Kunskapsbaserad ledning

Kunskapsbaserad ledning är ett delområde inom ledarskap som syftar till att öka en organisations förmåga att skapa värde genom kunskap och kompetens. Förvaltningens värde uppstår genom bra och verkningsfulla tjänster, kostnadseffektivitet och ett stabilt samhälle. Inom statsförvaltningen är målet att genom kunskapsbaserad ledning systematiskt använda information i beredning, beslutsfattande och verkställighet vid såväl statsrådet som ämbetsverk och inrättningar. Kunskapsbaserad ledning hjälper att förbättra verksamhetens kvalitet, effektivitet och genomslagskraft.

Inom förvaltningen tillämpas kunskapsbaserad ledning till exempel när det gäller att sätta upp strategiska mål, sköta den operativa ledningen av verksamheten samt att följa upp mål och resultat. Ledningen har till uppgift att möjliggöra processer som hjälper att omvandla informationen till verksamhet. Detta förut-sätter starkare kompetens och nya arbetssätt samt att datalagren görs tillgängligare inom och även utanför förvaltningen. Egentligen handlar kunskapsbaserad ledning om att förnya verksamheten och att lära sig. Ny teknik och digitalisering erbjuder bättre och effektivare lösningar än tidigare för att behandla data. Den nya lagstiftningen om informationshantering och dataskydd bidrar också till detta. 

Utvecklingsprojektet för kunskapsbaserad ledning Kunskapsspurten

Finansministeriet ska i samarbete med statens gemensamma tjänsteproducenter bygga upp en ny typ av service och nya arbetssätt inom ett projekt som handlar om analys- och rapporteringstjänster inom den offentliga förvaltningen (projektet Kunskapsspurten). Under samordning av Statskontoret produceras analys- och rapporteringstjänster som baserar sig på uppgifter om statsförvaltningens verksamhet, ekonomi och förvaltning i fråga om ämbetsverken. Det centrala är att med hjälp av informationen framställa referensdata och skapa lägesbilder samt att identifiera utveckl-ingsobjekt för att säkra statens helhetsintresse när det gäller att utveckla, styra och leda verksamheten. Det är fråga om konkret utveckling av kunskapsbaserad ledning på området för koncernstyrningen. Även Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning producerar i samarbete med Statskontoret analys- och rapporteringstjänster till kundämbetsverk. Projektet Kunskapsspurten utgör ett led i arbetet med att genomföra redogörelsen ”Etisk informationspolitik i den artificiella intelligensens tidsålder” (SRR 7/2018 rd) som bereddes under finansministeriets ledning och överlämnades den 5 december 2018. 

Kontaktuppgifter

Markus Siltanen
finansråd 
tfn 02955 30263
[email protected]

Yhteystiedot - Yhteystietonosto

Markus Siltanen, finansråd 
finansministeriet, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Hallintopolitiikkayksikkö 0295530263