FI SV

Besvär över beslut som gäller tjänsteman

Besvärsrätt

Statsjänstemannalagen ändrades fr.o.m. 1.4.2013. Dess allmänna besvärsförbud upphävdes genom lagen om ändring av statstjänstemannalagen (177/2013). Huvudregeln är nu att tjänstemannen har rätt att anföra besvära över ett beslut som gäller honom eller henne. I en särskild bestämmelse anges de beslut över vilka man inte heller i fortsättningen kan anföra besvär.

Dessa är

  • Utnämning till en tjänst eller ett tjänsteförhållande.
  • Placering av en gemensam tjänst inom ämbetsverket. Om beslutet innebär att tjänsten placeringsort ändras, får dock ändring i beslutet sökas. Beslutet ska dock iakttas trots att ändring har sökts, om inte besvärsinstansen beslutar något annat.
  • Beviljande eller förvägran av tjänstledighet som är beroende av prövning.
  • Förordnande till en uppgift, om tjänstemannen har gett sitt samtycke till förordnandet. Om beslutet innebär att tjänsten placeringsort ändras, får dock ändring i beslutet sökas.

Om ändring i ämbetsverkets beslut sökts hos förvaltningsdomstolen kan ämbetsverket sedan söka ändring i domstolens avgörande.

Besvärsanvisning eller upplysning om besvärsförbud

Vid beslut som gäller tjänstemän bifogas en besvärsanvisning eller en upplysning om besvärsförbud.

Behörig förvaltningsdomstol

Den behöriga förvaltningsdomstolen bestäms enligt förvaltningsprocesslagen (586/1996 12 §):

1. Besvär anförs hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets den myndighet som yrkandet riktas mot har sitt verksamhetsområde.

Om denna grund inte kan tillämpas, anförs besvär hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets den myndighet som fattat beslutet har sitt huvudsakliga verksamhetsställe.

Om inte heller denna grund kan tillämpas, hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets beslutet fattats.

2. När myndighetens verksamhetsområde är hela landet anförs besvär hos den förvaltningsdomstol vars domkrets beslutet mest väsentligt berör.

3. Om ingen förvaltningsdomstol enligt punkterna 1 och 2 är behörig, ska besvär anföras hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Behörig förvaltningsdomstol i ett förvaltningstvistemål, om yrkandet riktas mot staten, är den förvaltningsdomstol inom vars domkrets förvaltningsmyndigheten har sitt verksamhetsställe. Då en enskild person riktar ett yrkande mot staten i ett förvaltningstvistemål får målet även behandlas vid den förvaltningsdomstol inom vars domkrets personen har sin hemort.

Ytterligare information

Kontaktuppgifter

Konsultativ tjänsteman
Jarmo Huotari
tfn 02955 30418
[email protected]

Lagstiftningsråd
Miska Lautiainen
tfn 02955 30212
[email protected]