Beskattning av enskilda företagare och jordbruksidkare

Enskilda företagare betalar skatt på företagsinkomst

Resultatet av enskilda affärsidkares och yrkesutövares näringsverksamhet beräknas som skillnaden mellan de beskattningsbara inkomsterna och de avdragsgilla utgifterna. Resultatet av näringsverksamheten, företagsinkomst som ska fördelas, indelas vid beskattningen i förvärvsinkomst och kapitalinkomst för näringsidkaren utifrån företagets nettoförmögenhet. Nettoförmögenheten är skillnaden mellan tillgångar och skulder inom näringsverksamheten.

I beskattningen avser jordbruksidkare vanligtvis fysiska personer eller dödsbon. Om två eller flera jordbruksidkare bildar ett konsortium i syfte att bruka eller förvalta en fastighet, betraktas det vid beskattningen som en beskattningssammanslutning. Jordbrukets resultat beaktas i beskattningen av jordbruksidkaren som företagsinkomst som ska fördelas enligt samma principer som i beskattningen av näringsidkare.

Företagsinkomsten fördelas som kapitalinkomst och förvärvsinkomst

Av den företagsinkomst som ska fördelas avdras först ett företagaravdrag på fem procent, varefter 20 procent av den nettoförmögenhet som använts till näringsverksamhet eller jordbruk vid utgången av föregående skatteår utgör en kapitalinkomstandel. Den resterande andelen av företagsinkomsten som ska fördelas beskattas som förvärvsinkomst.

På yrkande som den skattskyldige eller företagarmakar framställer innan beskattningen för skatteåret har slutförts betraktas såsom kapitalinkomstandel av den företagsinkomst som ska fördelas ett belopp som motsvarar 10 procents årlig avkastning. Företagsinkomst som ska fördelas kan på yrkande av den skattskyldige eller företagarmakarna också betraktas helt som förvärvsinkomst. Kapitalinkomstandelen för delägare i en beskattningssammanslutning beräknas utifrån sammanslutningens förmögenhet.

Kapitalinkomstskatten är 30 procent av kapitalinkomsten. För kapitalinkomster som överskrider 30 000 euro är skattesatsen 34 procent. Skatteprocenten för förvärvsinkomstandelen av företagsinkomsten bestäms utifrån det sammanlagda beloppet av företagarens förvärvsinkomster.

För virkesförsäljningsinkomster beskattas skogsägaren utifrån skogsbrukets faktiska inkomster och utgifter. Skillnaden mellan inkomster och utgifter betraktas som nettokapitalinkomst från skogsbruk, för vilken skatten är 30 procent. För den kapitalinkomst som överskrider 30 000 euro är skattesatsen 34 procent.