Elämäntapahtumien ja liiketoimintatapahtumien digitalisointi ja automatisointi

Valtiovarainministeriö valmistelee Suomen digitaalisen kompassin elämäntapahtumien ja liiketoimintatapahtumien digitalisointiin liittyvien tavoitteiden toteuttamista. Valmistelussa elämäntapahtumilla viitataan luonnollisen henkilön asiointiin ja liiketoimintatapahtumilla juridisen henkilön asiointiin liittyviin tilanteisiin. Suomen digitaalisen kompassin yhtenä tavoitteena on määritellä sekä digitalisoida noin 40 merkittävintä ja vaikuttavinta elämäntapahtumapalvelukokonaisuutta vuoteen 2030 mennessä. Valmistelua toteutetaan laaja-alaisessa yhteistyössä eri hallinnonalojen, sidosryhmien ja verkostojen kanssa.

Elämäntapahtumiin ja liiketoimintatapahtumiin liittyvien palvelukokonaisuuksien digitalisoinnilla tavoitellaan sitä, että julkisia palveluita kehitetään ja tuotetaan jatkossa aiempaa kokonaisvaltaisemmin huomioiden ihmisten ja yritysten erilaiset tarpeet ja tilanteet. Elämäntapahtumalla tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilön elämässä tapahtuu sellainen muutos, joka edellyttää asiointia useiden viranomaisten kanssa, erilaisia palveluita käyttäen. Esimerkki tällaisesta tilanteesta voisi olla opiskeluun, yrityksen perustamiseen tai lapsen syntymään liittyvä asiointi.

Kun toimintaa ja palveluita kehitetään elämäntapahtumiin liittyvinä palvelukokonaisuuksina, varmistetaan hyvän hallinnon toteutuminen digitalisoituvassa yhteiskunnassa ja tuotetaan nykyistä sujuvampaa ja kokonaisvaltaisempaa palvelukokemusta. Samalla lisätään julkisen palvelutuotannon kustannustehokkuutta ja vahvistetaan vaikuttavuutta, kun ihmisten palvelutarpeet kytketään elämän eri tilanteisiin ja tapahtumiin eri sektoreiden palveluntuottajien yhteistyönä.

Elämäntapahtumien ja liiketoimintatapahtumien digitalisointi – jätä ehdotuksesi

Valtiovarainministeriö pyytää organisaatioita tuomaan esiin tärkeitä elämäntapahtumia ja liiketoimintatapahtumia, jotka olisi hyvä digitalisoida ja soveltuvilta osin automatisoida. Täytetty lomake tulee toimittaa VM kirjaamoon (kirjaamo.vm(at)gov.fi) käyttäen otsikkona asiatunnistetta ”VN/30844/2022 elämäntapahtumalähtöinen digitalisaatio”.

Selvitys: Elämäntapahtumalähtöisen digitalisaation edistäminen kansainvälisesti

Valtiovarainministeriön tilaamassa selvityksessä tunnistettiin elämäntapahtumalähtöiseen digitalisaatioon liittyviä parhaita käytäntöjä valituissa kohdemaissa. Selvityksen tavoitteena oli tukea elämäntapahtumiin liittyvien palvelukokonaisuuksiin kehittämistä Suomessa.

Selvityksessä kartoitettiin aluksi elämäntapahtumalähtöisen digitalisaation edelläkävijämaita, minkä jälkeen tarkasteluun valittiin kuusi kohdemaata: Alankomaat, Norja, Singapore, Tanska, Uusi-Seelanti ja Viro.

Palveluiden kehittämistä kohdemaissa tarkasteltiin viidestä eri näkökulmasta:

  • mahdollistava lainsäädäntö
  • digitaalinen infrastruktuuri ja tukipalvelut
  • tiedon yhteiskäyttöisyys
  • toimintatapojen muutokset
  • vaikutusten arviointi

Selvityksessä tunnistetut parhaat käytännöt tukevat Suomen digitaalisen kompassin tavoitteiden edistämistä. Selvitys lisää tietoa elämäntapahtumiin liittyvien palvelukokonaisuuksien kehittämisen keskeisistä osa-alueista sekä ymmärrystä niiden välisistä riippuvuussuhteista.

Selvitys toteutettiin osana valtiovarainministeriön elämäntapahtumien ja liiketoimintatapahtumien digitalisointiin liittyvää valmistelutyötä. Selvityksen toimitti Capgemini Finland Oy valtiovarainministeriön toimeksiannosta.

Elämäntapahtumapalvelukokonaisuuksien infrastruktuurin selvitystyö

Selvityksen tarkoituksena on ollut kartoittaa nykytilaa ja kehittämistarpeita koskien kansallista digitaalista infrastruktuuria ja sähköisen asioinnin tukipalveluja elämäntapahtumiin liittyvien palvelukokonaisuuksien digitalisoimiseksi ja automatisoimiseksi. Selvityksessä on nostettu esille haastatteluiden ja aineistoanalyysin pohjalta tunnistettuja pidemmän aikavälin vaihtoehtoja ja skenaarioita sähköisen asioinnin ja tiedonhallinnan kehittämiseksi elämäntapahtumalähtöistä digitalisaatiota tukevalla tavalla.

Lisää aiheesta

Niko Ruostetsaari, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530309