Asiakirjajulkisuuskuvaus

Tämä on julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) 28 §:n mukainen asiakirjajulkisuuskuvaus, jonka tarkoituksena on helpottaa tietopyyntöjen tekemisessä valtiovarainministeriölle.

Jokaisella on oikeus saada tietoa viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen (621/1999, 8§). Pääosin valtiovarainministeriön asiakirjat ovat julkisia. Asiakirjat voivat kuitenkin sisältää myös salassa pidettävää tietoa. Salassapidolle on aina jokin julkisuuslaista tai muusta laista tuleva peruste. Asianosaisella on lisäksi oikeus saada tietoa itseään koskevista asioista.  

Tietopyynnön toimittaminen

Valtiovarainministeriölle osoitetut tietopyynnön voi toimittaa kirjaamoon. Kirjaamo rekisteröi tietopyynnön ja toimittaa sen käsittelyyn viivytyksettä oikealle taholle. Tarvittaessa autamme yksilöimään asiakirjan, josta tieto tarvitaan. Jos valtiovarainministeriö vastaanottaa tietopyynnön, joka kuuluu toisen viranomaisen toimialaan, se siirretään kyseisessä asiassa toimivaltaiselle viranomaiselle hallintolain (434/2003) 21 §:n nojalla.

Kirjaamon yhteystiedot:

Sähköposti: kirjaamo.vm(at)gov.fi
Puhelin: 0295 33009
Postiosoite: Valtiovarainministeriö, PL 28, 00023 Valtioneuvosto
Tietopyyntö voidaan jättää myös valtiovarainministeriölle osoitettuna valtioneuvoston jakelukeskukseen osoitteeseen Ritarikatu 2B, Helsinki (avoinna klo 8 - 16.15)

Valtiovarainministeriö julkaisee myös runsaasti tietoa verkossa edistääkseen julkisuusperiaatteen toteutumista.

Asiarekisteri

Valtiovarainministeriö ylläpitää asiarekisteriä vireille pannuista asioista, niiden käsittelyvaiheista
ja niihin liittyvistä asiakirjoista. Tietoa asiarekisteristä voi hakea esim. asian tai asiakirjan otsikolla, hankkeen tai työryhmän nimellä, asiakirjan lähettäjän tai laatijan nimellä sekä erilaisilla päivämäärätiedoilla, esim. asian vireilletulo- tai asiakirjan laatimispäivällä.

Pääasiallisena asiarekisterinä toimii valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä (jatkossa VAHVA). Tarkempaa tietoa VAHVAn sisällöstä ja rakenteesta saa kirjaamosta em. osoitteesta.

Tietoaineistoista

Valtiovarainministeriöllä on hallussaan tietoaineistoja ja asiakirjoja liittyen seuraaviin vastuualueisiin:

Talouspolitiikka

  • Vastuualueen keskeisiä aineistoja ovat valtion talousarvioiden ja kehyspäätösten laadinta-aineistot

Talousnäkymät

  • Vastuualueen keskeisiä aineistoja ovat talousennusteet ja niissä käytetty data

Verotus

  • Vastuualueen keskeisiä aineistoja ovat verolainsäädännön valmisteluaineistot

Rahoitusmarkkinat

  • Vastuualueen keskeisiä aineistoja ovat rahoitusmarkkinoihin liittyvän lainsäädännön valmisteluaineistot

Hallintopolitiikka

  • Vastuualueen keskeisiä aineistoja ovat hallinnon avoimuuden, hallinnon rakenteiden, valtion yhteisten palvelujen ja valtion hankintatoimen kehittämistä koskevien hankkeiden ja työryhmien asettamispäätökset, hankesuunnitelmat, kokousasiakirjat, loppuraportit

Kunta-asiat

  • Vastuualueen keskeisiä aineistoja ovat kuntia koskevan lainsäädännön valmisteluaineistot, kuntien peruspalvelujen valtionosuuspäätökset ja –laskelmat, kuntatalouden ennusteaineistot, kunnille suunnattujen valtionavustusten aineistot

Julkisen hallinnon ICT

  • Vastuualueen keskeisiä aineistoja ovat julkisen hallinnon digitalisointia, sähköisiä palveluita, tietopolitiikkaa ja tietoturvaa koskevan lainsäädännön valmistelulausunnot ja kehittämistä koskevien hankkeiden ja työryhmien asettamispäätökset, hankesuunnitelmat, kokousasiakirjat, loppuraportit, sekä tiedonhallintalain 9 § nojalla annetut lausunnot

