Julkisen hallinnon tiedonhallintakartta

Julkisen hallinnon tiedonhallintakartta on kuvaus julkisen hallinnon tiedonhallinnan järjestämisestä. Kartan avulla toimijat voivat suunnitella ja kehittää julkisen hallinnon tietovarantojen ja tietojärjestelmien yhteentoimivuutta.

Kartan tarkoituksena on tarjota eri toimijoille yleinen näkymä siihen, mitä ovat julkisen hallinnon keskeiset tietovarannot, mitä tietoja niissä ylläpidetään, miten tietoja luovutetaan tietovarantojen välillä ja miten tietovarantojen tietoja hyödynnetään. Tiedonhallintakartan avulla toimijat voivat arvioida, millaisia vaikutuksia laajoilla hallinnollisilla tai rakenteellisilla muutoksilla on tiedonhallinnasta vastaaville toimijoille ja toimijoiden tiedonhallintaan.

Julkisen hallinnon tiedonhallintakartta on säännöllisesti ylläpidettävä tietoaineisto. Kartta on julkisesti saatavilla ja sitä voi hyödyntää vapaasti.

Tiedonhallintakartan sisältö ja tarkoitus

Julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019, tiedonhallintalaki) 6 §:n 2 momentin mukaan kunkin ministeriön on toimialallaan huolehdittava julkisen hallinnon tiedonhallintakartan sisällön ajantasaisuudesta. Tämä tarkoittaa ministeriöiden vastuuta seurata toimialansa tietovarannoissa sekä lainsäädännöllä muodostetuissa viranomaisen tehtävissä ja tietojen luovutusvelvoitteissa tai saantioikeuksissa sekä näihin liittyvissä luovutustavoissa tapahtuvia muutoksia. Kartan sisältö päivittyy siten pääsääntöisesti sellaisten lainsäädäntömuutosten pohjalta, jotka kohdistuvat kartalla esitettyjen toimijoiden tehtäviin, vastuisiin tai velvoitteisiin, tietovarantoihin tai tiedonluovuttamiseen tai tiedonsaantiin. 

Tiedonhallintalain 6 §:n 1 momentin mukaisesti valtiovarainministeriö vastaa julkisen hallinnon tiedonhallintakartan ylläpidosta ja huolehtii siitä, että tiedonhallintakartalle määritellyt tiedot muodostavat yhtenäisen ja sisällöltään johdonmukaisen tietoaineiston, joka vastaa kartalle määriteltyjä käyttötarkoituksia. Tietojen hyödynnettävyyden varmistamiseksi tiedot esitetään kartalla pääosin siinä muodossa, jossa lainsäädäntö ja virallislähteet ne esittävät tai näistä johdettuina yleistyksinä. 

Tiedonhallintakartalla esitetään voimassa olevasta sääntelystä muodostettu kuva julkisen hallinnon tieto-varannoista ja tietojenluovutuksista sekä tiedoista vastaavista ja niitä hyödyntävistä toimijoista. Tiedonhallintakartta toimii apuvälineenä 

  • ministeriöille tietojen hallintaa ja tietovarantoja koskevien säännöksien valmistelussa, ministeriön toimialan tietovarantojen ja tietojärjestelmien yhteentoimivuuden ohjauksessa sekä yhteentoimivuuden toteutustapojen suunnittelussa.
  • viranomaisille talouden ja toiminnan suunnittelussa sekä tukena, kun toimija arvioi mahdollisuutta hyödyntää muiden toimijoiden keräämiä tietoja tehtävien hoitamisessa. 
  • hallinnon asiakkaille, kun tarvitaan näkymää siihen, miten henkilöä koskevia tietoja hallitaan julkisessa hallinnossa. 

Tiedonhallintalain tavoitteiden mukaisesti tiedonhallintakartalla ja valtiovarainministeriön yleiseen ohjaukseen liittyvillä tehtävillä luodaan kansallinen yhteentoimivuuden malli. Sillä tarkoitetaan Eurooppalaisten yhteentoimivuusperiaatteiden (The European Interoperability Framework) ja sitä tarkentavan Eurooppalaisen yhteentoimivuuden viitearkkitehtuurin (The European Interoperability Reference Architecture) mukaista integroitujen julkisten palvelujen mallin muuntamista kansallisten erityispiirteiden mukaiseksi.

Tutustu tarkemmin:

Hyödynnä tiedonhallintakarttaa

Julkisen hallinnon tiedonhallintakartan ensimmäinen versio on julkaistu Valtiokonttorin ylläpitämässä tutkihallintoa.fi-palvelussa tammikuussa 2022. Tiedonhallintakartan sisältöä kehitetään edelleen yhteentoimivuuden edistämisen tarpeiden kautta. 

Parhaiden käytäntöjen ja seuraavien kehittämiskohteiden tunnistamiseksi muutokset kartan tiedoissa käsitellään yhdessä valtiovarainministeriön asettamassa Julkisen hallinnon toiminnan kehittämisen arkkitehtuuriyhteistyöryhmässä (VN\13409\2020). Yhteistyöryhmässä suunnitellaan tarvittavia yhteisiä toimia ja menettelyitä tietojen muutosprosessiin, seurataan aineiston ajantasaisuutta, kehitetään kartan sisältöä ja edistetään sen käyttöä ja hyödyntämistä.

Julkisen hallinnon tiedonhallintakarttaan liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä osoitteeseen [email protected].

Tutustu myös

Tiedonhallinnan yhteistyöryhmät

Lisätietoja