Erityisrahoitus digitalisaatiota hyödyntäviin tuottavuushankkeisiin

Valtiovarainministeriö on toteuttanut vuosina 2018-2020 kolme määrärahahakua valtion virastoille ja laitoksille hankkeilla, joissa tuottavuutta edistetään yksinkertaistamalla ja automatisoimalla prosesseja. Hankkeiden avulla tuetaan virastoja laitoksia tehostamaan toimintaansa ja saavuttamaan niille aiemmin asetettuja toimintamenojen säästöjä. Hankkeissa hyödynnetään nousevia teknologioita, kuten tekoälyä, ohjelmistorobotiikkaa ja data-analytiikkaa. 

Syksyn 2020 rahoitushaku

Syksyn 2020 hakuun saapui 43 hakemusta ja rahoitusta osoitettiin 23 hankkeelle sekä kahdelle yhteiskehittämisen hankkeelle. Hankkeisiin osoitettiin tukea yhteensä noin 5,7 milj. euroa. Pääosin hankkeet käynnistyivät vuoden 2021 alusta ja hankkeiden toteutusaika on vuoden 2022 loppuun saakka. 

Loppuraportti (PDF-tiedosto): Erityisrahoitus digitalisaatiota hyödyntäviin tuottavuushankkeisiin.

Rahoitettavat hankkeet

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Asunnon korvausavustusten käsittelyn tehostaminen 30 000 €
Oikeusrekisterikeskus Rekisteriotteiden/todistusten automaattinen lähettäminen robotisoinnin avulla 44 000 €
Puolustusvoimat Lapin Lennoston kameravalvonnan automatisointi (ILMAV) 100 000 €
Opetushallitus/Valteri Kolmen hallinnollisen rutiinin automatisointi 81 000 €
Tilastokeskus Luokittelupalvelu tilastotuotantoon 90 000 €
Puolustusvoimat Virtuaalinen oppimisympäristö asevelvollisten kolutukseen (MERIV) 100 000 €
Tuomioistuinvirasto Yritysten ja yksityishenkilöiden yhteystietojen haun automatisointi haastemiehille 117 000 €
KEHA-keskus Spatiaalinen tietojenhaku: Ympäristölupien hakuprosessin ja lupien käsittelijöiden työn tehostaminen 124 000 €
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Puhelinvälitysintegraatio 159 000 €
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Työtuntitiedon siirto TOP-toiminnanohjausjärjestelmästä KIEKUun 170 000 € 
Rikosseuraamuslaitos Rikosseuraamukseen tuomittujen palveluohjauksen ja sijoittelun tuki 197 000 €
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti Radio- ja televisioarkiston ohjelmatiedon hallintajärjestelmän luetteloinnin työprosessien automatisointi 207 000 €
Valtioneuvoston kanslia VN:n kirjaamoihin tulevan aineiston käsittelyn tehostaminen automatiikalla 237 000 € 
Poliisihallitus Chatbot neuvontapalveluihin  242 000 € 
Poliisihallitus Rahanpesuilmoitusten automatisoitu vastaanotto ja käsittely 280 000 €
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus ePalkkio: palkkionsaajien palkkiolaskujen ja ulkopuolisten matkustajien matkakustannusten käsittelyn tehostaminen 295 000 €
Suomen ympäristökeskus LaatuData-Ympäristötieto tehokäyttöön nousevien teknologioiden avulla 319 000 €
Suomen ympäristökeskus CorEO- Ympäristönseurannan tehostaminen satelliittihavaintojen käsittelyä automatisoimalla 329 000 €
Maanmittauslaitos Maastotietotuotannon automatisointi 399 000 €
Poliisihallitus Ääni- ja videokuulustelujen litterointi, Puhte 407 000 € 
Luonnonvarakeskus Luonnonvaraseurantojen ja tiedon tuottamisen tehostaminen päätöksenteon tueksi 410 000 € 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus AI-tiliöinti: Manuaalisesti käsiteltävien ostolaskujen tekoälyavusteinen tiliöinti 605 000 €
Valtakunnanvoudin virasto/Ulosottolaitos Ulosoton ratkaisuehdotusten automatisointi 630 000 €

Aiemmat rahoitushaut

Vuoden 2018 hauissa tuettiin 31 kokeilua ja kahdeksaa hanketta. Kokeiluhankkeiden hakemuksia saatiin 54 ja hankkeiden hakemuksia 29. Hankkeen päättyivät pääosin vuoden 2020 lopussa ja hankkeista on laadittu yhteenvetoraportti. Kokeilut valmistuivat syksyllä 2019 ja niistä on tehty loppuraportti. Hankkeiden ja kokeilujen toteutuneet kehittämismenot olivat noin 6,7 milj. euroa ja hankkeilla tavoitellaan vuoteen 2027 mennessä noin 17,5 milj. euron kumulatiivisia hyötyjä, kun kehittämis- ja ylläpitomenot on huomioitu hyötyjä vähentävinä erinä. Hankkeita toteuttaneet virastot ja laitokset ovat päivittäneet hyötyarviot keväällä 2021.

Vuoden 2018 hankkeiden yhteenvetoraportti

Loppuraportti vuoden 2018 erityisrahoitushaussa rahoitetuista tuottavuutta edistävistä kokeiluista

Jos olet käynnistämässä nousevien teknologioiden hanketta, voit kysyä kokemuksia hankkeita jo toteuttaneilta.

Lisätietoja:

Pauliina Pussinen, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Hallintopolitiikkayksikkö 0295530292  


Marjukka Posio, controller 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö 0295530667