Intern kontroll och riskhantering

Syftet med den interna kontrollen är att säkerställa att organisationen uppnår sina mål. Den omfattar alla de åtgärder och förfaranden som säkrar uppnåendet av målen.

Åtgärder och förfaranden gör det möjligt att uppnå rimlig säkerhet om

  • verksamhetens lagenlighet
  • tryggandet av tillgångar
  • verksamhetens resultat
  • produceringen av riktiga och tillräckliga uppgifter om ekonomi och resultat.

Ordnandet av den interna kontrollen grundar sig på lagen om statsbudgeten. Ämbetsverkens och inrättningarnas ledning ska enligt lagen leda ordnandet av den interna kontrollen och svara för att den är ändamålsenlig och tillräcklig.

Lagen om statsbudgeten (Finlex)

Förordning om statsbudgeten (Finlex)

Kontaktuppgifter

Jaana Kuusisto
controller vid statsrådet
tfn 02955 30051
jaana.kuusisto(at)gov.fi

Esko Mustonen
statsrådets biträdande controller
tfn 02955 30345
esko.mustonen(at)gov.fi