Beskattning av samfund

Med samfund avses inom inkomstbeskattningen bl.a. aktiebolag, andelslag, staten och dess verk, kommuner och samkommuner, välfärdsområdet och välfärdssammanslutningen, placeringsfonder, ekonomiska och ideella föreningar.

Samfund är skattskyldiga för alla sina inkomster

Ett samfund är i regel skattskyldigt för alla sina inkomster. Avvikelser från denna princip hänför sig främst till olika skattefria samfund, såsom placeringsfonder, och särskilt definierade skattefria inkomster. Offentliga samfunds och allmännyttiga samfunds inkomstskattskyldighet omfattar enbart deras näringsinkomster och fastighetsinkomster. Ett samfunds inkomstskatt är i allmänhet 20 procent av den beskattningsbara inkomsten.

Ett samfunds beskattningsbara resultat består av skillnaden mellan beskattningsbara inkomster och avdragbara utgifter. Vissa inkomster, såsom överlåtelsevinster för aktier samt utdelning till samfund utgör under vissa förutsättningar skattefri inkomst. Utgifter i näringsverksamhet är i regel avdragbara. Undantag utgörs t.ex. av utgifter i anslutning till skattefria inkomster samt poster som definierats som icke avdragbara, såsom överlåtelseförluster för vissa anläggningstillgångsaktier.

Utdelningar (dividend) som samfund erhåller är i huvudsak skattefria

Utdelning som ett samfund erhåller är i regel skattefri inkomst. 75 procent av utdelningen utgör emellertid skattepliktig inkomst och 25 procent skattefri inkomst när utdelningen härstammar från aktier som hör till placeringsegendom och det utdelande samfundet inte är ett utländskt samfund som avses i artikel 2 i moder-dotterbolagsdirektivet och i vilket utdelningsmottagaren äger åtminstone 10 procent av aktiekapitalet.

Utdelning som ett samfund erhåller utgör i sin helhet skattepliktig inkomst när det utdelande samfundet är något annat än ett inhemskt samfund eller ett bolag som avses i artikel 2 i moder-dotterbolagsdirektivet hemmahörande i Europeiska unionen eller ett samfund hemmahörande i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som uppfyller vissa villkor.

Utdelning är i sin helhet skattepliktig inkomst även när det utdelande samfundet är ett offentligt noterat bolag och mottagaren är något annat samfund än ett offentligt noterat bolag som inte äger åtminstone 10 procent av aktiekapitalet i det utdelande bolaget.

Utdelning är dessutom skattepliktig inkomst till den del den är avdragsgill i beskattningen för det samfund som delar ut den, eller då det är fråga om ett arrangemang eller en uppsättning arrangemang som har införts med det huvudsakliga syftet eller ett av de huvudsakliga syftena att få en skattefördel som motverkar målet eller syftet med 6 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och som inte är genuina med beaktande av alla relevanta fakta och omständigheter.