Utveckling av den interna kontrollen och riskhanteringen

Finansministeriet fortsätter att utveckla den interna kontrollen och riskhanteringen i statsrådet. Ministeriet utreder i sitt projekt hur man kan stödja utvecklingen av den interna kontrollen och riskhanteringen så att de blir en strategisk del av statsförvaltningens processer. Samarbetspartner i genomförandet är Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), och projektet finansieras av EU.

Ministeriet utreder tillsammans med berörda grupper om det finns behov av att ändra regleringen om eller organiseringen av den interna kontrollen och riskhanteringen. Avsikten är också att förbättra beredskapen att planera, utveckla och upprätthålla effektiva processer för intern kontroll och riskhantering på statsrådsnivå.

Resultat

I projektet tas det fram

  • en analys av nuläget för den interna kontrollen och riskhanteringen
  • en rekommendation om styrningen på strategisk nivå när det gäller den interna kontrollen och riskhanteringen och om genomförandet av styrningen
  • en rekommendation om författningsgrunden för den interna kontrollen och om utvecklingen av den
  • en beskrivning av metoder för systematisk riskbedömning
  • en referensram för övervakning och utvärdering.

Genomförande

Utvecklingsprojektet på statsrådsnivå pågår i ett och ett halvt år. Arbetet avses bli klart i mars 2025. 

För projektet svarar finanscontrollerfunktionen vid finansministeriet. I arbetet deltar delegationen för intern kontroll och riskhantering och sektionerna för riskhantering och intern granskning vid delegationen. I projektet hörs andra aktörer inom statsförvaltningen bland annat genom att ordna intervjuer, workshoppar, höranden och möten med berörda grupper.

Europeiska unionen finansierar projektet genom instrumentet för tekniskt stöd (TSI). Syftet med TSI är att stödja EU:s medlemsstater i planeringen och genomförandet av reformerna.

Bakgrund

Behovet av att utveckla riskhanteringen på statsrådsnivå har lyfts fram i flera sammanhang. Bland annat riksdagen har förutsatt att statens riskhantering förbättras genom att man skapar harmoniserade förfaranden och fastställer ansvarsförhållandena för riskhanteringen på statsrådsnivå.

År 2021 fastställde finansministeriets arbetsgrupp en målbild där riskhanteringen stöder statsrådets beslutsfattande som en del av styrnings- och ledningssystemet. Arbetsgruppen lade fram förslag bland annat om organisering och styrning av riskhanteringen på statsrådsnivå, om ansvaren i fråga om riskhanteringen samt om samordning av riskhanteringen på förvaltningsområdes- och ämbetsverksnivå.

Arbetsgruppen föreslog bland annat att bestämmelserna, anvisningarna och rekommendationerna om riskhantering ska utvärderas. Bestämmelser ingår i budgetlagstiftningen och annan lagstiftning. Arbetsgruppen ansåg att eventuella behov av översyn bör identifieras i samband med utvärderingen.

Utveckling av riskhanteringen på statsrådsnivå: arbetsgruppens slutrapport (Publikationsarkivet Valto)

EU:s instrument för tekniskt stöd (Europeiska kommissionen)

Kontaktuppgifter

Controllern vid statsrådet
Jaana Kuusisto
jaana.kuusisto(at)gov.fi
Tfn 02955 30051