Poissaolot

Sairauspoissaolot

Virkamiehille maksetaan kunakin kalenterivuonna täysi palkkaus enintään 60 sairaspäivältä. Tämän jälkeen palkkaus alenee 75 %:iin. Sairaustapauksien määrä ei vaikuta kyseisten etuuksien maksamiseen vaan poissaolopäiviä seurataan kumulatiivisesti. Kun yhdenjaksoisten virkavapauspäivien lukumäärä ylittää 180 sairaspäivää, palkkaus alenee 60 %:iin. Virkamiehellä on oikeus sairausajan palkkaan yhdenjaksoiselta sairauslomalta enintään vuoden ajalta, kun vuoden aika ylittyy 1.4.2015 tai sen jälkeen. Työntekijöille maksetaan sairausajan palkkaa täytenä 21–35 päivän ajalta kutakin sairaustapausta kohti siitä riippuen, miten kauan henkilö on ollut palvelussuhteessa valtioon. Osapalkkausta (kaksi kolmasosaa palkasta) työntekijöille maksetaan enintään yhden vuoden ajalta. Työtapaturman ja ammattitautitapauksen osalta sairausajan palkkaa maksetaan hiukan edellä mainittuja aikoja pidemmiltä ajanjaksoilta. Täysi palkkaus maksetaan tällöin 90 päivältä kutakin tapausta kohti. 

Perhevapaat 

Käytettävissä olevia perhevapaita ovat äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa sekä hoitovapaa, osittainen hoitovapaa ja tilapäinen hoitovapaa sekä poissaolo pakottavasta perhesyystä. 

Äitiysvapaa 

Lapsen äiti voi jäädä äitiysvapaalle, jonka pituus on 105 arkipäivää. Sen 72 ensimmäisen arkipäivän ajalta virkamiehille ja työntekijöille maksetaan palkkaus. Äitiysvapaan loppuosa on palkatonta, mutta sen ajalta Kela maksaa äidille sairausvakuutuslain mukaista äitiysrahaa. 

Vanhempainvapaa ja isyysvapaa sekä erityisäitiysvapaa 

Palkattoman vanhempainvapaan enimmäispituus on 158 arkipäivää ja sen ajalta maksetaan sairausvakuutuslain mukaista vanhempainrahaa. Vanhempainvapaata voivat pitää sekä lapsen äiti että isä. Vanhempainvapaan voi pitää myös osittaisena. 

Isällä on oma, yhteensä enintään 54 arkipäivän pituinen isyysrahakausi. Näistä 6 ensimmäistä päivää ovat palkallisia. Isyysvapaata voi pitää 0-18 arkipäivää enintään neljässä jaksossa äitiys- ja vanhempainrahakaudella. Isyysvapaan loppuosan (36-54 arkipäivää) voi pitää välittömästi vanhempainrahakauden päätyttyä tai siirtää siihen asti kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta, enintään kahdessa jaksossa. 

Erityisäitiysvapaan käyttäminen saattaa jossain tapauksissa olla tarpeen ennen lapsen syntymää, jos työtehtävät aiheuttavat vaaraa sikiön kehitykselle. 

Hoitovapaa 

Hoitovapaa on palkatonta. Sitä voivat käyttää sekä äiti että isä siihen saakka kunnes lapsi täyttää kolme vuotta. Vapaata voi pitää kuitenkin vain toinen vanhemmista kerrallaan. 

Osittaisesta hoitovapaasta on kyse silloin, kun virkamiehen tai työntekijän työaikaa on lyhennetty lapsen hoitamiseksi. Vanhemmat voivat pitää osittaista hoitovapaata samankin kalenterijakson aikana, mutta he eivät saa olla samanaikaisesti hoitamassa lasta. Vapaata voi pitää siihen saakka, kunnes lapsen toinen lukuvuosi perusopetuksessa päättyy. Osittaista hoitovapaata pidettäessä on työaika yleensä 6 tuntia vuorokaudessa mutta muunkinlaisia työaikajärjestelyjä voidaan käyttää. 

Tilapäinen hoitovapaa on käytettävissä silloin kun alle kymmenvuotias lapsi äkillisesti sairastuu. Välttämätön poissaolo lapsen hoitamiseksi tai hoidon järjestämiseksi on tällöin sallittua. Vapaan enimmäiskesto on neljä työpäivää kerrallaan. Tilapäinen hoitovapaa on palkallinen. 

Poissaolo pakottavasta perhesyystä on mahdollista, jos virkamiehen tai työntekijän läsnäolo on välttämätöntä hänen perhettään kohdanneen sairaudesta tai onnettomuudesta johtuvan ennalta arvaamattoman ja pakottavan syyn vuoksi. 

Muut poissaolot 

Valtion virkamiehillä ja työntekijöillä on mahdollisuus olla joko palkallisella tai palkattomalla vapaalla muun muassa kuntoutuksen, pakottavien perhesyiden, lapsen vaikean sairauden, opintojen, ammattiyhdistyskoulutuksen, eräiden merkkipäivien ja lähiomaisiin liittyvien tilanteiden vuoksi sekä maanpuolustukseen, ammattiyhdistystoimintaan ja urheilukilpailuihin osallistumista varten.

Lisätietoa

Linkki Sopimukset-sivulle

Yhteystiedot

Jouko Hämäläinen, hallitusneuvos 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Valtion työnantajatoiminto / VTML 0295530486