Kuntien itsehallinto ja päätöksenteko

Kuntien hallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon. Kunnilla on verotusoikeus.

Kunnan päätösvaltaa käyttää valtuusto. Valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista laatimassaan kuntastrategiassa.

Valtuutetut ja varavaltuutetut valtuustoon valitaan kunnassa neljän vuoden välein toimitettavissa kuntavaaleissa.

Valtuuston lisäksi kunnassa on lain mukaan oltava kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta. Lisäksi valtuusto voi asettaa muita toimielimiä kuten lautakuntia, johtokuntia ja jaostoja. Valtuusto valitsee myös kunnanjohtajan.

Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista. Kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa.

Kuntien itsehallinnosta säädetään perustuslaissa ja päätöksenteosta kuntalaissa.