FI SV

ICT-hankehallinta ja Hankesalkkupalvelu

Hankesalkun hallintapalvelu on valtion virastojen ja laitosten käyttöön tarkoitettu yhteinen raportointipalvelu, joka on suunniteltu erityisesti ICT-kehittämishankkeiden raportointiin. Palvelun tuottamisesta vastaa Digi- ja väestötietovirasto valtiovarainministeriön ohjauksessa. Hankesalkkupalveluun tulee viedä tiedot ICT:n hyödyntämistä sisältävistä, arvioiduilta kokonaiskustannuksiltaan vähintään miljoonan euron suuruisista hankkeita. Raportointivelvoite ei ole riippuvainen hankkeen rahoitustarpeista tai –lähteistä, vaan lähtökohtana on kaikkien yli 1 miljoonan euron ICT-hankkeiden raportointi. 


Toimintamallin tarkoituksena on luoda läpinäkyvyyttä ja kokonaisnäkymä valtionhallinnon ICT-sidonnaiseen kehittämiseen, tunnistaa mahdollisia päällekkäisyyksiä ja yhteistyömahdollisuuksia sekä kiinnittää huomiota hankkeilla tavoiteltavien hyötyjen toteutumiseen. Konsernitasolla hankesalkkuinformaatiota hyödynnetään muun muassa valtion talousarvion ja julkisen talouden suunnitelman kokoamisessa sekä tehtäessä hallinnonala- ja virastokohtaista raportointia ja analysointia. Hankesalkkuinformaatiota hyödyntävät toimintansa tukena myös Digitoimisto ja tiedonhallinnan yhteistyöryhmät.


Valtiovarainministeriö on päivittänyt joulukuussa 2023 valtion virastoille ja laitoksille tarkoitettua ohjeistusta ICT-hankkeiden raportoinnista Hankesalkkupalvelussa. Päivitetty ohje astuu voimaan vuoden 2024 alusta. Päivityksillä on haluttu mm. selkeyttää yhteisiä raportointiajankohtia sekä yhdenmukaistaa hankkeiden kustannus- ja rahoitustietojen raportointia.


Tutustu tarkemmin 1.1.2024 voimaan tulevaan raportointiohjeeseen:

Aiempi, vuoden 2023 loppuun asti voimassa oleva, ohje:

Yhteiset raportointiajankohdat

Ajankohdat, jolloin hankkeiden suunnittelu- ja raportointitietoja viedään Hankesalkkupalveluun, on kiinnitetty valtionhallinnon toiminnan ja talouden suunnittelun vuosikelloon. Tarkoituksena on, että raportointiajankohdat mahdollistavat suunnittelu- ja toteumatietojen yhteisen käsittelyn niin hallinnonalan sisällä, kuin tarkoituksenmukaisella tavalla poikkihallinnollisissa yhteistyöryhmissä.


Kehys- tai talousarviokauteen sisältyvien yli 1 M € hankkeiden suunnittelutiedot raportoidaan riippumatta rahoitustarpeista. Valmistelu- ja suunnitteluvaiheissa olevien uusien, vahvistamatonta rahoitusta tai lisämäärärahaa edellyttävien hankkeiden suunnittelutietojen raportointi:

  • Kehysvalmistelun yhteydessä virastojen kehyskautta koskevat hanke-ehdotukset viimeistään lokakuun loppuun mennessä
  • Talousarviovalmistelun yhteydessä virastojen talousarviovuotta koskevat hanke-ehdotukset viimeistään helmikuun loppuun mennessä. Lisäksi täydentävän talousarvion ja lisätalousarvion hanke-ehdotukset suunnittelusyklin mukaisesti
  • Muut kuin valtion talousarviosta rahoitettavat hankkeet viimeistään rahoituspäätöksen jälkeisenä seuraavana raportoinnin määräaikana (helmikuun tai lokakuun loppu). Mikäli hanke rahoitetaan osittain talousarviosta, tulee suunnittelutiedot raportoida kehys- ja talousarviovalmistelun mukaisissa määräajoissa

Toteutusvaiheessa olevien yli 1 M€ hankkeiden yhteiset raportointiajankohdat:

  • Syys-joulukuun (edellinen vuosi) toteuma helmikuun 20. päivään mennessä.
  • Tammi-maaliskuun toteuma huhtikuun 20. päivään mennessä.
  • Huhti-elokuun toteuma syyskuun 20. päivään mennessä.
  • Lisäksi kehys- tai talousarviovalmistelun yhteydessä suunniteltujen rahoituslähteiden raportointi, mikäli hanke hakee vahvistamatonta rahoitusta tai lisämäärärahaa.

Lopetusvaiheessa olevien yli 1 M € hankkeiden päättymiseen liittyvät yhteiset raportointiajankohdat:

  • Syys-joulukuun (edellinen vuosi) aikana päättyneet hankkeet helmikuun 20. päivään mennessä.
  • Tammi-maaliskuun aikana päättyneet hankkeet huhtikuun 20. päivään mennessä.
  • Huhti-elokuun aikana päättyneet hankkeet syyskuun 20. päivään mennessä.

Tutustu tarkemmin:

Lisätietoja:

Jenni Karpus, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530249