Höjning av statsandelar enligt prövning

Enligt 30 § i lagen om statsandel för kommunal basservice en kommuns statsandel kan på ansökan höjas efter prövning inom ramen för statsbudgeten, om kommunen i första hand på grund av exceptionella eller tillfälliga kommunalekonomiska svårigheter är i behov av ökat ekonomiskt stöd. Som faktorer som påverkar behovet av ekonomiskt stöd beaktas också lokala särförhållanden. Ett villkor för att höjning av statsandelen ska kunna beviljas är att kommunen har antagit en plan över åtgärder som ska vidtas för att balansera kommunens ekonomi. Planen ska bifogas ansökan om höjning av statsandelen.

Sammanlagt 60 miljoner euro har reserverats för höjning av statsandelen enligt prövning år 2020. Ett följebrev om detta och en tillhörande ansökan kommer att skickas till alla kommuner i början av augusti. Ansökningstiden löper ut i slutet av augusti. Avsikten är att statsrådet fattar ett beslut i ärendet i mitten av november och att utbetalningen till mottagarna sker i december 2020.

Ansökan om höjning av kommunernas statsandel enligt prövning år 2020

Bilagablankett

Lag om statsandel för kommunal basservice 1704/2009 (30 §)

Kontaktuppgifter:

Konsultativ tjänsteman Vesa Lappalainen, tfn 02955 30389

Vesa Lappalainen, konsultativ tjänsteman 
finansministeriet, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Hallinto-, rakenne- ja talousyksikkö / HART 0295530389