Överklagande av ett beslut som gäller en tjänsteman

Rätt att överklaga

Huvudregeln i statstjänstemannalagen är att en tjänsteman har rätt att överklaga ett beslut som gäller honom eller henne. De beslut som inte kan överklagas anges i separata bestämmelser.

Följande beslut som gäller en tjänsteman får inte överklagas genom besvär:

  • Tjänstledighet enligt prövning.
  • Placering av en för ämbetsverket gemensam tjänst inom ämbetsverket. 
  • Förordnande till en uppgift, om tjänstemannen gett sitt samtycke till förordnandet.

Om beslutet om placering av en gemensam tjänst vid ämbetsverket eller förordnande till en uppgift innebär att placeringsorten för tjänsten ändras, får beslutet överklagas. Beslut om placering ska följas trots överklagande, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat.
Också det ämbetsverk vars beslut har överklagats hos förvaltningsdomstolen kan söka ändring i förvaltningsdomstolens avgörande. 

Rätt att överklaga utnämningsbeslut

Den som söker en tjänst får söka ändring i ett beslut om utnämning till en tjänst eller ett tjänsteförhållande genom besvär.

Besvär får dock inte anföras, om:
1) det är republikens president eller, vid utnämning av en tjänsteman enligt 26 § 3 och 4 punkten, statsrådets allmänna sammanträde som har utnämningsbehörighet,
2) beslutet gäller en utnämning för viss tid, högst två år,
3) tjänsten eller tjänsteförhållandet med stöd av lag tillsätts utan att tjänsten eller tjänsteförhållandet ledigförklaras,
4) beslutet gäller en militär tjänst inom försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet som med stöd av lag får tillsättas utan att den ledigförklaras.
Domstolslagen innehåller dessutom bestämmelser om ändringssökande i fråga om vissa tjänster och tjänsteförhållanden vid domstolar.
Ett utnämningsbeslut kan verkställas redan innan det vunnit laga kraft.
Besvärsanvisning eller uppgift om besvärsförbud
Till beslut som gäller en tjänsteman fogas en besvärsanvisning eller ett omnämnande av besvärsförbud.

Överklagande 

En myndighets beslut överklagas hos den regionala förvaltningsdomstolen. Beslut som fattats vid statsrådets allmänna sammanträde överklagas emellertid hos högsta förvaltningsdomstolen. 
Behörig förvaltningsdomstol
Bestämmelser om behörig förvaltningsdomstol finns i 10 § i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Bestämmelser om behörig förvaltningsdomstol i ärenden som gäller utnämning finns dock i 59 § i statstjänstemannalagen. 

Delgivning av beslut

Bestämmelser om delgivning av beslut finns i 10 kap. i förvaltningslagen (434/2003). Bestämmelser om delgivning av utnämningsbeslut finns dock särskilt i 59 § i statstjänstemannalagen. 

Kontaktuppgifter

Miska Lautiainen
lagstiftningsråd
tfn 02955 30212
[email protected]