Europeiska investeringsbanken (EIB)

Europeiska investeringsbanken (EIB) är Europeiska unionens finansiella institut. EIB tillhandahåller långsiktig finansiering och rådgivning för investeringsprojekt som riktar sig till både Europa och länder utanför Europa. Projekten måste uppfylla förutsättningarna för sund affärsverksamhet och genomföras på ett hållbart sätt.

Bankens medlemmar och aktieägare består av EU:s 27 medlemsstater, och de projekt som banken finansierar främjar uppnåendet av EU:s politiska mål. EIB är världens största överstatliga kreditgivare. Nästan 90 procent av bankens finansiering riktar sig till EU:s medlemsländer.

Bankens har traditionellt prioriterat åtgärder som stödjer tillväxt och sysselsättning. Finansieringen av klimatåtgärder har blivit allt viktigare, och banken har förbundit sig att iaktta bestämmelserna i klimatavtalet från Paris i all sin finansieringsverksamhet.

EIB beviljar långfristiga lån i syfte att främja EU-ländernas konvergens, en balanserad regional utveckling samt ekonomisk och social sammanhållning. Banken spelar en central roll för finansieringen av hållbar och grön tillväxt i EU-länderna, skapandet av nya arbetsplatser och främjandet av likabehandling.

Traditionella prioriteringar för finansieringsverksamheten är de transeuropeiska transport- och kommunikationsnäten, energisektorn, små och medelstora företag, sysselsättningen, miljön samt utbildningen och hälsovården. Forskning och utveckling samt digitalisering hör också till de viktigaste finansieringsobjekten.

Banken strävar efter att kombinera sina egna lån med EU:s finansiella resurser för att öka effektiviteten hos finansieringen samt för att uppnå största möjliga och varaktiga tillväxt- och sysselsättningsverkningar. Europeiska investeringsfonden (EIF), som tillhandahåller riskfinansiering för att stödja små och medelstora företag och främja innovation, är en del av EIB-gruppen.

Utanför EU styrs EIB:s finansiering av målen för EU:s politik för yttre förbindelser, geopolitiska intressen, målen för hållbar utveckling och ländernas utvecklingsbehov. Finansieringen omfattar både länder som vill bli medlemmar i EU och partnerskapen mellan EU och Medelhavsländerna samt samarbetet med länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS), Latinamerika och Asien.

Beslutsfattande

EIB:s högsta beslutande organ är rådet (Board of Governors). Rådet består i allmänhet av finansministrar från medlemsstaterna.

Styrelsen (Board of Directors) består av 27 ledamöter som utses av medlemsstaterna och en ledamot som utses av kommissionen.

Bankens styrelse (Management Committee) ansvarar för den operativa verksamheten. Utöver generaldirektören har den åtta medlemmar.

Kontaktpersoner:

Kristina Sarjo
tfn. 02955 30055
kristina.sarjo(at)gov.fi

Anne af Ursin
tfn. 02955 30058
anne.af.ursin(at)gov.fi

Mer information:

EIB:s internetsidor

Europeiska investeringsfondens internetsidor