Tiedonhallintalautakunnan jaostot

Lautakunta voi asettaa väliaikaisia jaostoja, joiden tehtävänä on tiedonhallinnan kehittäminen muun muassa tiedonhallintalain säännösten toteuttamista konkretisoivien suositusten laatiminen. Lautakunnan toteuttama informaatio-ohjaus tapahtuu käytännössä lautakunnan jaostoissa. Jaostojen puheenjohtajina toimivat tiedonhallintalautakunnan sihteerit.

Jaostot

Tietoturvallisuusjaosto

Jaoston tehtävänä on jatkaa digitaalisen turvallisuuden arviointikriteerien laatimista sekä tähän liittyvän työkalun ja toimintamallin kehittämistä, pilotointia ja arviointia. Työkalu otetaan käyttöön vuoden 2022 aikana. Tietoturvallisuusjaosto seuraa ja arvioi lautakunnan antamien tietoturvallisuussuositusten ajantasaisuutta ja kattavuutta. Jaoston toimikausi päättyy 31.12.2022.

  • puheenjohtaja Mika Kuronen

Toimintalähtöisen asianhallinnan kehittämisjaosto

Jaoston tehtävänä on laatia suositus tiedonhallintalain 26 §:ssä säädettyjen metatietojen rekisteröintitavasta ja sisällöstä. Lisäksi jaosto selvittää, mm. mitä yhteisiä asiankäsittelyn metatietoja voidaan suositella käytettäväksi asianhallinnassa. Jaosto selvittää myös mahdollisuuksia yhdenmukaistaa palvelujen tiedonhallinnan metatietojen käsittelyä ja hallintaa sekä tehdä ehdotus lautakunnalle. Jaoston toimikausi päättyy 31.12.2022 

  • puheenjohtaja Suvi Metsärinta-Lehmusvaara

Julkisen hallinnon tiedon hyödyntämisen suositusjaosto

Jaoston tehtävänä on on

  1. laatia suositus tiedonhallintalain 19.2 §:ssä mainitusta tietoaineistojen ja niiden kuvailutietojen koneluettavasta muodosta.
  2. päivittää tarvittavilta osin suositukset tiedonhallinnan muutosvaikutusten arvioinnista ja teknisistä rajapinnoista ja katseluyhteyksistä.
  3. päivittää tiedonhallintamallista annettu suositus uudelleenlaaditun avoimen datan ja julkisen sektorin tietojen uudelleenkäytöstä annetun direktiivin (PSI-direktiivi, (EU) 2019/1024) kansallisen täytäntöönpanon mukaisesti. Jaoston toimikausi päättyy 31.12.2022. 
  • puheenjohtaja Riitta Autere

Asiakirjojen säilytysaikojen määrittelyn jaosto

Jaoston tehtävänä on määritellä tiedonhallintalain 21 §:n mukaisesti asiakirjojen säilytysaikoja. Jaoston työ kohdistuu valtiohallinnon ja kuntien yleisissä toimintaprosesseissa muodostuvien tai käsiteltävien asiakirjojen säilytysaikojen määrittelyyn. Jaoston toimikausi päättyy 31.12.2022. 

  • puheenjohtaja Heidi Torro