Vuoden 2020 avustus kuntien digitalisaation edistämiseen

Valtion talousarviossa on 10 miljoonan euron määräraha, josta voidaan myöntää avustusta kunnille ja kuntayhtymille digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin. 

Avustusta voi hakea vuonna 2020 kunnan päätöksenteon, hallinnon ja kuntademokratian digitalisaa-tion sekä etätyökäytäntöjen ja digitaalisten palveluiden kehittämiseen.

Avustus on tarkoitettu kuntien hankkeisiin, joilla edistetään digitalisaatiota ja sen edellyttämää toi-minnan muutosta ja juurtumista pysyviksi ja entistä paremmiksi käytännöiksi. Sitä voi hakea seuraa-vien asioiden kehittämiseen:

  • kunnan sähköinen päätöksenteko ja sitä tukevat sisäiset prosessit
  • kunnan toimielinten sähköiset kokoukset ja sähköinen päätöksentekomenettely
  • kuntalaisten ja palveluiden käyttäjien osallistuminen ja vaikuttaminen 
  • etätyö ja monipaikkainen työ tai
  • kunnan järjestämien palvelujen digitalisaatio, esimerkiksi kulttuuri-, nuoriso-, liikuntatoimen ja vapaa-ajan palvelujen digitalisaatio. 

Valtionavustusta myönnetään vain hankkeisiin, jotka useammat kunnat toteuttavat yhdessä.

Kehittämishankkeiden ja avustuksen kohteena on oltava ennen kaikkea kuntien toimintatavoissa ja prosesseissa tapahtuvat muutokset. Hankkeessa on suunniteltava, miten toiminnan muutokset to-teutetaan ja miten hankkeen tuloksia hyödynnetään ja levitetään hankkeen päätyttyä. Nämä on ku-vattava hakemuksessa.

Avustusta ei voi hakea 

  • sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin, 
  • rakennetun ympäristön toimialaan liittyviin hankkeisiin tai 
  • arkistoinnin kehittämiseen. 

Hae avustusta sähköisellä lomakkeella

Tutustu ennen avustuksen hakemista huolellisesti

Avustusta haetaan sähköisellä hakulomakkeella:
Hakulomake kuntien yhteisiin digihankkeisiin
Lomakkeen kysymyksiin voi tutustua myös erikseen ja ne voi ladata itselleen. Avustusta voi hakea kuitenkin vain. täyttämällä sähköisen hakulomakkeen. 

Haku- ja käsittelyajat

Avustushaku alkaa 24.6.2020 ja päättyy 5.10.2020 kello 16.15. Lue lisää hausta – kysymyksiä ja vastauksia.