FI SV EN

Förstudie om nationella AI-programmet Aurora

Målet med förstudieprojektet för nationella AI-programmet Aurora som finansministeriet tillsatt är att identifiera de ändringar som det livshändelsetänkande som baserar sig på Aurora-nätet medför för verksamheten och ledandet. Ett annat mål är att skapa en sådan helhet för organisationer som producerar tjänster för människors olika livshändelser samt företags affärstransaktioner som möjliggör ömsesidig interaktion inom AI-nätverket.

Ur serviceanvändarnas perspektiv ska Aurora möjliggöra sömlösa och smidiga servicekedjor som består av flera olika serviceleverantörers tjänster och som fungerar i olika situationer och händelser i livet. Förstudieprojektet utreder olika sätt att förvekliga dessa målsättningar. Projektets mandatperiod är 15.9.2018–28.2.2019.

Den första testversionen av Aurora förverkligas i förstudieskedet före utgången av februari 2019. Testet baserar sig på utvalda livshändelser som huvudsakligen består av livshändelsepilotprojekt som inletts under 2018:

  • Flytt till studieort
  • Etablering i arbetslivet genom kompetensutveckling
  • Barns och föräldrars välfärd i föränderliga familjeförhållanden

De praktiska arbetspaket som ingår i förstudiet baserar sig på sektoröverskridande nätverksarbete. Varje paket har en utnämnd ansvarsmyndighet som ordnar genomföringen av sitt arbetspaket enligt gemensamt överenskomna spelregler. Medlemmarna i nätverket har möjlighet att fritt bekanta sig med och följa arbetet med arbetspaketen.

I samband med förstudiet bereder man även en utvecklings- och genomföringsplan för det nationella AI-programmet Aurora för åren 2019-2022. Beslut om en eventuell mera omfattande genomföring av AI-programmet fattas senare efter att helheten och planerna för den preciseras under förstudiets gång.

Mer information:

AuroraAI utvecklings- och genomförandeplan för 2019–2023

Myndighetstjänsterna in i AI-tidevarvet - Förutredning av nationella AI-programmet Aurora (pressmeddelande 25.9.2018)

Beslut om tillsättande (på finska)

Aleksi Kopponen, specialsakkunnig 
finansministeriet, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, digitalisaatio 0295530145  


Niko Ruostetsaari, koordinator 
finansministeriet, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, digitalisaatio 0295530309