Uuden sukupolven rahoituspalvelut ja finanssiteknologia (fintech)

Valtiovarainministeriö seuraa aktiivisesti uuden sukupolven rahoituspalveluteknologioiden kehittymistä niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Teknologisten innovaatioiden laajamittaisen käyttöönoton on arvioitu muuttavan nykyistä finanssimarkkinasektoria voimakkaasti tulevaisuudessa.

Valtiovarainministeriö pyrkii yhteistyössä muiden rahoitusmarkkinatoimijoiden kanssa vaikuttamaan sellaisen toimintaympäristön muodostumiseksi, joka mahdollistaisi rahoituspalveluteknologioiden nykyistä laajamittaisemman hyödyntämisen ja osaltaan tätä kautta luomaan edellytyksiä nykyistä elinvoimaisemmalle rahoituspalveluiden ekosysteemille.

Tulevaisuuden rahoituspalveluarkkitehtuuriin uskotaan liittyvän myönteisiä vaikutuksia muun muassa monipuolisemman rahoituksentarjonnan, kustannussäästöjen ja kasvaneen tehokkuuden muodossa. Toisaalta rahoituspalveluteknologian kehitykseen nähdään sisältyvän myös epävarmuustekijöitä erityisesti rahoitusmarkkinoiden häiriöttömän toiminnan ja rahoitusvakauden näkökulmasta.

Uudet rahoituksen hankkimis- ja välittämismuodot, kuten esimerkiksi joukkorahoitus, uudet maksamistavat, laajamittainen digitalisaatio sekä esimerkiksi lohkoketjuteknologian käyttöönotto asettavat erityisesti viranomaisten näkökulmasta merkittäviä uusia kysymyksiä tällaisen toiminnan valvottavuuden ja koko rahoitusjärjestelmän riskiensietokyvyn osalta. Rahoituspalvelusektorin säänneltyjen toimijoiden rinnalle on syntymässä uudentyyppisiä toimijoita, jotka eivät nykyisellään ole vastaavan sääntelyn kohteena.

Valtiovarainministeriö pyrkii omalta osaltaan luomaan tasapuolisia pelisääntöjä kaikille rahoituspalvelusektorin toimijoille niin, että asiakkaiden luottamus erilaisiin rahoituspalveluihin sekä kaikkien palvelujentarjoajien häiriöttömään ja vakaaseen toimintaan voidaan varmistaa myös tulevaisuudessa.

Valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosastolla toimii sisäinen finanssiteknologian kehittymistä seuraava asiantuntijaryhmä, joka selvittää ja arvioi sekä tarpeen mukaan edistää edellytyksiä rahoituspalveluteknologioiden kehittymiselle ja nykyistä laajamittaisemmalle hyödyntämiselle rahoitusmarkkinoilla tavoitteena kotimaisten markkinoiden kilpailukyvyn turvaaminen ja edistäminen ottaen huomioon myös rahoitusmarkkinavakauden näkökohdat.

Yhteystiedot