Elämäntapahtumalähtöinen digitalisaatio

Valtiovarainministeriö edistää elämäntapahtumalähtöistä digitalisaatiota julkisessa hallinnossa ja laajemmin yhteiskunnassa. Elämäntapahtumalähtöisen digitalisaation tavoitteena on tuottaa julki-sia palveluita aiempaa kokonaisvaltaisemmin huomioiden ihmisten ja yritysten erilaiset tarpeet ja tilanteet.

Elämäntapahtumalla tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilön elämässä tapahtuu sellainen muutos, joka edellyttää asiointia useiden viranomaisten kanssa, erilaisia palveluita käyttäen. Liiketoiminta-tapahtumalla tarkoitetaan oikeushenkilön, kuten yrityksen tai yhdistyksen toimintaan liittyvää vas-taavaa tapahtumaa. Esimerkkejä tällaisista tilanteista voivat olla opiskeluun, yrityksen perustami-seen, lapsen syntymään tai läheisen kuolemaan liittyvät asioinnit.

Palvelukokonaisuuksien digitalisoinnilla ja automatisaatiota hyödyntämällä sujuvoitetaan elämän eri tilanteisiin liittyvää asiointia ja kehitetään saumattomia palvelupolkuja. Samalla varmistetaan hyvän hallinnon toteutuminen digitalisoituvassa yhteiskunnassa, lisätään julkisen palvelutuotannon kustannustehokkuutta ja yhteentoimivuutta sekä vahvistetaan palvelutuotannon vaikuttavuutta.

Elämäntapahtumalähtöisen digitalisaation edistäminen pohjautuu pääministeri Petteri Orpon halli-tusohjelman ja Suomen digitaalisen kompassin tavoitteisiin. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi valtiovarainministeriö on asettanut elämäntapahtumalähtöisen digitalisaation edistämisohjelman vuosille 2024-2027.

 

Lisätietoja

Nico Käräjäoja, hankepäällikkö 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio Puhelin:0295530516   Sähköpostiosoite: