Työkalut ja menetelmät

Valtiovarainministeriö ja Palkeet-palvelukeskus tarjoavat virastoille ja laitoksille tietoa ja työkaluja viraston henkilöstövoimavarojen johtamiseen.

Tahti – työnantajan henkilöstötieto

Työnantajan henkilöstötietojärjestelmä Tahti on henkilöstövoimavarojen suunnittelua, päätöksentekoa ja johtamista tukeva palvelu valtiotyönantajien käyttöön. Tahti tarjoaa henkilöstötietoa eri aihealueista, kuten henkilöstömäärästä ja rakenteesta, ansioista, työajasta, työvoimakustannuksista ja sairauspoissaoloista. Virastot saavat omien tietojensa lisäksi vertailutiedot hallinnonaloista, virastotyypeistä, koko valtiosta, yleisistä työmarkkinoista ja EU-palkoista. Tahti on vain työnantajakäytössä ja sen käyttäminen vaatii käyttäjätunnuksia.

Tahti-rekisterin tietosuojaseloste

Tahtin henkilöstökustannusten simulointiväline

Tahtin henkilöstökustannusten simulointiväline auttaa virastoja neuvotteluprosessiensa läpiviemisessä sekä kustannusten ennakoinnissa ja budjetoinnissa. Työkalun avulla voidaan laskea palkankorotusten ja henkilöstömuutosten kustannusvaikutuksia.

Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstövoimavarojen hallintajärjestelmä ja siitä tehtävä henkilöstötilinpäätös tai -kertomus ovat henkilöstön strategiseen johtamiseen liittyvän kehittämisen ja päätöksenteon työkaluja. Ne ovat myös hälytysjärjestelmiä, jotka mahdollistavat kielteisen kehityksen tunnistamisen ja aikaisen ongelmiin puuttumisen. Lisäksi niillä voidaan tukea henkilöstövoimavarakeskeisen johtamismallin käyttöönottoa. Henkilöstön tilaa kuvaavia tietoja saa Tahti-järjestelmästä.

Valtion palkka-analyysit (VPL)

Valtion työmarkkinalaitos ylläpitää valtion palkkatilastointiluokitusta, jolla se tuottaa valtion työn vaativuuden arviointiin pohjautuvaa analysoitua ansiotietoa. VPL-luokituksen avulla on mahdollista verrata saman sisältöisiä ja työn vaativuudelta saman tasoisia tehtäviä keskenään työn vaativuuden arviointijärjestelmästä riippumatta. VPL-luokituksella on mahdollista verrata ansioita myös yleisiin työmarkkinoihin ja EU-maiden ansioihin. Valtion palkka-analyysiraportit julkaistaan Työnantajan henkilöstötietojärjestelmässä (Tahti).

Valtion ylimmän johdon vaativuudenarviointijärjestelmä (Ylva)

Ylva on työkalu valtion ylimmän johdon (Ylva I-taso) tehtävien vaativuuden arviointiin. Ylva soveltuu virastoissa myös alemman johdon (Ylva II-tason) tehtävien vaativuuden arviointiin silloin, kun tehtävät eivät kuulu omien palkkausjärjestelmien piiriin. Ylva-vaativuusarviointitiedot ja -palkkavertailut raportoidaan virastoille vuosittain JOTI- johdon tietojärjestelmästä.

VMBaro

VMBaro-kyselytutkimustyökalulla voidaan mitata ja seurata henkilöstön työtyytyväisyyttä, henkilöstön mielipiteitä lähiesimiesten johtamistyön onnistumisesta sekä valtion palkkausjärjestelmän toimivuudesta. Järjestelmä tarjoaa myös vertailutietoja. Tutkimustyökalu on virastoille maksuton.

www.vmbaro.fi

Yhteystiedot

[email protected]

Tulosohjauksen käsikirja

Tulosohjauksen käsikirja on julkaistu tulosohjauksen tietokortteina. Käsikirja ei kata kaikkia tulosohjauksen aihealueita vaan painottuu tulosohjauksen keskeisimpiin alueisiin ja nykyisiin kehittämiskohteisiin.

Lisätietoa tulosohjauksesta

CAF-yhteinen arviointimalli

CAF (Common Assessment Framework) on EU-jäsenmaiden yhteistyönä kehitetty julkisen sektorin organisaatioiden laadunarviointimalli. Tällä hetkellä käytössä oleva versio CAF-kriteeristöstä on CAF 2013, joka on käännetty myös suomeksi. EUPAN-verkosto hyväksyi Suomen EU-puheenjohtajakaudella kokouksessaan päivitetyn version, suomenkielinen käännös valmistuu maaliskuussa 2020. Kriteeristö on vapaasti kaikkien käytettävissä. Virastot voivat hankkia CAFiin liittyviä lisäpalveluita HAUS kehittämiskeskus Oy:stä.

CAF ja organisaatiokehittäminen.

Mika Happonen, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Henkilöstöpolitiikkayksikkö Puhelin:0295530272   Sähköpostiosoite:


Juho-Pekka Jortama, analyytikko 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Valtion työnantajatoiminto / VTML Puhelin:0295530119   Sähköpostiosoite:


Markus Siltanen, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Hallintopolitiikkayksikkö Puhelin:0295530263   Sähköpostiosoite: