FI SV EN

Genomförandet av nationella programmet för artificiell intelligens AuroraAI

Målet med nationella programmet för artificiell intelligens AuroraAI är att skapa en människoorienterad verksamhetsmodell där artificiella intelligens hjälper allmänheten och företag att dra nytta av tjänster i rätt tid och på ett etiskt hållbart sätt. Myndigheternas verksamhet organiseras så att den stöder människors livshändelser och företags affärstransaktioner, varvid man möjliggör sömlösa, smidiga och effektiva servicekedjor som består av flera olika serviceleverantörers tjänster. Människorna får nya medel för att sörja för sin egen övergripande välfärd samtidigt som serviceleverantörerna ges möjligheter att skapa kundorienterade och dynamiska servicekedjor i samarbete med andra aktörer och att leda sin verksamhet på basis av uppdaterad information.

AuroraAI förstärker våra förutsättningar att lösa svåra samhälleliga frågor som har ett samband med till exempel hållbarhetsunderskottet inom statsfinanserna, befolkningsåldrandet eller marginaliseringen bland unga. Detta blir möjligt med hjälp av förvaltningsöverskridande lägesbilder om människors verkliga behov och läget med deras välbefinnande. Skapandet av lägesbilder förutsätter nytt slags utnyttjande av information, dataanalys och andra nya AI-applikationer. Servicen inriktas också effektivare ur statsekonomiskt perspektiv, vilket hjälper att minska på ineffektiv användning och underutnyttjande av resurser.

Finland övergår i AI-eran på ett människocentrerat och etiskt hållbart sätt

AuroraAI-servicemodellen hjälper organisationer inom olika samhällssektorer att skapa en lägesbild över välbefinnandet till stöd för människoorienterad verksamhet och informationsledning. Modellen utnyttjar ett decentraliserat och öppet nätverk av AI och smarta applikationer vid hittandet, inriktandet och det proaktiva styrandet av tjänster. Modellen leder och stödjer förändrandet av myndigheternas handlingsmodell genom att skapa ett etiskt AI-nätverk som stöd för inriktandet av tjänster. Utöver genomförandet av AI-nätverket ska den människoorienterade verksamhetsmodellen tas i bruk vid utvalda livssituationer, så att de ansvariga organisationerna svarar för dem och AuroraAI-teamet erbjuder stöd.

Medborgare eller företag som behöver service kan tack vare artificiell intelligens och AuroraAI-nätet få lämplig service i rätt tid trots det nuvarande, delvis sektorsvisa serviceutbudet. Informationen om serviceanvändarna effektiviserar även informationsledandet som stödjer produceringen av service.

Förstudie om nationella AI-programmet Aurora

Mandatperioden för förstudieprojektet för nationella AI-programmet Aurora som tillsattes av finansministeriet var 15.9.2018 - 28.2.2019. Förstudiet genomfördes i omfattande öppet nätverkssamarbete mellan den offentliga, den privata och den tredje sektorn, och det har samtidigt utgjort en del av förslagen i rapporten Finlands AI-era. Förstudieprojektet identifierade de förändringar som människocentrerad och livssituationsbaserad verksamhet medför bland annat för serviceproduktionen och ledandet. Förstudieprojektet skapade dessutom den första testversionen av AuroraAI-nätet som består av smarta tjänster och applikationer samt AuroraAI:s utvecklings- och verkställighetsplan för åren 2019–2023. Verkställighetsplanen var på remiss under 15.3 - 12.4.2019, och sammanlagt 65 aktörer lämnade in utlåtanden om planen.

Verkställighetsplanen som var på remiss utgör förstudieprojektets och nätverkets preliminära syn på hur i synnerhet den offentliga förvaltningen i Finland förs in i en era av artificiell intelligens på ett människocentrerat, säkert och etiskt hållbart sätt. Utvecklings- och verksamhetsplanen för det nationella programmet AuroraAI ska preciseras utifrån utlåtandena och responsen som samlats in våren 2019. Finansministeriet har tillsatt en tvärsektoriell strategisk beredningsgrupp för den fortsatta beredningen av verkställighetsplanen fram till den 30 september 2019. Beredningsgruppens uppgift är att skapa en gemensam vision för förvaltningsområdena om den strategiska utvecklingen och ledningen av AuroraAI.

Interaktion är en viktig del av Aurora. Målet med kommunikationen är att nå människor och att uppmuntra dem till öppen diskussion om ämnet i Slack-tjänsten, Twitter och i LinkedIn, under hashtag #AuroraAI. Användarrättigheter till Slack-tjänsten kan begäras av Aleksi Kopponen eller Niko Ruostetsaari. AuroraAI behandlas dessutom i veckovideor samt i podcastserien Kohti ihmiskeskeistä yhteiskuntaa.

Ytterligare information:

Sammandrag av remissyttrandena (på finska)

AuroraAI utvecklings- och genomförandeplan för 2019–2023

Sammandrag av yttrandena - De huvudsakliga riktlinjerna för att genomföra programmet för artificiell intelligens understöddes i remissbehandling (nyhet 2.5.2019)

Myndighetstjänsterna in i AI-tidevarvet - Förutredning av nationella AI-programmet Aurora (pressmeddelande 25.9.2018)

#AuroraAI – Ta kontroll över ditt liv med hjälp av det digitala jaget video på YouTube

Tillsättningsbeslut (på finska)

Mer information:

Niko Ruostetsaari, specialsakkunnig 
finansministeriet, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530309