Julkisen hallinnon tiedonhallintakartta

Julkisen hallinnon tiedonhallintakartta on pääpiirteinen kuvaus julkisen hallinnon tiedonhallinnasta. Kartan tarkoituksena on tarjota yhteiskunnan eri toimijoille yleinen näkymä siihen, miten tiedonhallinta on julkisessa hallinnossa järjestetty, mitä tietoja eri tietovarannoissa ylläpidetään ja millaisin edellytyksin tietoja olisi saatavilla toimijan tarpeisiin. Kartan perusteella voidaan suunnitella ja kehittää julkisen hallinnon tietovarantojen ja tietojärjestelmien yhteentoimivuutta. Kuvaus muodostaa myös paremmat lähtökohdat arvioida laajojen hallinnollisten tai rakenteellisten muutosten vaikutuksia tiedonhallinnasta vastaaville toimijoille.

Julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019, tiedonhallintalaki) 6 §:n 2 momentin mukaan kunkin ministeriön on toimialallaan huolehdittava julkisen hallinnon tiedonhallintakartan sisällön ajantasaisuudesta. Tiedonhallintakartan sisällön määrityksen mukaisesti tämä tarkoittaa ministeriöiden vastuuta seurata toimialansa julkisen hallinnon tietovarannoissa sekä lainsäädännöllä muodostetuissa viranomaisen tehtävissä ja tietojen luovutusvelvoitteissa tai saantioikeuksissa sekä näihin liittyvissä luovutustavoissa tapahtuvia muutoksia. Kartan sisältö päivittyy siten pääsääntöisesti kartalla esitettyjen toimijoiden tehtäviin, vastuisiin tai velvoitteisiin, tietovarantoihin tai tiedonluovuttamiseen tai tiedonsaantiin kohdistuvien lainsäädäntömuutosten vuoksi.

Tiedonhallintalain 6 §:n 1 momentin mukaisesti valtiovarainministeriö vastaa julkisen hallinnon tiedonhallintakartan ylläpidosta ja huolehtii siitä, että tiedonhallintakartalle määritellyt tiedot muodostavat kartan määriteltyjä käyttötarkoituksia vastaavan yhtenäisen ja sisällöltään johdonmukaisen tietoaineiston. Tiedot esitetään kartalla pääosin siinä muodossa, jossa lainsäädäntö ja virallislähteet ne esittävät tai näistä johdettuina yleistyksinä tietojen hyödynnettävyyden varmistamiseksi.

Tiedonhallintalain tarkoitusta toteuttava tiedonhallintakartta toimii apuvälineenä viranomaisille talouden ja toiminnan suunnittelussa sekä arvioitaessa mahdollisuutta hyödyntää tehtäviensä hoitamisessa muiden toimijoiden keräämiä tietoja. Kartta toimii apuvälineenä ministeriöille niiden valmistellessa tietojen hallintaa ja tietovarantoja koskevia säännöksiä sekä ohjatessa toimialansa tietovarantojen ja tietojärjestelmien yhteentoimivuutta ja suunnitellessa yhteentoimivuuden toteutustapoja. Kartta palvelee myös hallinnon asiakkaita, kun tarvitaan näkymää siitä, miten henkilöä koskevia tietoja hallitaan julkisessa hallinnossa.

Tiedonhallintalain tavoitteiden mukaisesti tiedonhallintakartalla ja valtiovarainministeriön yleiseen ohjaukseen liittyvillä tehtävillä luodaan kansallinen yhteentoimivuuden malli, jolla tarkoitetaan Eurooppalaisten yhteentoimivuusperiaatteiden (The European Interoperability Framework) ja sitä tarkentavan Eurooppalaisen yhteentoimivuuden viitearkkitehtuurin (The European Interoperability Reference Architecture) mukaista integroitujen julkisten palvelujen mallin muuntamista kansallisten erityispiirteiden mukaiseksi.

Hyödynnä tiedonhallintakarttaa

Julkisen hallinnon tiedonhallintakartan ensimmäinen versio julkaistaan pian avoindata.fi-palvelussa.

Parhaiden käytäntöjen ja seuraavien kehittämiskohteiden tunnistamiseksi muutokset kartan tiedoissa käsitellään yhdessä valtiovarainministeriön asettamassa Julkisen hallinnon toiminnan kehittämisen arkkitehtuuriyhteistyöryhmässä (VN\13409\2020). Yhteistyöryhmässä suunnitellaan tarvittavia yhteisiä toimia ja menettelyitä tietojen muutosprosessiin, seurataan aineiston ajantasaisuutta, kehitetään kartan sisältöä ja edistetään sen käyttöä ja hyödyntämistä.

Julkisen hallinnon tiedonhallintakarttaan liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä osoitteeseen [email protected].

Tutustu myös

Tiedonhallinnan yhteistyöryhmät

Lisätietoja

Suvi Remes, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikka 0295530550