Förutsättningar för framgång

Statsförvaltningens ledning är en resurs för regeringen, och dess utfästelse, förmåga och verksam-hetsförutsättningar spelar en avgörande roll för uppnåendet av de samhälleliga målsättningarna. Meningsfulla uppgiftshelheter och det professionella prestationsledandet stöder framgång i ledningsuppdragen.  Centrala skeden i prestationsledandet är överenskommandet av målsättningarna samt styrningen och stödjandet av uppnåendet av dem, liksom även utvärderingen av resultaten och nödvändiga utvecklings-, belönings- och stödåtgärder. 

Det är väsentligt för chefernas framgång att kommunikationen mellan cheferna och deras överordnade fungerar. Ledningsdiskussionerna som förs mellan cheferna och deras överordnaden ökar samförståndet om vad gott ledande betyder. Ömsesidigt förtroende och äkta dialog, där båda parterna blir hörda och förstådda, är villkor för fungerande interaktion. Ledningsdiskussionerna, som ordnas vid behov men dock minst en gång om året, utgör i bästa fall också tillfällen för gemensamt lärande. 

Gott ledarskap kräver också genomtänkt respons. Även den högsta tjänstemannaledningen har rätt att få respons på sitt ledande. Det möjliggör för det första överenskommandet av stöd och utvecklingsåtgärder som chefen behöver, och det förstärker även reglerna för rent spel då man diskuterar chefens anställnings-förhållande.

Ledningsavtal och ledningsdiskussioner som stöd för resultatstyrningen

Ledningsavtalet är ett viktigt verktyg när det gäller att fastslå och följa upp målsättningarna för den högsta ledningen. Ledningsavtalet, som utgör ett led i verksamhetsenhetens styrningsprocess, bör vara förenligt med resultatstyrningsavtalet och budgetramarna. Ämbetsverkens resultatavtal fastställer målen för verksamheten, det vill säga vad som görs, och ledningsavtalen hur målen ska uppnås. Det väsentliga med ledningsavtalen är att kommunikationen mellan chefen och dennes överordnade fungerar väl. På så sätt möjliggörs även överenskommelserna om eventuella utvecklingsåtgärder och stöd som chefen behöver. Ledningsavtalsförfarandet har varit i bruk inom statsförvaltningen sedan 2005. År 2019 hade ungefär hälften av den högsta ledningen inom statsförvaltningen ingått ledningsavtal. 

Finansministeriet förnyade ledningsavtalsförfarandet och innehållsområdena i avtalen och utfärdade anvisningar om dem 2017. Genom förnyelsen förenklades och förenhetligades avtalsförfarandet och det anpas-sades till ämbetsverkens resultatavtalsförfarande. Den nya avtalsmallen omfattar:

  • gemensamma mål för ledandet inom statsförvaltningen (regeringens målsättningar som underlag) 
  • centrala resultatmål (bifogas)
  • ledande och ledarskap (ministeriets och ämbetsverkets mål)
  • chefens personliga utveckling och anställningsförhållande (fritt formulerat).
  • Finansministeriet fortsätter arbetet med att utveckla ledningsavtalsförfarandet och innehållet i avtalen. Ministriet har utrett tillämpningen av ledningsavtalsförfaranden på ministeriernas kanslichefer och tagit fram en mall för ledningsdiskussionerna och ett stödpaket för diskussionerna mellan ministrarna och kanslicheferna. 

Uppgifternas belönande verkan

Statsarbetsgivarens konkurrenskraft på arbetsmarknaderna kan garanteras med hjälp av meningsfulla led-ningsuppdrag, goda utvecklingsmöjligheter och konkurrenskraftiga övergripande anställningsvillkor.  Det är viktigt att staten under alla tider kan attrahera och ha kvar kompetenta och utvecklingsdugliga chefer i sin tjänst. 

Det är i ett läge med ansträngda statsfinanser speciellt viktigt att man tar i bruk och utvecklar mångsidiga och olika slags belöningsmedel. Ett exempel kan utgöras av olika slags medel för kompetensutveckling, såsom nya, och i bästa fall ännu ansvarsfullare arbetsuppgifter, utbildning eller fördjupning/utvidgning av kompetensen med hjälp av rörlighet och arbetsrotation. Planmässig kompetensutveckling och flexibla karriärmöjligheter och karriäralternativ är viktiga incitament inom statsförvaltningen. Samhälleligt betydelsefulla uppdrag och värdegrunden för verksamheten är också fördelar då staten konkurrerar om chefer och annan personal. 

Ledarskapsavtal och resultatpremier

Anvisning för genomförande av ledningsavtal 2020

Enligt överenskooelse – Ledningsavtalsarbetsgruppens slutrapport, Finansministeriets publikation – 39/2016 (på finska)

NY JOA Utvärdering av ledarprestationen

Kontaktuppgifter

Ari Holopainen
finansråd
tfn 02955 30520
[email protected]