Styrningen av välfärdsområdena

Målet med den statliga styrningen av social- och hälsovård och räddningsverksamhet som välfärdsområdena, HUS-sammanslutningen och Helsingfors stad ordnar är att säkerställa att invånarnas grundläggande fri- och rättigheter tillgodoses. 

Målet är att trygga ett jämlikt tillhandahållande av säkra och effektiva social- och hälsotjänster i rätt tid och att se till att räddningsväsendets tjänster tillhandahålls på ett sätt som motsvarar riskerna. Genom statlig styrning kan man även säkerställa den offentliga ekonomins hållbarhet och en effektiv användning av begränsade resurser. 

Välfärdsområdenas styrning regleras genom lag och statsrådet skapar tillsammans med välfärdsområdena en styrningsmodell. En intensivare och mer effektiv växelverkan mellan statsrådet och välfärdsområdena är ett centralt verktyg för styrningen. 

Den statliga styrningen är strategisk

Den statliga styrningen är strategisk: välfärdsområdenas verksamhet och ekonomi styrs på en övergripande plan. Styrningen utgår från riksomfattande mål för social- och hälsovården och räddningsväsendet som stöder den offentliga ekonomins hållbarhet. Styrningen grundar sig på ett enhetligt och jämförbart informationsunderlag och gäller välfärdsområdets organiseringsuppgifter. Styrmedlen omfattar författnings-, resurs- och informationsstyrning samt kombinering av dessa på nya sätt (s.k. hybridstyrning). 

Styrningen av välfärdsområdena har planerats som en process med en återkommande årscykel. De ministerier som ansvarar för den statliga styrningen och varje välfärdsområde för årligen styrningsförhandlingar där man granskar områdets verksamhet och ekonomi som helhet. 

Dialoger mellan ministerierna och regionerna förs också i nya delegationer. 

  • Delegationen för välfärdsområdenas ekonomi och förvaltning granskar den offentliga ekonomin och välfärdsområdesekonomin ur ett övergripande perspektiv. 
  • Social- och hälsovårdsministeriet leder delegationen för social- och hälsovård som följer upp och utvärderar genomförandet av social- och hälsovården.
  • På motsvarande sätt följer och utvärderar den av inrikesministeriet ledda delegationen för räddningsväsendet genomförandet av räddningsväsendet.

Kontakt

Antto Korhonen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30547, antto.korhonen(at)gov.fi