FI SV

Tiedonhallintalaki

Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019) sekä siihen liittyvät lait tulivat voimaan 1.1.2020. Laki edistää tiedonhallinnan yhdenmukaistamista, tietoturvallisuutta ja digitalisointia viranomaistoiminnassa.

Laissa julkisen hallinnon tiedonhallinnasta säädetään julkisuusperiaatteen ja hyvän hallinnon vaatimusten toteuttamisesta viranomaisten tiedonhallinnassa. Laki sisältää koko julkista hallintoa koskevat säännökset tiedonhallinnan järjestämisestä ja kuvaamisesta, tietovarantojen yhteentoimivuudesta, tietojärjestelmien yhteentoimivuuden toteuttamisesta, teknisten rajapintojen ja katseluyhteyksien toteuttamisesta sekä tietoturvallisuuden toteuttamisesta. Lain nojalla valtiovarainministeriön yhteyteen perustetaan Julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunta arvioimaan ja ohjaamaan valtion ja kuntien viranomaisten tiedonhallinnan toteuttamista.

Lain säännöksiä on tarkennettu asetuksilla, jotka koskevat turvallisuusluokiteltavia asiakirjoja (Valtioneuvoston asetus asiakirjojen turvallisuusluokittelusta valtionhallinnossa 1101/2019), tiedonhallintalautakunnan toimintaa (Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon tiedonhallintalautakun-nasta 1338/2019) sekä valtion viranomaisia koskevaa tiedonhallinnan muutosten lausuntomenette-lyä (Valtioneuvoston asetus lausuntomenettelystä tiedonhallinnan muutosta koskevissa asioissa 1301/2019).

Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sisältää useita siirtymäsäännöksiä, jotta viranomaisilla on mahdollisuus saattaa tiedonhallinnan menettelynsä ajan tasalle.

Lailla julkisen hallinnon tiedonhallinnasta kumotaan vuonna 2011 voimaan tullut laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta (634/2011).

Keitä tiedonhallintalaki koskee?

Lain täytäntöönpano on kaikkien viranomaisten tehtävä, jota ohjataan ja tuetaan suunnitelmallisesti. Joitain toimijoita tiedonhallintalaki koskee osin, ks. 3 § lain soveltamisala ja sen rajoitukset.

  • Viranomaiset ja niihin rinnastuvat valtion hallintoviranomaiset
  • tuomioistuimet ja valitusasioiden lautakunnat (eräiltä osin)
  • valtion liikelaitokset
  • kunnalliset viranomaiset (pääosin)
  • eduskunnan virastot (pääosin)
  • tasavallan presidentin kanslia (pääosin)
  • itsenäiset julkisoikeudelliset laitokset (pääosin)
  • yliopistot (pääosin)
  • ammattikorkeakoulut (pääosin)
  • julkista hallintotehtävää hoitavat (eräiltä osin)

Tutustu tarkemmin:

Tiedonhallintalain täytäntöönpanon webinaaritallenteet

Tallenne tiedonhallintalain koulutustilaisuudesta, Helsinki 26.2.2020

Tiedonhallintalautakunta

Eduskunnan kokoama tietopaketti tiedonhallintalaista

Lisätietoja: