Valtion virka- ja työehtosopimukset

Valtion henkilöstön oikeusasemasta säädetään virkamiesten osalta valtion virkamieslaissa ja -asetuksessa ja työsopimussuhteessa olevan henkilöstön osalta työsopimuslaissa. Virkaehtosopimuslaissa säädetään virkasuhteen ja työehtosopimuslaissa työsuhteen ehtojen sääntelyjärjestelmästä. 

Lisäksi valtion virkamiesten osalta neuvottelumenettelystä on sovittu virkaehtosopimuslainsäädäntöä täydentävällä valtion pääsopimuksella. Valtion neuvottelu- ja sopimusjärjestelmän mukaisesti sovitaan keskustason virka- ja työehtosopimuksin ja virastotason tarkentavin virkaehtosopimuksin ja työehtosopimuksin virkamiesten ja työntekijöiden palvelussuhteen ehdoista. 

Lisätietoa

Valtion matkustussääntö 2024, julkaisu 2023:90

Sopimuskauden 2023 - 2025 toimeenpano- ja neuvottelumääräykset liitteineen, 10.3.2023
Voimassaoloaika 10.3.2023 - 28.2.2025

Valtion virka- ja työehdot 2023-2025, julkaisu 2023:38

Sopimukset-sivut

Valtion virkaehtosopimusasioiden pääsopimus, 21.12.1993

Valtion virkamieslaki, 19.8.1994/750 (Finlex)

Valtion virkamiesasetus, 14.11.1994/971 (Finlex)

Valtion virkaehtosopimuslaki, 6.11.1970/664 (Finlex)

Valtion virkaehtosopimusasetus, 23.12.1987/1203 (Finlex)

Työsopimuslaki, 26.1.2001/55 (Finlex)

Työehtosopimuslaki, 7.6.1946/436 (Finlex)

Laki työriitojen sovittelusta, 27.7.1962/420 (Finlex)