FI SV

Valtion virka-ansiomerkit

Valtion virka-ansiomerkki annetaan tunnustukseksi valtion hyväksi sen virassa suoritetusta pitkäaikaisesta palveluksesta. Virka-ansiomerkin myöntää tasavallan presidentti. Virka-ansiomerkistä säädetään asetuksessa valtion virka-ansiomerkistä (166/1961). Virka-ansiomerkkiin liittyy omistuskirja, johon merkitään ansiomerkin saajan virka-asema, täydellinen nimi ja syntymäaika.

Edellytyksenä valtion virka-ansiomerkin saamiselle on, että henkilö on ollut vähintään 30 vuotta valtion palveluksessa. Kyseistä 30 vuoden palvelusaikaa laskettaessa otetaan huomioon vain kokopäivätoimisessa virkasuhteessa palveltu aika. Palvelun ei kuitenkaan tarvitse olla yhdenjaksoista.

Virka-ansiomerkin hakeminen

Valtion virka-ansiomerkki annetaan hakemuksesta. Viraston tai laitoksen tulee ennen 1. lokakuuta toimittaa hakemusasiakirjat ja hakijoiden nimikirjanotteet lausuntonsa ohella sekä mahdolliset esityksensä virka-ansiomerkin antamisesta valtion virka-ansiomerkkitoimikunnalle. Hakemusten tulee siten olla perillä valtiovarainministeriössä viimeistään 30.9., jotta ne voidaan ottaa huomioon. Virka-ansiomerkkitoimikunta tarkastaa hakemukset ja toimittaa ne oman lausuntonsa ohella marraskuun 25. päivään mennessä valtiovarainministeriölle tasavallan presidentille esiteltäväksi.

Virka-ansiomerkkien kustannukset

Valtiovarainministeriö on vuodesta 2010 alkaen perinyt valtion virka-ansiomerkkien tuottamisesta omakustannearvoon perustuvan kappalehinnan hakemuksen lähettäneeltä tai hakemusta puoltaneelta virastolta. Kustannusten periminen perustuu valtiovarainministeriön maksullisista suoritteista annetun valtiovarainministeriön asetuksen (1110/2013) 4 §:ään, joka tuli voimaan 1.1.2014. Valtiovarainministeriö laskuttaa virka-ansiomerkit niitä esittäneiltä virastoilta joulu- tai tammikuussa.

Ohje virka-ansiomerkin myöntämisen edellytyksistä ja hakemisesta 5.6.2018

Vuonna 2017 myönnetyt valtion virka-ansiomerkit

Valtion virka-ansiomerkistä annetun asetuksen muutos ja eräitä soveltamiskysymyksiä 2009

Vuonna 2016 myönnetyt valtion virka-ansiomerkit

Yhteystiedot

Toimitusosoite:                                                             
Valtion virka-ansiomerkkitoimikunta
Valtionhallinnon kehittämisosasto
Valtiovarainministeriö
PL 28
00023 Valtioneuvosto

Sihteeri
Marianne Savinen
puh. 02955 30285
etunimi.sukunimi@vm.fi

Virka-ansiomerkkitoimikunnan sihteeri
Lainsäädäntöneuvos
Riitta Bäck
puh. 02955 30116
etunimi.sukunimi@vm.fi