Pilotförsök med europeisk e-identitetsplånbok

EU utvecklar gemensam lagstiftning om europeiska e-identitetsplånböcker och Finland deltar aktivt i arbetet. Målet med europeiska e-identitetsplånböcker är att utveckla säkra och tillförlitliga lösningar för hantering och användning av personuppgifter inom EU.

Bestämmelser om gränsöverskridande elektronisk identifiering av personer och betrodda tjänster i anslutning till e-tjänster finns nu och i fortsättningen i EU:s eIDAS-förordning. Kommissionen inledde i anslutning till arbetet med att utveckla den europeiska digitala identiteten år 2022 utlysningen av Digital Europe Programme -finansieringen, vars syfte är att främja gränsöverskridande pilotförsök med europeiska e-identitetsplånböcker i anslutning till ändringen av eIDAS-förordningen. 

I Finland är det gränsöverskridande pilotförsöket med e-identitetsplånböcker en del av programmet för digital identitet och den nationella beredningen av ändringen av eIDAS-förordningen. Målet är samtidigt att säkerställa att de nationella plånboksapplikationerna är kompatibla vid gränsöverskridande kommunikation.
 
Pilotförsöken inleddes i april 2023 och kommissionen finansierar högst hälften av dem. Den andra hälften, dvs. Finlands nationella andel, finansieras av finansministeriet. EU-kommissionen och finansministeriet finansierar båda pilotförsöken med cirka två miljoner euro 2023–2025.  

Finland deltar i tre olika samarbetsprojekt (konsortier) enligt följande:

  • I POTENTIAL-konsortiet som leds av Frankrike och Tyskland fokuserar Finland främst på digitala körkort och e-förvaltning. Ansvariga myndigheter i Finland är finansministeriet, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Transport- och kommunikationsverket. 
     
  • Inom det av Sverige ledda EWC-konsortiet koncentrerar sig Finland på företags digitala identitet och elektroniska företagsplånböcker i samarbete med Patent- och registerstyrelsens projekt Företagens digitala ekonomi. Från Finland medverkar finansministeriet, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Patent- och registerstyrelsen, skatteförvaltningen och Statskontoret. Av finländska aktörer inom den privata sektorn deltar Finnair, Tietoevry och andelslaget Findynet. 
     
  • I det av Spanien ledda DC4EU-konsortiet fokuserar Finland på utnyttjandet av högskolesektorns examensbetyg och uppgifter om studerande i europeiska e-identitetsplånböcker. Ansvariga myndigheter i Finland är finansministeriet, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Utbildningsstyrelsen.

Finansministeriet samordnar pilotförsöken, medan det praktiska arbetet utförs av flera ämbetsverk i samarbete. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV) har en central roll. I pilotförsöken stöder Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata beredningen av den europeiska e-identitetsplånboken i Finland och identifierar roller och ansvar i anslutning till den. Dessutom säkerställer Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata att plånbokslösningarna är interoperabla med befintliga tjänster för elektronisk identifiering och betrodda tjänster i Finland.

Ytterligare information:

Mer information om POTENTIAL-konsortiet

Mer information om EWC-konsortiet

Mer information om DC4EU-konsortiet

Företagets projekt för digital ekonomi

Utlysning av Digital Europe Programme -finansieringen

  


Pilotförsöken samfinansieras av EU. Åsikter och åsikter som uttrycks är dock endast finansministeriets åsikter och återspeglar inte nödvändigtvis de från Europeiska unionen eller Europeiska kommissionen. Varken Europeiska unionen eller den beviljande myndigheten kan hållas ansvariga för dem.