Höjning av statsandelar enligt prövning

Enligt 30 § i lagen om statsandel för kommunal basservice en kommuns statsandel kan på ansökan höjas efter prövning inom ramen för statsbudgeten, om kommunen i första hand på grund av exceptionella eller tillfälliga kommunalekonomiska svårigheter är i behov av ökat ekonomiskt stöd. Som faktorer som påverkar behovet av ekonomiskt stöd beaktas också lokala särförhållanden. Ett villkor för att höjning av statsandelen ska kunna beviljas är att kommunen har antagit en plan över åtgärder som ska vidtas för att balansera kommunens ekonomi. Planen ska bifogas ansökan om höjning av statsandelen.

Ansökningsbrevet sänds till kommunerna vanligtvis i augusti. Målet är att besluten fattas i november, och att understödet betalas ut under slutet av året.

Information om 2023 års ansökningsomgång

  • Det tillgängliga förhöjningsbeloppet är högst 10 miljoner euro
  • Ansökningsbrev och -blankett till kommunerna den 1. augusti
  • Ansökningstiden till den 11. september
  • Målet är att beslut fattas i slutet av november
  • Utbetalningarna under slutet av året

Lag om statsandel för kommunal basservice 1704/2009 (30 §)

Kontaktinformation

Vesa Lappalainen, konsultativ tjänsteman,  tfn 02955 30389, vesa.lappalainen(at)gov.fi
Ville Salonen, finansråd, tfn 02955 30388, ville.salonen(at)gov.fi