Bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

Med penningtvätt avses verksamhet som innebär att medel med ett brottsligt eller olagligt ursprung överförs via lagliga betalningssystem i syfte att dölja medlens faktiska natur, ursprung eller ägare. Med finansiering av terrorism avses anskaffning eller insamling av medel med lagligt eller olagligt ursprung för användning i terroristiskt syfte.

Vad avses med penningtvätt? (penningtvätt.fi)

Vad avses med finansiering av terrorism? (penningtvätt.fi)

Vanliga frågor – förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvätt.fi)

Bestämmelser om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

Inom Europeiska unionen regleras åtgärder som förhindrar att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism genom penningtvättsdirektivet. Det så kallade fjärde penningtvättsdirektivet antogs 2015, och det ändrades 2018 genom det femte penningtvättsdirektivet. Bestämmelser om förhindrande av penningtvätt finns också i EU:s s.k. förordning om information om betalaren.

Lagen om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism (nedan lagen om penningtvätt, 444/2017) innehåller bestämmelser om förhindrandet av penningtvätt och finansiering av terrorism, främjandet av avslöjandet och utredningen av penningtvätt och finansiering av terrorism samt effektivisering av spårning och återtagande av brottsvinning. Den nationella lagstiftningen baserar sig på penningtvättsdirektiven och de gällande rekommendationerna från arbetsgruppen för finansiella åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FATF) (mer information om FATF nedan).

Lagstiftning (penningtvätt.fi)

Ministerierna

Finansministeriet och inrikesministeriet är ansvariga ministerier när det gäller förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Andra centrala ministerier som deltar i detta arbete är justitieministeriet, utrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet och social - och hälsovårdsministeriet.

Finansministeriet svarar för penningtvättslagen, de förordningar som utfärdas med stöd av den samt för den nationella riskbedömningen av penningtvätt. Finansministeriet ansvarar också för samordningen av FATF-ärenden på nationell nivå.

Inrikesministeriet svarar för lagen om centralen för utredning av penningtvätt (445/2017) och de bestämmelser som utfärdas med stöd av den samt för utarbetandet av den nationella riskbedömningen för finansiering av terrorism. Inrikesministeriet ansvarar dessutom för åtgärdsplanen under strategin för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Utrikesministeriet ansvarar för samordningen av tillsynen över efterlevnaden av FN:s och EU:s finansiella sanktioner i Finland.

Centralen för utredning av penningtvätt vid Centralkriminalpolisen

Centralen för utredning av penningtvätt är verksam i anslutning till Centralkriminalpolisen. Centralen för utredning av penningtvätt har till uppgift att bl.a. förhindra, avslöja och utreda penningtvätt och finansiering av terrorism, ta emot och analysera anmälningar om penningtvätt och samarbeta med centrala aktörer vid bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism. Centralen för utredning av penningtvätt fattar beslut om frysning av medel i enlighet med lagen om frysning av tillgångar i syfte att bekämpa terrorism. Syftet med frysningsbesluten är att hindra personer, grupper eller sammanslutningar som beslutet gäller från att kanalisera tillgångar i sin besittning för terroristsyften.

Tillsynsmyndigheter

De myndigheter som övervakar rapporteringsskyldiga som avses i lagen om förhindrande av penningtvätt är Finansinspektionen, Polisstyrelsen när det är fråga om penningspelverksamhet på fastlandet, Patent- och registerstyrelsen när det är fråga om revisorer, och regionförvaltningsverket när det gäller övriga rapporteringsskyldiga. Myndigheterna i landskapet Åland svarar för tillsynen över penningspelsverksamheten och fastighetsförmedlingsverksamheten på Åland. Advokatföreningen övervakar advokater.

Skyddspolisen

Skyddspolisens uppgift är att förebygga och bekämpa de allvarligaste hoten mot den nationella säkerheten, inklusive terrorism.

Patent- och registerstyrelsen

Patent- och registerstyrelsen för ett register över de verkliga förmånstagarna.

Aktörernas roller (pennningtvätt.fi)

Financial Action Task Force (FATF)

Den mellanstatliga arbetsgruppen FATF (Financial Action Task Force), som är verksam i anslutning till organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD, bedriver internationellt samarbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Arbetsgruppen tar fram och utfärdar rekommendationer samt följer upp genomförandet av dem i medlemsländerna genom årliga enkäter och regelbundna landspecifika utvärderingar.

Finland har varit medlem av FATF sedan 1991. FATF har publicerat 40 rekommendationer om förhindrande av penningtvätt samt av finansiering av terrorism och massförstörelsevapen, som FATF: s medlemsstater har förbundit sig att följa politiskt. Rekommendationerna reviderades i sin helhet senast 2012, och sedan dess har man gjort enstaka preciseringar.

Senaste utvärdering av Finland blev klar våren 2019 (publicerad 16.4.2019). Första uppföljningsrapporten om utvärderingen av Finland delgavs FATF:s generalförsamling i october 2020.

FATFs generalförsamling sammanträder tre gånger om året.

FATF:s senaste arbetsgruppsmöten hölls virtuellt under juni månad och hybridplenumet hölls 14.–17. juni 2022. FATF:s president Marcus Pleyer var ordförande. Ett sammandrag av de ärenden som behandlats och beslutats vid generalförsamlingen finns på FATF:s webbplats.

FATF för förteckningar över stater som är föremål för olika åtgärder. FATF använder följande namn på sina förteckningar:

  • Jurisdiktioner som är föremål för ökad övervakning (Jurisdictions under Increased Monitoring), FATF kräver inte att den skärpta principen om tillbörlig aktsamhet ska tillämpas på dessa jurisdiktioner, men uppmuntrar sina medlemmar att beakta FATF:s iakttagelser i sina riskanalyser.

  • Länder och territorier med hög risk som omfattas av åtgärder (High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action, tidigare Public Statement), och för vilka FATF kräver skärpta förfaranden för tillbörlig aktsamhet, och i de allvarligaste fallen uppmanas det att man vidtar motåtgärder för att skydda det internationella finansiella systemet mot de risker för penningtvätt, terrorism och finansiering av spridning av massförstörelsevapen som dessa länder medför.

Uppdaterad information om och kriterier för förteckningarna finns på FATF:s webbplats Jurisdictions under Increased Monitoring och High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action.

FATF:s president utfärdade den 1 april 2020 ett meddelande om hur FATF:s standarder bör följas i exceptionella situationer som orsakas av COVID–19. President Xiangmin Liu uppmuntrar regeringarna att samarbeta med finansinstitut och andra företag för att det riskbaserade tillvägagångssätt (risk-based approach) som ingår i FATF:s standarder ska utnyttjas i tillräcklig utsträckning för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism och för att nya växande risker ska kunna upptäckas. Meddelandet innehåller också andra rekommendationer, såsom en uppmaning att på ett ansvarsfullt sätt använda distanskommunikation och verktyg för distansidentifiering. Meddelandet kan läsas på FATF:s webbplats.

FATF offentliggör regelbundet ett nyhetsbrev, FATF Business Bulletin, om sina viktigaste beslut och åtgärder. FATF Business Bulletin erbjuder väsentlig information i synnerhet för den privata sektorn.

Internationellt samarbete (penningtvätt.fi)

EU-samarbete för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism

Frågor som gäller förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism behandlas i Europeiska unionen av Europeiska unionens råd för finansiella och ekonomiska frågor (EKOFIN-rådet). EKOFIN-rådet antog 4.12.2018 en handlingsplan mot penningtvätt ( se handlingsplanen på kommissionens webbplats). Ett av målen för Finlands EU-ordförandeskap var att EKOFIN-rådet skulle godkänna slutsatserna om de strategiska målen för penningtvättsregleringen i december 2019.

Finansministeriet deltar i EU:s kommitté för finansiella tjänsters och Ekonomiska och finansiella kommitténs möten där man också behandlar frågor som gäller förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Kommittéerna i fråga bereder också ärenden som ska behandlas av EKOFIN-rådet.

Finansministeriet deltar i Europeiska kommissionens expertgrupp för frågor som rör penningtvätt och finansiering av terrorism (Expert Group on Money Laundering and Terrorist Financing). Expertgruppen sammanträder flera gånger om året och behandlar aktuella frågor om penningtvätt och finansiering av terrorism, såsom genomförandet av lagstiftning, marknadsfenomen och internationellt samarbete.

Internationellt samarbete (penningtvätt.fi)

Övervakningssystemet för bank- och betalkonton

Lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton (571/2019), som trädde i kraft 2019, främjar bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism. I enlighet med lagen ska Tullen upprätta ett register över bank- och betalkonton och meddela föreskrifter om datasöksystemet.

Övervakningssystemet för bank- och betalkonton består av två helheter: registret över bank- och betalkonton (Kontoregistret) och datasöksystemen. De rapporteringsskyldiga består av kreditinstitut, betalningsinstitut, institut för elektroniska pengar samt tillhandahållare av virtuella valutor. De rapporteringsskyldiga tillhandahåller sina uppgifter antingen via ett gränssnitt som erbjuds i det datasöksystem de byggt upp eller genom att lämna uppgifterna till kontoregistret. Tullen förverkligar Kontoregistret och bygger ett gränssnitt genom vilket aktörerna inom finansbranschen kan föra in uppgifterna i Kontoregistret. Dessutom har Tullen skapat ett gränssnitt med hjälp av vilket de behöriga myndigheternas och advokatföreningarnas datasystem kan göra förfrågningar om Kontoregistret. De behöriga myndigheternas och advokatföreningarnas datasystem gör förfrågningar direkt i de anmälningsskyldigas datasöksystem. 

Kontaktpersoner för webbsidan: Maarit Pihkala, Jaana Vehmaskoski

[email protected]

Mer information:

Penningtvätt.fi – förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism

Lag om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017)

FATF

Fjärde penningtvättsdirektivet

Femte penningtvättsdirektivet

Andra förordningen om överföringar av medel

Europeiska banktillsynsmyndighetens rapporter

Basels banktillsynskommitté

Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar

Centralen för utredning av penningtvätt