Hallinnon rakenteet ja ohjaus

Valtiovarainministeriö valmistelee julkisen hallinnon kehittämisen yleiset periaatteet poliittiseen päätöksentekoon. Valmistelu ulottuu valtionhallinnon lisäksi kuntien toiminnan yleisten edellytysten parantamiseen. Tarkoituksena on kehittää julkisen hallinnon toimintaa ja turvata laadukkaat ja kattavat palvelut. Samalla valtiovarainministeriö pyrkii varmistamaan julkisen hallinnon ja julkisten palvelujen vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden.

Suomen hallintorakenne

Suomen hallintorakenne muodostuu valtion ylimmistä toimielimistä, joita ovat eduskunta, tasavallan presidentti ja valtioneuvosto, riippumattomat tuomioistuimet sekä valtionhallinto ja muu julkinen hallinto.

Valtionhallinto muodostuu valtion keskus-, alue- ja paikallishallinnosta. Valtion keskushallinto muodostuu ministeriöistä ja niiden hallinnonalalla olevista valtakunnallisista virastoista ja laitoksista. Ministeriöitä on 12. Aluehallintoviranomaisina toimii kuusi aluehallintovirastoa (AVI) sekä 15 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta (ELY-keskus). Valtion paikallishallinnon viranomaisina toimivat 11 poliisilaitosta ja 15 työ- ja elinkeinotoimistoa.

Muuhun julkiseen hallintoon kuuluvat kunnallishallinto (kunnat), hyvinvointialueet, kirkollishallinto sekä välillinen julkinen hallinto. Välilliseen julkiseen hallintoon kuuluvat itsenäiset julkisoikeudelliset laitokset (kuten Kansaneläkelaitos, Suomen Pankki, Työterveyslaitos, Suomen metsäkeskus ja yliopistot) ja lainsäädännön tai sen nojalla annetun säännöksen tai määräyksen perusteella julkista tehtävää hoitavat yhteisöt, laitokset, säätiöt sekä yksityiset henkilöt (kuten kalastuksen- ja eläinsuojeluvalvojat) niiden käyttäessä julkista valtaa.

Ahvenanmaan maakunnalla on itsehallinto sen mukaisesti kuin Ahvenanmaan itsehallintolaissa erikseen säädetään.

Lisätietoa

Avoimesta eOppiva palvelusta löytyvän hallinnon rakenteet koulutuksen tavoitteena on perehdyttää virkahenkilöt ja muut asiasta kiinnostuneet siihen, miten julkinen hallinto on Suomessa järjestetty ja mitkä ovat sen keskeiset toimijat. Koulutuksessa käydään läpi julkisen hallinnon ja erityisesti siihen kuuluvan valtionhallinnon organisaatio. Lisäksi tarkastellaan julkisen vallan käytön reunaehtoja, vallan kolmijako-oppia ja viranomaisten toimivaltakysymyksiä.

Hallinnon rakenteet - eOppiva

Tutkihallintoa.fi on Valtiokonttorin ylläpitämä palvelu, joka kokoaa kuntatalouden ja valtionhallinnon tietoja yhteen osoitteeseen. Palvelussa voit tarkastella hallinnon rakenteita mm. valtionhallinnon organisaatiokaavion kautta. 

Tutkihallintoa.fi

Valtio - Tutkihallintoa.fi (löydät organisaatiokaavion linkistä avautuvan sivun alareunasta).

Yhteystiedot

Mikko Saarinen, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Rakennepolitiikkayksikkö 0295530047