Intern kontroll och riskhantering

Enligt 24 b § i lagen om statsbudgeten (423/1988) ska ämbetsverk och inrättningar se till att den interna kontrollen är ordnad på ett ändamålsenligt sätt i deras egen verksamhet samt i verksamhet för vilken ämbetsverket eller inrättningen svarar. Ämbetsverkens och inrättningarnas ledning ska leda ordnandet av den interna kontrollen och svara för att den är ändamålsenlig och tillräcklig.

Med intern kontroll avses förfaranden, organisationslösningar och tillvägagångssätt i ämbetsverkets styr- och verksamhetsprocesser som ger en rimlig säkerhet om:

  • verksamhetens lagenlighet
  • tryggandet av tillgångar
  • verksamhetens resultat
  • produceringen av riktiga och tillräckliga uppgifter om ekonomi och resultat

Kontaktuppgifter

Jaana Kuusisto
controller vid statsrådet
tfn 02955 30051
[email protected]

Esko Mustonen
statsrådets biträdande controller
tfn 02955 30345
[email protected]