Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaukset

Esi- ja perusopetuksen järjestäjällä on oikeus saada kotikuntakorvaus oppilaan kotikunnalta, kun oppilas suorittaa oppivelvollisuuttaan muualla kuin oman kuntansa esi- tai perusopetuksessa. Opetuksen järjestäjä voi tällöin olla toinen kunta, valtio, yliopiston harjoittelukoulu, yksityinen tai kuntayhtymä.

Valtionosuuden kunta saa kaikkien väestötietojärjestelmään merkittyjen kuntalaisten perusteella. Tähän ei vaikuta se, suorittavatko 6–15-vuotiaat kuntalaiset oppivelvollisuuttaan oman kunnan vai jonkun toisen opetuksen järjestäjän esi- ja perusopetuksessa.

Kotikuntakorvaus perustuu kunnan esi- ja perusopetuksen laskennallisiin kustannuksiin, ja sen määrä on eri 6-, 7–12- ja 13–15-vuotiaille. Kotikuntakorvauksen kunnittaisesta perusosasta säädetään vuosittain asetuksella. Kunnat ja opetuksen järjestäjät voivat sopia kotikuntakorvauksen määräytymisestä toisinkin kuin niistä säädetään.

Valtiovarainministeriö hoitaa kotikuntakorvauslaskutuksen keskitetysti valtionosuusmaksatuksen yhteydessä, jotta vältyttäisiin kuntien keskinäiseltä sekä kuntien ja muiden opetuksen järjestäjien väliseltä laskutukselta.

Kunnat toimittavat kotikuntakorvauskyselyssä vuoden alussa tiedot oppilaistaan ikäryhmittäin ja kotikunnittain Tilastokeskuksen lomakkeella. Tilastokeskus toimittaa opetuksen järjestäjäkohtaisen tiedon oppilaiden iästä ja kotikunnista valtiovarainministeriölle. Valtionosuus perustuu tilanteeseen, joka on ollut varainhoitovuotta edeltäneen vuoden lopussa. Esimerkiksi vuoden 2015 kotikuntakorvaukset perustuvat siis oppilastietoihin ajankohdan 31.12.2013 mukaan.

Valtiovarainministeriö kokoaa tiedot kunkin kunnan peruspalvelujen valtionosuuden maksamisen yhteydessä vähennettävästä tai lisättävästä kotikuntakorvausten määrästä sekä muille opetuksen järjestäjälle maksettavista kotikuntakorvauksista. Kotikuntakorvaukset otetaan huomioon joka kuukauden 11. päivään mennessä suoritettavassa valtionosuusmaksatuksessa.

 

Yhteystiedot