Förebyggande arbete – penningtvätt och finansiering av terrorism

Med penningtvätt avses verksamhet som innebär att medel med ett brottsligt eller olagligt ursprung överförs via lagliga betalningssystem i syfte att dölja medlens faktiska natur, ursprung eller ägare. Med finansiering av terrorism avses anskaffning eller insamling av medel med lagligt eller olagligt ursprung för användning i terroristiskt syfte.

Finansministeriet svarar för lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och förordningar som utfärdas med stöd av den samt för lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton och lagen om tillhandahållare av virtuella valutor. Därtill samordnar finansministeriet utarbetandet av den nationella riskbedömningen av penningtvätt. 

Finansministeriet och inrikesministeriet är ansvariga ministerier när det gäller förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Inrikesministeriet svarar för centralen för utredning av penningtvätt samt för lagen om centralen för utredning av penningtvätt och förordningar som utfärdas med stöd av den. Inrikesministeriet samordnar utarbetandet av den nationella riskbedömningen av finansiering av terrorism. Inrikesministeriet svarar dessutom för åtgärdsplanen under strategin för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Andra centrala ministerier som deltar i arbetet är justitieministeriet, utrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet. Justitieministeriet svarar för strafflagarna och lagstiftningen som gäller dem. Utrikesministeriet svarar för samordningen av genomförandet av FN:s och EU:s finansiella sanktioner i Finland. Arbets- och näringsministeriet svarar för lagen om handelsregister. 

Finansministeriet svarar för den nationella samordningen av ärenden som gäller aktionsgruppen mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Financial Action Task Force, FATF). FATF bedriver internationellt samarbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism och massförstörelsevapen. Aktionsgruppen tar fram och ger handlingsrekommendationer samt följer upp genomförandet av dem i medlemsländerna genom årliga enkäter och regelbundna landsspecifika utvärderingar. Finansministeriet deltar dessutom i Europeiska kommissionens expertgrupp för frågor som rör penningtvätt och finansiering av terrorism (Expert Group on Money Laundering and Terrorist Financing). Expertgruppen behandlar aktuella frågor om penningtvätt och finansiering av terrorism, såsom genomförandet av lagstiftning, marknadsfenomen och internationellt samarbete.

Mer information

Förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvätt.fi)

Förebyggande (penningtvätt.fi)

Aktörernas roller (penningtvätt.fi)

Internationellt samarbete (penningtvätt.fi)