Strategi för cybersäkerhet

I egenskap av ett informationssamhälle är Finland beroende av att datanäten och datasystemen fungerar och således också mycket sårbart för störningar som riktas mot dem. I cybersäkerhetsstrategin definieras centrala mål och handlingslinjer, med hjälp av vilka man besvarar de utmaningar som riktar sig mot cyberomgivningen och försäkrar sig om att den fungerar. Med hjälp av riktlinjerna i cybersäkerhetsstrategin och de åtgärder som behövs för att realisera dessa riktlinjer kan Finland nationellt hantera avsiktliga eller oavsiktliga skadliga verkningar för cyberomgivningen samt besvara dem och återhämta sig från dem.

Ministerierna och ämbetsverken svarar inom sitt verksamhetsområde för verkställandet av strategin, genomförandet av de uppgifter och försörjningsberedskapsarrangemang som anknyter till cybersäkerheten samt för utvecklandet av dem.

Säkerhetskommittén följer och samordnar verkställandet av strategin.

Den av finansministeriet tillsatta ledningsgruppen för informations- och cybersäkerheten inom statsförvaltningen (VAHTI) behandlar och samordnar de centrala riktlinjerna för statsförvaltningens informations- och cybersäkerhet.

Strategin för cybersäkerheten i Finland och strategins verkställande beskrivs på www.yhteiskunnanturvallisuus.fi