Valtio työnantajana

  • Vastuualueen keskeisiä aineistoja ovat virka- ja työehtosopimusten valmistelu/neuvotteluaineistot, valtion henkilöstöä koskevia tilastoja

Jokaisella vastuualueella on oma osio valtiovarainministeriön verkkosivustolla. Sen yhteydestä löytyvät vastuualueen keskeiset julkaistut asiakirjat. Esimerkiksi vastuualueen ”Talousnäkymät” kautta voit tutustua valtiovarainministeriön ennusteisiin liittyviin menetelmäkuvauksiin. Autamme tiedonhaussa, jos sivuston käyttö tai asiakirjojen haku tuntuu haastavalta.

Valtiovarainministeriö valmistelee vastuualueisiinsa liittyviä lakeja ja säädöksiä. Tietoa säädöshankkeista asiakirjoineen löytyy sekä valtiovarainministeriön omilta sivuilta että valtioneuvoston sivustolta. Vastaavasti löytyvät myös valtiovarainministeriön asettamien kehittämishankkeiden ja toimielinten asiakirjat. Hanketiedot ovat saatavissa myös rajapinnan kautta. Hankkeisiin liittyviä lausuntopyyntöjä ja lausuntoja on luettavissa myös Lausuntopalvelun verkkosivuilta.

Valtiontalouden kehyksien ja budjetin eli valtion talousarvion valmisteluun valtiovarainministeriö käyttää Buketti-järjestelmää. Järjestelmällä laaditaan valtiontalouden kehyspäätökset, talousarvio- ja lisätalousarvioesitykset sekä niiden täydennysesitykset liiteaineistoineen. Lisäksi tuotetaan valtiovarainvaliokunnan talousarvio- ja lisätalousarviomietintöjen sekä eduskunnan talousarvio- ja lisätalousarviokirjelmien osia. Asiakirjat siirretään säilytystä varten VAHVAan. Talousarvioesityksiin voi tutustua valtion talousarvioesitykset -verkkosivuilta. Valtion talousarvioesitykset on julkaistu koneluettavassa xml- ja csv-muodossa vuodesta 2014 alkaen.

Valtiovarainministeriö vastaanottaa ja laatii asiakirjoja hoitaessaan mm. hallintoon liittyviä asioita, tulosohjausasioita sekä kansainvälisiä asioita. Talous- ja henkilöstöhallinto hyödyntävät Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen (Palkeet) omistamia tietojärjestelmiä, joita käytetään mm. ostolaskujen käsittelyyn. Lisätietoja löytyy Palkeiden verkkosivuilta. Digi- ja väestötietoviraston Hankesalkun hallintapalvelua käytetään ICT-hankkeiden etenemisen seurantaan. Valtiovarainministeriön asiakirjojen säilytys- ja rekisteröintijärjestelmä on näidenkin osalta VAHVA.

Valtiovarainministeriön yhteydessä toimii tiedonhallintalautakunta, joka on erillinen viranomainen. Tiedonhallintalautakunnan asiarekisterinä toimii myös VAHVA. Tietopyynnön tiedonhallintalautakunnalle voi toimittaa myös valtiovarainministeriön kirjaamon kautta (yhteystiedot yllä). Tiedonhallintalautakunnan tietoaineisto koostuu kokousaineistosta, suosituksista, suosituksiin liittyvistä palautekierrosten asiakirjoista, lautakunnan antamista lausunnoista. Tiedonhallintalautakunnan sivusto on valtiovarainministeriön sivuston yhteydessä ja sieltä on saatavilla keskeiset lautakunnan asiakirjat.

Henkilötietojen käsittelystä on tietoa valtiovarainministeriön tietosuoja -verkkosivulla.

Lisätietoja

Valtiovarainministeriön hankkeet ja säädösvalmistelu
Säädösvalmistelu ja kehittämishankkeet valtioneuvostossa
Valtioneuvoston hankeikkuna
Lausuntopalvelu
Valtion talousarvioesitykset
Valtion talousarvioesitykset – avoin data
Palkeet
Digi- ja väestötietoviraston hankesalkun hallintapalvelu
Valtiovarainministeriön tiedonhallintalautakunta
Valtiovarainministeriön tietosuoja