FI SV

Europeiska investeringsbanken (EIB)

Europeiska investeringsbanken (European Investment Bank, EIB) är Europeiska unionens bank. EIB är ett EU-organ och medverkar i genomförandet av rådets beslut.  Banken stöder uppnåendet av EU:s politiska och ekonomiska mål. EIB:s huvuduppgifter definieras i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF artikel 308 och 309). Alla EU-medlemsstater är medlemmar och delägare i banken.

EIB beviljar långfristiga lån i syfte att främja EU-staternas konvergens, balanserad regional utveckling samt ekonomisk och social samhörighet. Banken spelar en central roll när det gäller att säkerställa investeringar i projekt som främjar tillväxt och sysselsättning i EU-länderna. Viktiga fokusområden i finansieringen är europeiska transport- och kommunikationsnät, energisektorn, små och medelstora företag, sysselsättningen, miljön, utbildningen och hälsovården.

Banken har också som mål att kombinera sina egna lån med EU:s finansieringsmedel i syfte med att effektivisera finansieringen och att uppnå största möjliga tillväxt- och sysselsättningsverkningar.

Viktiga fokusområden i unionens finansieringsverksamhet är innovation och kompetens, utlåning till små och medelstora företag, effektivare resursanvändning – inklusive rena energikällor – samt strategisk infrastruktur. EIB har även beaktat de särskilda behoven i regioner som drabbats värst av den ekonomiska krisen.

Utlåning till tredjeländer

Utanför EU stöder EIB projekt som har ett samband med genomförandet av EU:s avtal med tredjeländer. EIB finansierar investeringar som främjar ekonomisk utveckling och vägen mot medlemskap i länder som vill bli medlemmar i EU. EIB stöder dessutom partnerskap mellan EU och grannländer och finansierar projekt länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) samt i Latinamerika och i Asien.

Europeiska gemenskapen garanterar lån som EIB beviljar tredjeländer med gemenskapens budgetmedel inom ramen för utlåningsmandat som rådet godkänt. EIB svarar även för investeringsfaciliteten (Investment Facility) som ingår i avtalet med AVS-länderna. Den främjar utvecklingen av den privata sektorn, den ekonomiska tillväxten och fattigdomsbekämpningen i AVS-länderna.

Beslutsfattande

EIB:s råd (Board of Governors) är bankens högsta beslutande organ. Rådet består i regel av medlemsländernas finansministrar. Finansminister Petteri Orpo företräder Finland i rådet.

Styrelsen (Board of Directors) har för närvarande 28 medlemmar som utnämnts av medlemsstaterna och 1 som utnämnts av kommissionen. Kristina Sarjo (FM) företräder Finland i styrelsen. Direktionen (Management Committee), som för närvarande består av EIB-chefen och ytterligare åtta medlemmar, har det operativa ansvaret.

Kontaktpersoner:

Kristina Sarjo
tfn. 02955 30055
kristina.sarjo(at)vm.fi

Anne af Ursin
tfn. 02955 30058
anne.af.ursin(at)vm.fi

Mer information:

EIB:s internetsidor

Europeiska investeringsfondens internetsidor