Valmisteverotus

Valmistevero on välillinen vero, joka kohdistuu tuotteen kulutukseen tai käyttöön. Valmisteveron tarkoitus on pääasiassa kartuttaa valtion verotuloja, mutta useisiin valmisteveroihin liittyy myös muita tavoitteita, kuten ympäristö- tai terveysohjaukseen liittyviä tavoitteita.

Painopiste ympäristö- ja terveysperusteisessa verotuksessa

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman mukaan kestävää kehitystä ja ilmastonmuutoksen hillintää on vahvistettava verotuksella niin kansainvälisesti kuin kansallisesti sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla ja veropohja turvaten. Tavoitteena on hakea ratkaisuja, jotka edistävät hallituksen ilmastotavoitteita taloudellisesti tehokkaimmin, nopeuttavat siirtymää pois fossiilisista polttoaineista ja samalla täyttävät sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vaatimukset. Samalla on kuitenkin muistettava, että verotus ei aina ole tehokkain ratkaisu yhteiskunnallisiin haasteisiin, vaan tarvitaan suunnitelmallista sääntelyä ja muita ohjauskeinoja.

Valmisteverot ovat keskeisiä ilmastonmuutoksen hillinnässä. Liikennepolttoaineiden verotuksen painopistettä on jo siirretty hiilidioksidiveroon. Juomapakkausvero on ohjannut käyttämään kierrätettäviä pakkauksia ja jätevero on tehokkaasti vähentänyt kaatopaikoille päätyvän jätteen määrää.

Vuonna 2019 valmisteveroja kerättiin yhteensä 7 197 miljoonaa euroa. Suurin valmisteveroluokka ovat energiaverot, joiden kokonaisverokertymä vuonna 2019 oli 4 591 miljoonaa euroa. Taloudellisesti merkittäviä veroja ovat myös alkoholi- ja alkoholijuomavero sekä tupakkavero.

Valmisteverot on pääasiassa yhdenmukaistettu EU-maissa direktiivillä. Direktiivit on pantu täytäntöön kansallisilla verolaeilla. Yhdenmukaistettua valmisteveroa kannetaan alkoholista, useimmista tupakkatuotteista, energiatuotteista ja sähköstä.

Kansallisia ei-yhdenmukaistettuja veroja ovat mm. virvoitusjuomien valmistevero, juomapakkausten valmistevero, turpeen ja mäntyöljyn energiavero ja jätevero.

Valmisteverojärjestelmään kuuluu verotukia. Merkittävimpiä energiaverotukia ovat dieselpolttoaineiden alennettu verokanta, työkoneiden kevyen polttoöljyn dieseliä alempi verokanta, teollisuuden, kaivosten, kasvihuoneiden ja yli 5 megawatin konesalien alempi sähköverokanta sekä energiaintensiivisten yritysten energiaverojen palautus, joka poistetaan vaiheittain vuosina 2021-2024.

Kaikkien valmisteverojen yleinen verotusmenettely muuttuu merkittävästi vuoden 2021 alusta. Valmisteverotusmenettelystä säädetään jatkossa valmisteverotuslain (182/2010) lisäksi oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetussa laissa (768/2016). Jokaisesta valmisteverosta tai valmisteveroryhmästä säädetään yksityiskohtaisesti omassa verolaissaan. Valmisteverotuksen toimittamisesta vastaa Verohallinto.

Lisätietoa valmisteverotuksesta Verohallinnon sivuilla