Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF)

Kansainvälinen valuuttarahasto (engl. International Monetary Fund, IMF) on Maailmanpankin sisarjärjestö, jonka tehtävänä on edistää jäsenmaidensa talouskehitystä ja rahoitusmarkkinoiden vakautta. IMF seuraa jäsenmaidensa talouskehitystä tekemällä neljännen sopimusartiklan mukaisia konsultaatioita jäsenmaissa yleensä vuosittain. Kahdenvälisen seurannan lisäksi IMF:n toiminnassa keskeisellä sijalla on maailmantalouden kehityksen seuranta.

IMF:llä on 190 jäsenmaata. Suomen osuus pääomasta on 0,5 %.

Jäsenmaidensa talouden seurannan lisäksi IMF myöntää lyhyitä ja keskipitkiä luottoja lähinnä maksutaseongelmiin. Luotonannolle on tyypillistä, että luoton saaja sitoutuu IMF:n kanssa sovittuun talouspoliittiseen ohjelmaan. Pyrkimyksenä on tukea kohdemaiden talouspolitiikkaa ja uudistuksia. Ohjelmien edistymistä seurataan säännöllisin välein ja jokaisen luottoerän nostaminen edellyttää, että ohjelman ehdot on täytetty. Perinteisen luotonannon lisäksi valuuttarahastolla on myös subventoitua luotonantoa kehitysmaille.

Päätöksenteko ja Suomen edustajat

Kansainvälisen valuuttarahaston korkein päättävä elin on jäsenmaiden nimeämien kuvernöörien muodostama hallintoneuvosto (Board of Governors). Järjestön politiikkaa linjaa Kansainvälinen valuutta- ja rahoituskomitea (International Monetary and Financial Committee, IMFC). Yleensä hallintoneuvosto kokoontuu kerran vuodessa ja valuutta- ja rahoituskomitea kahdesti vuodessa. Käytännössä suurimman osan päätöksistä tekee kokopäiväisesti toimiva johtokunta (Executive Board).

Suomi kuuluu Pohjoismaiden ja Baltian maiden muodostamaan vaalipiiriin. Vaalipiirin asioita valmistellaan Pohjoismaiden ja Baltian maiden valuutta- ja rahoituskomiteassa (Nordic-Baltic Monetary and Financial Committee, NBMFC), joka koostuu valtiovarainministeriöiden ja keskuspankkien edustajista. Suomessa päävastuu suhteista Kansainväliseen valuuttarahastoon on Suomen Pankilla.

Valuuttarahaston toimitusjohtajana toimii Kristalina Georgieva.

Suomen jäsen hallintoneuvostossa on Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn.

Pohjoismaiden ja Baltian maiden vaalipiirin johtokuntajäsen vuosina 2023- 2025 on Vitas Vasiliauskas. 

IMF:n internetsivut

Pohjoismaiden ja Baltian maiden johtokuntatoimiston vuosiraportti 2022

Yhteystiedot

Minna Nikitin, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Kansainväliset rahoitusasiat 0295530490