Henkilöstön liikkuvuus

Valtioneuvoston piirissä on pitkään eri yhteyksissä kannustettu henkilöstöä liikkuvuuteen paitsi oman organisaation myös valtioneuvoston sisällä ja sen ulkopuolella.

Valtionhallinnon henkilökierto-opas julkaistiin vuonna 2012. Opas pohjasi hallituksen linjaukseen, jonka mukaan virastojen tulos- ja johtamissopimuksiin tuli lisätä aiempaa enemmän henkilöstön liikkuvuutta edistäviä tavoitteita. Valtioneuvoston ohjesäännössä korostetaan monipuolisen kokemuksen tärkeyttä ylimpien virkojen kelpoisuusvaatimuksissa. Ylimmän virkamiesjohdon uudistamishanke pyrki edistämään johdon liikkuvuutta ja käytettävyyttä valtionhallinnon eri tehtävissä. Nykyinen hallitusohjelma sisältää tavoitteen vähentää valtionhallinnon siiloutumista ja kehittää urapolkuja ja sisäistä työkiertoa. Valtion työtehtäviä tulee sen mukaan organisoida monipaikkaisuutta ja älyteknologian mahdollistamaa paikkariippumattomuutta hyödyntäen.

Henkilökierto

Henkilökierrossa työntekijä siirtyy määräajaksi omalla palkallaan toiseen tehtävään. Palvelussuhde säilyy omaan, lähettävään organisaatioon, joka maksaa kiertoajan palkan ja muut henkilöstökustannukset. Vastaanottava organisaatio voi olla niin valtion toimintayksikkö kuin kunnallinen tai yksityinen organisaatiokin.

Liikkumisen yhteydessä on korostettu osaamisen parempaa hyödyntämistä niin, että työpanos kohdennetaan sinne, missä sitä selkeimmin tarvitaan. Osaamisen joustava hyödyntäminen -hanke korosti liikkuvuuden merkitystä keskeisenä osana joustavampaa voimavarojen johtamista ja kehittämistä koko valtionhallinnossa. Hankkeen loppuraportti sisältää kymmenen suositusta, jotka tähtäävät resurssien yhteiskäyttöön ja osaamisen jakamiseen.

Virkamiesvaihto-ohjelmat

Virkamiesvaihto tarkoittaa valtionhallinnon työ- tai virkasuhteisen työntekijän lyhytaikaista 1-6 kuukauden mittaista työskentelyä ulkomailla omalla hallinnonalalla. Virkamiesvaihto-ohjelmista vastaa Opetushallitus, ja niiden tavoitteena on tukea valtionhallinnon työntekijöiden kansainvälistymistä ja kehittymistä.

Virkamiesvaihto-ohjelmiin on käynnissä jatkuva haku. Vaihdon ei tarvitse olla vastavuoroista. Vaihtopaikka tulee hankkia itse, ja apurahaa voi saada matka- ja asumiskustannusten osittaiseen korvaamiseen. Osallistumisen edellytyksenä on oman työnantajan puolto ja myönnetty palkallinen virkavapaa. Hakemus liitteineen tulee lähettää Opetushallitukselle vähintään kuukausi ennen harjoittelun aloittamista.

Pohjoismaiden ulkopuolelle suuntautuvissa vaihdoissa kohdemaita ei ole rajattu, mutta käytännössä vaihtoon on pääasiallisesti lähdetty muihin EU-maihin. Pohjoismaiden ulkopuolelle lähdettäessä tukea voi saada rajoitetusti myös omiin työtehtäviin liittyvää jatkokoulutusta varten, esimerkiksi Euroopan komission harjoitteluun (NEPT), Euroopan julkishallinnon EIPA-asiantuntijaohjelmiin ja OECD-harjoitteluun.

Pohjoismaiseen vaihtoon voi lähteä yhteen tai useampaan virastoon Pohjoismaissa tai itsehallintoalueilla. Tavoitteena on lisätä virkamiesten tietoja muiden Pohjoismaiden hallinnosta ja lainsäädännöstä ja lisätä yhteyksiä Pohjoismaiden valtionhallintojen välillä.

Muita kansainvälistymiskohteita, joihin Opetushallituksen kautta voi hakea, ovat valtioneuvoston EU-työpaikat, ulkoministeriön kehitysyhteistyöohjelmat ja Pohjoismaiden ja Baltian maiden liikkuvuusohjelma.

Tarkempia tietoja kaikista edellä esitellyistä virkamiesvaihto-ohjelmista löytyy Opetushallituksen sivuilta.

Opetushallituksen -sivut

Yhteystiedot

Kirsi Kuuttiniemi, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Henkilöstöpolitiikkayksikkö Puhelin:0295530207   Sähköpostiosoite: