Tiedonhallintalautakunnan jaostot

Lautakunta voi asettaa väliaikaisia jaostoja, joiden tehtävänä on tiedonhallinnan kehittäminen muun muassa tiedonhallintalain säännösten toteuttamista konkretisoivien suositusten laatiminen. Lautakunnan toteuttama informaatio-ohjaus tapahtuu käytännössä lautakunnan jaostoissa. Jaostojen puheenjohtajina toimivat tiedonhallintalautakunnan sihteerit.

Jaostot

 

Tietoturvallisuusjaosto

Jaoston vuoden 2023 toiminnan tavoitteena on edistää tiedonhallintalain 4 luvussa säädettyjen vaatimusten toteuttamista valmistelemalla uudet suositukset tietojärjestelmähankintojen suunnittelua tukevasta hankintojen turvallisuusehdoista. Tietoturvajaosto myös päivittää sen ylläpitovastuulla olevat suositukset vuonna 2022 tehdyn tietoturvasäännösten soveltamista tukevien suositusten kehitystarpeita koskeneen analyysin perusteella. Lisäksi tietoturvajaosto päivittää sen ylläpitovastuulla olevat suositukset tiedonhallintalakiin ehdotettujen (HE 145/2022 vp) muutosten osalta, ja valmistelee tätä koskien suosituksia tietoaineistojen hyödyntämisen varmistamisesta tukevasta häiriötilanteista tiedottamisesta sekä varautumisesta häiriötilanteisiin. Jaoston toimikautta on jatkettu 31.12.2023 saakka.

  • puheenjohtaja Mika Kuronen

 

Toimintalähtöisen asianhallinnan kehittämisjaosto

Jaoston vuoden 2023 toiminnan tavoitteena on ylläpitää ja kehittää suosituksia tiedonhallintalain 6 luvussa säädettyjen asianhallinnan ja palvelujen tiedonhallinnan vaatimuksia. Jaosto päivittää asiankäsittelyn metatietoja koskevan suosituksen kattamaan tiedonhallintalin 26 §:n 4 ja 5 momenttiin ehdotetut lisäykset, jotka ovat tarpeellisia sähköisen asiankäsittelyn asianhallinnan järjestämiseksi siten, että jälkikäteen voidaan todentaa asianhallinnasta asiankäsittelyyn liittyvät keskeiset seikat. Lisäksi jaosto saattaa loppuun vuonna 2022 käynnistetyn valmistelun asiankäsittelyn metatietosuosituksen päivittämisestä asiankäsittelyä koskevien lakkautettujen JHS-suositusten säilytettävän sisällön osalta. Jaoston toimikautta on jatkettu 31.12.2023 saakka.

  • puheenjohtaja Suvi Metsärinta-Lehmusvaara

 

Julkisen hallinnon tiedon hyödyntämisen suositusjaosto

Jaoston tehtävänä on laatia suositukset 19.1 §:ssä säädetystä sähköiseen muotoon muuttamisesta ja 19.2 §:ssä mainitusta tietoaineistojen ja niiden kuvailutietojen koneluettavasta muodosta sekä päivittää tarvittavilta osin tiedonhallinnan muutosvaikutusarviointisuositus. Muutosvaikutusten arviointia koskevaan suositukseen tehdään lisäksi myös muita muutoksia suosituksen soveltajilta saadun palautteen perusteella. Lisäksi jaosto viimeistelee tietoaineistojen laatukriteereitä koskevan uuden suosituksen. Jaoston tehtävänä on myös päivittää teknisiä rajapintoja sekä tiedonhallintamallia koskevien suositusten sisältöä avoimen datan direktiivin kansallisen täytäntöönpanon mukaisesti. Jaoston toimikautta on jatkettu 31.3.2023 saakka.

  • puheenjohtaja Riitta Autere

 

Asiakirjojen säilytysaikojen määrittelyn jaosto

Jaoston vuoden 2023 toiminnan tavoitteena on saattaa loppuun suositus tietoaineistojen säilytysajoista ja toimenpiteistä säilytysajan päätyttyä. Säilytysaikojen määrittelyn perusteita yhdenmukaistavan suositusvalmistelun tavoitteena on viimeistellä vuoden 2023 aikana julkaistavaksi vuonna 2022 valmistellut määritykset koskien hallintoasioita, taloushallintoa, opetustoimea ja tiedonhallintaa. Lisäksi vuoden 2023 aikana valmistellaan julkaisuun uudet määritykset koskien viestintää, ympäristöterveydenhuoltoa, ympäristönsuojelua, tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä projekteja- ja hankkeita koskevat määritykset. Jaoston toimikautta on jatkettu 31.12.2023 saakka. 

  • puheenjohtaja Heidi Torro

 

Automaattisen ratkaisumenettelyn jaosto

Eduskunta hyväksyi 23.2.2023 tiedonhallintalakiin automaattista ratkaisumenettelyä koskevat säännökset (6 a luku). Automaattisen ratkaisumenettelyn jaosto valmistelee suosituksia tiedonhallintalain 6 a luvussa säädettyjen vaatimusten toteuttamiseksi viranomaisissa. Jaoston toimikausi on 1.4.-31.12.2023.

  • puheenjohtaja Tommi Oikarinen