FI SV EN

Ett människocentrerat och föregripande samhälle

Ett människocentrerat och föregripande samhälle ger människorna bästa möjliga förutsättningar att sörja för det egna och för närståendes välfärd vid olika händelser. Med händelser avses här sådana förändringsskeden under livsloppet som medför förändringar i livssituationen. Förändringarna kan gälla levnadsmiljön, servicebehoven eller verksamhetsmetoderna. Se en video om det föregripande samhället på Suomidigis YouTube-kanal.

Lyckade händelser möjliggörs av föregripande tjänster, smidig förändringshantering samt stöd efter händelserna. I ett människocentrerat och föregripande samhälle finns tjänsterna tillgängliga hela tiden, och människorna har en verklig möjlighet att få service som motsvarar deras egna behov.

Livet består av flera olika levnadshändelser.

I riktning mot ett människocentrerat och föregripande samhälle med hjälp av livshändelsepilotprojekt

Syftet med livshändelsepilotprojekten är att testa metoder med vilkas hjälp ett verksamhetssätt som baserar sig på livshändelser ska kunna tas i bruk. I nuläget har tjänsterna konstruerats ur enskilda organisationers perspektiv. Projektet planeras med hjälp av verksamhetsmodellen för gemensam utveckling (co-creation). De organisationer som medverkar i livshändelsepilotprojektet utreder tillsammans människors servicebehov i olika livssituationer. Tjänsterna förenas på basis av utredningen till en oavbruten helhet.

Livshändelsepilotprojektet genomförs i syfte att påskynda förflyttandet av den samhälleliga fokuseringen från effektiv förvaltning mot ett människocentrerat och föregripande samhälle.

Livshändelsepilotprojekt:

  • Flytt till en studiestad
  • Säkerställandet av barnens och föräldrarnas välbefinnande vid skilsmässa och efter det
  • Förankring i arbetslivet med hjälp av livslångt lärande

En människocentrerad digital förändring. Verksamhet i dag: effektiv förvaltning, där makt, ansvar och resurser delas åt olika organisationer. Verksamhet i framtiden: ett människocentrerat och förgripande samhälle där organisationerna tillsammans möjliggör smidiga levnadshändelser i samtliga skeden av livscykeln.

Aurora

Aurora är ett nätverk av artificiella intelligenser (AI) och autonoma applikationer som skapar förutsättningar för ett människocentrerat och föregripande samhälle. Aurora påskyndar samtidigt den offentliga förvaltningens övergång till AI-tidevarvet.

Aurora skapar ett sådant nätverk åt organisationer som producerar tjänster för olika livshändelser samt för företags affärsverksamhetstillställningar, som möjliggör ömsesidig interaktion mellan artificiella intelligenser och andra smarta applikationer. Ur serviceanvändarnas perspektiv möjliggör Aurora obrutna och smidiga servicestigar som sammanflätar flera olika serviceproducenters tjänster, och som betjänar i olika livssituationer och livshändelser.  

Projektet påskyndar i enlighet med rekommendationerna från DigiNYT-uppföljningsgruppen (tillsättningsbeslut VM127:00/2015) skapandet av ett människocentrerat och föregripande samhälle. Projektet är ett led i förslagen som ingår i rapporten Tekoälyaika Suomessa (på finska). Rapporten beskriver de nyttor som en så tidig tillämpning som möjligt av artificiell intelligens kunde ha för Finland.  

Finansministeriet samordnar den pågående beredningen av Aurora. Mera information kommer att förmedlas via denna webbplats under innevarande år. Vi ber dig ta kontakt med specialsakkunnige Jouko Salonen om du är intresserad av att medverka i utvecklandet av Aurora.

Övergripande kommunikationen

Den övergripande kommunikationen sker via Suomidigis Youtube-kanal ända till juni 2018. Syftet med videorna är att förmedla ett tydligt budskap om ett människocentrerat och föregripande samhälle åt olika samarbetsgrupper. Interaktionen är en viktig del av pilotprojekten och målet med kommunikationen är att nå människor och att uppmuntra dem till öppen dialog om ärendet t.ex. i Slack-tjänsten, Twitter och i LinkedIn, under #elamantapahtumat och #AuroraAI. Du kan fråga Aleksi Kopponen om användarrättigheter till Slack.