Päätöksenteko hyvinvointialueella

Hyvinvointialueilla on itsehallinto. Ylintä päätösvaltaa hyvinvointialueella käyttää vaaleilla valittu aluevaltuusto. Aluevaltuusto päättää muun muassa hyvinvointialuestrategiasta, hyvinvointialueen hallintosäännöstä sekä hyvinvointialueen talousarviosta ja taloussuunnitelmasta, omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta sekä hyvinvointialueen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta.

Aluevaltuustolla on oikeus siirtää toimivaltaansa hyvinvointialueen muille toimielimille, luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Toimivaltaa ei kuitenkaan saa siirtää asioissa, joista aluevaltuuston on lain mukaan päätettävä. Toimivallan siirto tapahtuu hallintosäännön määräyksillä.

Valtuutetut ja varavaltuutetut valitaan hyvinvointialueella toimitettavissa aluevaaleissa. Helsingissä vaaleja ei järjestetä, sillä Helsingin kaupunki järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen. 

Aluevaltuuston toimikausi on neljä vuotta, ja se alkaa vaalivuoden kesäkuun alusta. Aluevaalit toimitetaan välittöminä, salaisina ja suhteellisina. Kaikilla äänioikeutetuilla on yhtäläinen äänioikeus. Valtuustot päättävät itse kokonsa. Valtuutettuja on valittava kuitenkin vähintään 59–89 hyvinvointialueen asukasluvun perusteella.

Aluevaltuusto asettaa aluehallituksen ja hyvinvointialueen muut toimielimet sekä valitsee hyvinvointialuejohtajan. Hyvinvointialueen toimintaa johdetaan aluevaltuuston hyväksymän hyvinvointialuestrategian mukaisesti. Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta.

Hyvinvointialuejohtaja johtaa aluehallituksen alaisena hyvinvointialueen hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. 

Hyvinvointialueen toimielimet

Hyvinvointialueen pakolliset, lakisääteiset toimielimet ovat

  • aluevaltuusto
  • aluehallitus
  • tarkastuslautakunta
  • kansalliskielilautakunta (kaksikielisillä hyvinvointialueilla)
  • saamen kielen lautakunta (Lapin hyvinvointialueella)

Aluevaltuusto voi lisäksi asettaa lautakuntia, johtokuntia ja niiden jaostoja. 

Lisäksi hyvinvointialueella on vaalilain mukainen aluevaalilautakunta. Hyvinvointialue päättää itsehallintonsa nojalla lakisääteisten toimielinten alaisesta toimielinrakenteestaan esimerkiksi lautakunnista sekä toimielimen tarkemmista tehtävistä.

Hyvinvointialueesta annetussa laissa säädetään toimielimistä ja niiden tehtävistä. Toimielimistä ja johtamisesta annetaan tarpeelliset määräykset lisäksi hyvinvointialueen omassa hallintosäännössä.

Yhteystiedot

Mervi Kuittinen, hallitusneuvos 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja alueosasto, Hallinto ja Politiikka Puhelin:0295530445   Sähköpostiosoite: