Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaukset

Esi- ja perusopetuksen järjestäjällä on oikeus saada kotikuntakorvaus oppilaan kotikunnalta, kun oppilas suorittaa oppivelvollisuuttaan muualla kuin oman kuntansa esi- tai perusopetuksessa. Opetuksen järjestäjä voi tällöin olla toinen kunta, valtio, yliopiston harjoittelukoulu, yksityinen tai kuntayhtymä.

Peruspalveluiden valtionosuuden kunta saa kaikkien väestötietojärjestelmään merkittyjen kuntalaisten perusteella. Tähän ei vaikuta se, suorittavatko 6–15-vuotiaat kuntalaiset oppivelvollisuuttaan oman kunnan vai jonkun toisen opetuksen järjestäjän esi- ja perusopetuksessa.

Kotikuntakorvaus perustuu kunnan esi- ja perusopetuksen laskennallisiin kustannuksiin, ja sen määrä on eri 6-, 7–12- ja 13–15-vuotiaille. Valtiovarainministeriö päättää kotikuntakorvauksen perusosan euromäärästä varainhoitovuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä. Kunnat ja opetuksen järjestäjät voivat sopia kotikuntakorvauksen määräytymisestä toisinkin kuin niistä säädetään.

Valtiovarainministeriö hoitaa kotikuntakorvauslaskutuksen keskitetysti valtionosuusmaksatuksen yhteydessä, jotta vältyttäisiin kuntien keskinäiseltä sekä kuntien ja muiden opetuksen järjestäjien väliseltä laskutukselta.

Kotikuntakorvauskysely esi- ja perusopetuksen oppilastiedoista toteutetaan Opetushallituksen ylläpitämän KOSKI-tietovarannon kautta. Tilastokeskus yhdistää tiedon oppilaiden kotikunnasta väestörekisteritiedoista. Kotikuntakorvaus perustuu varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltäneen vuoden lopussa olevaan tilanteeseen. Esimerkiksi vuoden 2022 kotikuntakorvaukset perustuvat loppuvuoden 2020 tilanteen mukaisiin oppilastietoihin.  Laskennassa käytetty oppilastieto perustuu joulukuun 15. päivän tilanteeseen.

Valtiovarainministeriö hoitaa kotikuntakorvausten keskitetyn maksatuksen. Se kokoaa tiedot kunkin kunnan peruspalvelujen valtionosuuden maksamisen yhteydessä vähennettävästä tai lisättävästä kotikuntakorvausten määrästä sekä muille opetuksen järjestäjälle maksettavista kotikuntakorvauksista. Kotikuntakorvaukset otetaan huomioon joka kuukauden 11. päivään mennessä suoritettavassa valtionosuusmaksatuksessa.

Yhteystiedot

Unna Heimberg, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja alueosasto, Rahoitus ja Rahoitusjärjestelmät Puhelin:0295530280   Sähköpostiosoite: