FI SV EN

Informationspolitiska redogörelsen

Juha Sipiläs regering (2015-2019) överlämnade i december 2018 statsrådets redogörelse om informationspolitik och artificiell intelligens till riksdagen. I redogörelsen granskas informationspolitiken förutom ur informationshanteringsperspektiv även med tanke på förutsättningarna för utnyttjande av information, värdegrunden och etiska principer samt de ekonomiska konsekvenserna. Redogörelsen utgör ett informations- och beslutsunderlag på basis av vilket man i fortsättningen kan skapa en färdplan med prioriterade konkreta åtgärder.

Teman i redogörelsen är bl.a. en beskrivning av informationspolitiken, hur AI kan utnyttjas på bred front, kunskapsbehovet gällande AI samt plattforms- och dataekonomi. Åtgärderna som ingår i redogörelsen gäller till exempel insamling, sammankoppling, öppnande och lagring av information samt informationssäkerheten och integritetsskyddet. Åtgärderna som utreds i redogörelsen inkluderar även etiska frågor, säkerställandet av kompetens, lagstiftningsmässiga frågor samt EU och internationell påverkan.

Redogörelsen förstärker Finlands och i Finland etablerade företags och andra samhälleliga aktörers  konkurrenskraft och förmåga till beslutsfattande. De gemensamma riktlinjerna och principerna skapar ett samhälle som är hållbart och kompetent såväl med tanke på människors välfärd som ekonomiska, sociala, kulturella, säkerhetsmässiga och miljörelaterade aspekter.

Redogörelsen skapar även en bild av Finland som en för dataekonomi gynnsam verksamhetsomgivning som attraherar internationell kompetens, innovationer samt försöks- och utvecklingsverksamhet. Finlands starkhet är vårt förtroendebaserade samhälle som inkluderar en etisk värdegrundför informationspolitiska val och utveckling av AI, liksom även delaktighet, ansvarsfullhet och säkerhet.

Redogörelsen Etisk informationspolitik i AI-tidsåldern

Temana i redogörelsen ”Etisk informationspolitik i AI-tidsåldern” är bl.a. en beskrivning av informationspolitiken, hur AI kan utnyttjas på bred front, kunskapsbehovet gällande AI samt plattforms- och dataekonomi. På förvaltningsområdena pågår många olika projekt som anknyter till temat och informationspolitikens uppgift ska vara att förstärka de gemensamma målen för dessa.

De konkreta åtgärder som inkluderats i redogörelsen gäller t.ex. datasäkerhet och dataskydd samt insamling, samkörning, tillgänglighet och lagring av information. Också etiska frågor, hur man säkerställer kompetensen och regleringsfrågor, nya satsningar samt påverkan i EU och på det globala planet är åtgärder som ska redas ut.

Mer information:

Olli-Pekka Rissanen, ledande sakkunnig 
finansministeriet, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikkayksikkö Telefon:0295530364   E-postadress: