Understöd för sammanslagningsutredningar 

Understöd kan beviljas för kostnader som föranleds av förstudier i samband med sammanslagningen av kommuner. Finansministeriet beslutar om understöden. 

Understöd beviljas de kommuner som deltagit i utredningen för de särskilda kostnader som förstudiet om en sammanslagning föranleder, såsom till exempel en utredning som utförs av en utomstående konsult. Understöd beviljas däremot inte för verksamhet som utförs som sedvanligt tjänste- och förtroendearbete i kommunerna. 

Understödet kan uppgå till högst 70 procent av de godtagbara mervärdesskattefria kostnaderna för utredningen, dock högst 40 000 euro. 

Ansökningstiden är fortlöpande

Ansökningstiden är fortlöpande. Ansökan ska innehålla 

  • arbetsplan för genomförande av förstudien och 
  • de beräknade totala kostnaderna för utredningen. 

Kostnaderna ska anges utan mervärdesskatt. 

Godtagbara särskilda kostnader är kostnader som direkt orsakas av utredningsarbetet, såsom t.ex. 

  • konsultarvoden, 
  • konsultens resekostnader, 
  • tryckningskostnader, 
  • anskaffning av statistiskt material eller 
  • beställning av enkätundersökningar. 

Stöd beviljas inte för kostnader för sammankomster. 

Retroaktivt understöd också möjligt

Ett villkor för beviljande av understöd är att kommunerna förbinder sig till att genomföra en preliminär utredning i enlighet med vad som anges i ansökan. Understöd kan också beviljas retroaktivt för en redan genomförd utredning, om den uppfyller villkoren för beviljande av understöd. 

Om understödet blir oanvänt eller om man betalat för mycket understöd ska den kvarvarande delen återbetalas. På understödet tillämpas även i övrigt det som föreskrivs i statsunderstödslagen. 

Fritt formulerade ansökningar om understöd lämnas in antingen till e-postadressen [email protected] eller till adressen: 
Finansministeriet 
Kommun- och regionförvaltningsavdelningen 
PB 28 
00023 STATSRÅDET

Ytterligare information:

Anu Hernesmaa, konsultativ tjänsteman
tfn 02955 30027
e-post: [email protected]