Valtion virka- ja työehtosopimukset

Valtion henkilöstön oikeusasemasta säädetään virkamiesten osalta valtion virkamieslaissa ja -asetuksessa ja työsopimussuhteessa olevan henkilöstön osalta työsopimuslaissa. Virkaehtosopimuslaissa säädetään virkasuhteen ja työehtosopimuslaissa työsuhteen ehtojen sääntelyjärjestelmästä. 

Lisäksi valtion virkamiesten osalta neuvottelumenettelystä on sovittu virkaehtosopimuslainsäädäntöä täydentävällä valtion pääsopimuksella. Valtion neuvottelu- ja sopimusjärjestelmän mukaisesti sovitaan keskustason virka- ja työehtosopimuksin ja virastotason tarkentavin virkaehtosopimuksin ja työehtosopimuksin virkamiesten ja työntekijöiden palvelussuhteen ehdoista. 

Lisätietoa

Sopimuskauden 2022 - 2024 toimeenpano- ja neuvottelumääräykset liitteineen, 13.4.2022 
Voimassaoloaika 13.4.2022 - 29.2.2024

Valtion matkustussääntö 2022, julkaisu 2022:45

Valtion matkustussäännön julkaisutilaukset valtioneuvoston verkkokirjakaupasta

Valtion virka- ja työehdot 2022-2024, julkaisu 2022:47

Valtion virka- ja työehtojen julkaisutilaukset valtioneuvoston verkkokirjakaupasta

Sopimukset-sivut

Valtion virkaehtosopimusasioiden pääsopimus, 21.12.1993

Valtion virkamieslaki, 19.8.1994/750 (Finlex)

Valtion virkamiesasetus, 14.11.1994/971 (Finlex)

Valtion virkaehtosopimuslaki, 6.11.1970/664 (Finlex)

Valtion virkaehtosopimusasetus, 23.12.1987/1203 (Finlex)

Työsopimuslaki, 26.1.2001/55 (Finlex)

Työehtosopimuslaki, 7.6.1946/436 (Finlex)

Laki työriitojen sovittelusta, 27.7.1962/420 (Finlex)