Överlåtelsebeskattning

Överlåtelseskatt betalas till staten för överlåtelse av fastigheter och värdepapper. Skatten betalas av mottagaren av överlåtelsen, t.ex. en bostadsköpare. Överlåtelseskatt betalas inte för fastigheter eller värdepapper som erhållits på basis av gåva, arv, testamente eller upplösning av ett samägandeförhållande. 

Skattebelopp

Vid överlåtelse av fastigheter är skatten 3 procent av köpeskillingen eller värdet av något annat vederlag.

Vid överlåtelse av värdepapper är skatten 1,5 procent av köpeskillingen eller värdet av något annat vederlag. Som vederlag betraktas också förvärvarens betalningar till någon annan än överlåtaren eller betalningsåtaganden mot en tredje part när de utgör villkor i överlåtelseavtalet.

Skatten på överlåtelse av aktier i bostadsaktiebolag och andra fastighetsaktiebolag är 1,5 procent av vederlaget. Som vederlag betraktas också bolagslåneandelar som belastar aktierna. Skatten betalas alltså på det skuldfria priset. När en överlåtelse sker under byggnadsfasen eller tidigare betraktas som vederlag den andel av bolagets samtliga lån som belastar de överlåtna aktierna när byggnaden har blivit färdig och godkänts för användning eller vid den tidpunkt då äganderätten övergått, om äganderätten har övergått innan byggnaden har blivit färdig och tagits i bruk.

Överlåtelse av värdepapper noterade på en fondbörs eller på multilaterala handelsplattformar är under vissa villkor befriad från överlåtelseskatt.

Lag om överlåtelseskatt (931/1996)

Överlåtelseskatt på överlåtelse av fastigheter och värdepapper

Befrielse från överlåtelseskatt på första bostad