Arbete för Finlands bästa - statens personalstrategi 2030

Statens personalstrategi erbjuder en gemensam vision och gemensamma mål, och styr utvecklingen under detta årtionde. Våra strategiska mål anknyter till statens gemensamma värderingar, verksamhetskulturen, ledarskapet och personalpolitiken. Strategin genomför regeringsprogrammets mål. Kommun- och regionminister Anna-Kaisa Ikonen godkände statens personalstrategi. Ministerarbetsgruppen för samhällsförnyelse förordade också strategin den 30 januari 2024. 

Vi förverkligar personalstrategin tillsammans

Personalstrategin skapades tillsammans och den förverkligas också tillsammans. Varje statligt anställd genomför strategins målsättningar och åtgärder i sin egen roll och i sitt arbete som sakkunnig, chef och direktör.

Strategiperioden indelas i tre åtgärdsperioder under vilka åtgärder som hänför sig till målen vidtas såväl på statlig nivå som på verksamhetsenhetsnivå. Måluppfyllelsen och genomförandet av de enskilda åtgärderna följs upp i bl.a. resultatstyrningen, ledningen av ämbetsverken och i forumet för statens personalledning.

Bekanta dig med och delta i genomförandet

Det material som hänför sig till strategihelheten är indelat i två delar. Personalstrategin har omarbetats till ett kort pdf-dokument där målen beskrivs noggrannare. För genomförandets del har man utarbetat ett annat dokument (bilaga), med vars hjälp man alltid fokuserar på det konkreta arbetet under den pågående genomföringsperioden. Den innehåller också sidor som anknyter till främjandet av strategin vid ämbetsverken. 

Kontaktuppgifter

Juha Madetoja
enhetschef
tfn 0295 530 572
[email protected]