Valittaminen virkamiestä koskevasta päätöksestä

Valitusoikeus

Valtion virkamieslaki muuttui 1.4.2013 alkaen. Lailla valtion virkamieslain muuttamisesta (177/2013) virkamieslain yleinen valituskielto kumottiin. Pääsääntönä on virkamiehen oikeus valittaa häntä koskevasta päätöksestä. Erillisessä säännöksessä luetellaan päätökset, joista ei ole mahdollista jatkossakaan valittaa.

Näitä ovat:

  • Virkaan tai määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen.
  • Viraston yhteisen viran sijoittaminen viraston sisällä. Jos päätös merkitsee viran sijoituspaikkakunnan muuttumista, päätökseen saa kuitenkin hakea muutosta. Päätös sijoittamisesta tulee noudatettavaksi siitä tehdystä valituksesta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin päätä.
  • Harkinnanvarainen virkavapaus.
  • Tehtävään määrääminen, jos virkamies on antanut suostumuksensa tehtävään määräämiseen. Jos päätös merkitsee viran sijoituspaikkakunnan muuttumista, päätökseen saa kuitenkin hakea muutosta.

Myös virasto, jonka antamasta päätöksestä on haettu muutosta hallinto-oikeudelta, voi hakea muutosta hallinto-oikeuden ratkaisuun.

Valitusosoitus tai tieto valituskiellosta

Virkamiestä koskeviin päätöksiin liitetään valitusosoitus tai maininta valituskiellosta.

Toimivaltainen hallinto-oikeus

Toimivaltainen hallinto-oikeus määräytyy hallintolainkäyttölain (586/1996) mukaan (HLL 12 §) seuraavasti:

1. Valitus tehdään sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä on sen viranomaisen toimialue, jonka päätöksestä valitetaan.

Jollei tätä perustetta voida käyttää, valitus tehdään sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä päätöksen tehneen viranomaisen päätoimipaikka sijaitsee.

Jollei tätäkään perustetta voida käyttää, sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä päätös on tehty.

2. Viranomainen, jonka toimialueena on koko maa, valitus tehdään sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiiriin päätös olennaisimmin liittyy.

3. Jos asiassa ei ole toimivaltaista hallinto-oikeutta 1 ja 2 kohtien perusteella valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Toimivaltainen hallinto-oikeus hallintoriita-asiassa, kun vaatimus kohdistuu valtioon, on se hallinto-oikeus, jonka tuomiopiiriin hallintoviranomaisen toimipaikka kuuluu. Yksityisen henkilön valtioon kohdistama vaatimus hallintoriita-asiassa saadaan käsitellä myös siinä hallinto-oikeudessa, jonka tuomiopiirissä henkilön kotipaikka on.

Lisätietoa

Yhteystiedot

Neuvotteleva virkamies
Jarmo Huotari
puh. 02955 30418
[email protected]

Lainsäädäntöneuvos
Miska Lautiainen
puh. 02955 30212
[email protected]

Työmarkkinalakimies
Anna Gau
puh. 02955 30321
[email protected]