Verktyg och metoder

Finansministeriet och servicecentret för ekonomi- och personalförvaltningen (Palkeet) tillhandahåller ämbetsverk och inrättningar information och verktyg för ledning av personalresurser.

Tahti – arbetsgivarens personaldata

Arbetsgivarrens personaldatasystem Tahti är en stödtjänst för statsarbetsgivaren vid planering av personalresurser, beslutsfattande och ledning. Tahti tillhandahåller personaluppgifter om olika ämnesområden, såsom personalantal och personalstruktur, inkomst, arbetstid, arbetskraftskostnader och sjukfrånvaro. Ämbetsverken får utöver uppgifter som gäller dem själva även referensdata om förvaltningsområden, ämbetsverkstyper, staten som helhet, arbetsmarknaden och EU-löner. Tahti är endast i arbetsgivarens bruk och systemet kräver användarkoder.

Dataskyddsbeskrivning (på finska)
(för Tahti-registret)

Kontaktuppgifter

Mika Happonen
konsultativ tjänsteman
tfn 02955 30272
[email protected]

Tahtis simuleringsverktyg för personalkostnader

Tahtis simuleringsverktyg för personalkostnader hjälper ämbetsverken i samband med förhandlingsprocesser, kostnadsprognoser och budgetering. Med hjälp av verktyget kan man beräkna löneförhöjningarnas och personalförändringarnas kostnadspåverkan.

Kontaktuppgifter

Juho-Pekka Jortama
analytiker
tfn 02955 30119
[email protected]

Personalbokslut

HR-systemet och personalbokslutet eller -redovisningen som det skapar är verktyg för utveckling och beslut som har att göra med strategisk personalledning. Verktygen är också varningssystem som möjliggör identifiering av negativa utvecklingstrender och tidigt ingripande. Dessutom kan de utgöra stöd för införande av en HR-centrerad led-ningsmodell. Uppgifter som beskriver personalens tillstånd fås från Tahti-systemet.

Kontaktuppgifter

Mika Happonen
konsultativ tjänsteman
tfn 02955 30272
[email protected]

Statens löneanalyser (VPL)

Statens arbetsmarknadsverk producerar analyserade inkomstdata utifrån statens lönestatistikklassificering och bedömningen av arbetets kravnivå. Genom VPL kan man jämföra arbetsuppgifter med liknande innehåll och krav oberoende av systemet för bedömning av arbetets kravnivå. Med VPL-klassificeringen är det möjligt att jämföra inkomsterna även med inkomster på den allmänna arbetsmarknaden och inkomster i EU-länderna. Statens löneanalysrapporter publiceras i Arbetsgivarens personaldatasystem (Tahti).

Kontaktuppgifter

Juho-Pekka Jortama
analytiker
tfn 02955 30119
[email protected]

Systemet för bedömning av kravnivån för statens högsta ledning (Ylva)

Ylva är ett verktyg för bedömning av kravnivån i den högsta ledningens (Ylva I) uppgifter. Ylva lämpar sig även för ämbetsverkens bedömning av kravnivån för den lägre (Ylva II) ledningsnivåns uppgifter när uppgifterna inte omfattas av egna lönesystem. Uppgifter om bedömning av kravnivå och lönejämförelser i Ylva rapporteras till ämbetsverken årligen via datasystemet för JOTI-ledningen.

VMBaro

Med enkätverktyget VMBaro kan man mäta och följa upp arbetstillfredsställelse samt personalens åsikter om hur de närmaste cheferna klarar ledningsarbetet och hur statens lönesystem fungerar. Systemet ger även referensdata. Enkätverktyget är avgiftsfritt för ämbetsverk.

Ytterligare information om VMBaro:

www.vmbaro.fi (på finska)

Kontaktuppgifter

[email protected]

Handbok för resultatstyrning

Handboken för resultatstyrning har publicerats som datablad. Handboken täcker inte alla ämnesområden inom resultatstyrning utan fokuserar på de viktigaste områdena och nuvarande utvecklingsobjekt.

Ytterligare information

Resultatstyrning

Kontaktuppgifter

Markus Siltanen
finansråd
tfn 02955 30263
[email protected]

CAF-modellen för utvärdering

CAF (Common Assessment Framework) är en modell som utvecklats gemensamt av EU-länderna för kvalitetsutvärdering av organisationer inom den offentliga sektorn. Den version av CAF-kriterierna som används idag är CAF 2013, som även översatts till finska. Under Finlands EU-ordförandeperiod godkände EUPAN-nätverket den uppdaterade versionen, den finskspråkiga översättningen blir färdig i mars 2020. Kriterierna får användas fritt av alla. Ämbetsverken kan skaffa tilläggstjänster för CAF hos HAUS kehittämiskeskus Oy: CAF och tjänster för kvalitetsstyrning.

Ytterligare information om den gemensamma CAF bedömningsmodellen:

CAF (på finska)