Kysymyksiä ja vastauksia kuntien valtionosuuksista ja sote-siirtolaskelmasta

Kuntien valtionosuusmuutoksen taustalla on vuoden 2023 alusta tapahtunut sosiaali- ja terveys- sekä pelastuspalveluiden siirto hyvinvointialueille. Tällä sivulla vastaamme valtionosuuksista esitettyihin kysymyksiin. 

Sote-siirron rahoitusmallin mukaisesti kunnilta sote-uudistuksen yhteydessä siirrettävät tulot tarkistetaan lopullisesti vuoden 2022 tilinpäätöstietojen ja vuoden 2022 valmistuneen verotuksen tietojen perusteella ns. sote-siirtolaskelmassa. Sote-siirron rahoitusmallista säädetään kuntien peruspalvelujen valtionosuudesta annetussa laissa (57 §). Vuoden 2022 verotus valmistui lokakuun lopussa, ja sote-siirtolaskelma on marraskuussa päivitetty lopullisilla tiedoilla kunnilta siirtyvistä kustannuksista ja tuloista. Lopullisten verotulotietojen perusteella laskettu valtionosuuden vähennystarve poikkeaa merkittävästi aiemmin arvioidusta tasosta.

Verotuksen valmistuminen muuttaa vuoden 2024 valtionosuuksia siten, että pysyvä  vähennys kuntien valtionosuuksiin kasvaa yhteensä 501 miljoonaan euroon. Vuotta 2023 koskeva määräaikainen osuus vuodelle 2024 kasvaa yhteensä 250 miljoonaan euroon. Koska muutos ennakkotietoihin verrattuna on merkittävä, on hallitus esittänyt vuotta 2023 koskevan määräaikaisen vähennyksen jaksottamista niin, että vaikutukset tulevat kunnille vasta vuosina 2025-2027. Lisäksi vuodelle 2024 esitetään määräaikaista valtionosuuden 192 miljoonan euron lisäystä ennakoimattomat valtionosuusmuutoksen lieventämiseksi. Määräaikainen lisäys peritään kunnilta takaisin vuosina 2025-2027. 

Valtionosuuksien tarkentuminen

Vuoden 2024 varsinaisessa talousarvioesityksessä kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen on varattu yhteensä 2,463 miljardia euroa. Määrärahan tasossa on huomioitu sote-siirtoon liittyviä pysyviä vähennyksiä 224 miljoonaa euroa ja määräaikaisena vähennyksenä 112 miljoonaa euroa eli yhteensä 336 miljoonaa euroa.

Täydentävän talousarvion valmistelun alkuvaiheessa momentilla huomioitiin sote-siirtolaskelmaa koskeva muutos, mikä vähensi pysyvää vähennystä 205 miljoonaan euroon ja määräaikaista vähennystä 103 miljoonaan euroon. Yhteensä vähennykset olivat tässä vaiheessa 308 miljoonaa euroa. 

Marraskuussa päivitetyn sote-laskelman myötä pysyvä valtionosuuden vähennys kasvaa 500 miljoonaan euroon ja määräaikainen vähennys 250 miljoonaan euroon. Yhteensä vähennyksiä olisi ollut vuodelle 2024 noin 750 miljoonaa euroa. Vähennysten määrä olisi kasvanut yhteensä 414 miljoonaa euroa suhteessa valtion varsinaiseen talousarvioon ja 442 miljoonaa euroa täydentävän talousarvioon valtiovarainministeriön kantaan verrattuna. Hallituksen toimenpiteiden avulla vuoden 2024 osalta ei valtionosuuksissa tapahdu muutosta. Jotta sote- ja pela-tehtävien siirto tapahtuisi kustannusneutraalisti, siirrot valtionosuuksista tapahtuvat vuodesta 2025 lähtien. Muutos pienentää kuntien peruspalvelujen valtionosuutta vastaavalla määrällä. 

Lisätietoja:

Hallituksen esitys eduskunnalle kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 21 ja 47 §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 42/2023 vp) täydentämisestä

Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta

Tiedote 17.11.2023: Vuoden 2022 verotuksen valmistuminen aiheuttaa muutoksia sote-siirtolaskelmaan ja kuntien valtionosuuksiin

Tiedote 20.11.2023: Hallituspuolueet sopivat, että verotuksen valmistumisen aiheuttama kuntien valtionosuuden lisävähennys jaksotetaan, pidemmän aikavälin ratkaisuja valmistellaan

Tilaisuuden tallenne 22.11.2023: Valtiovarainministeriön infotilaisuus kunnille: Muutokset kuntien valtionosuuksiin sotesiirtolaskelmaan liittyen

Kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän uudistamisen työryhmä

Kuntakohtaiset valtionosuuslaskelmat

Yhteystiedot - Yhteystietonosto

Unna Heimberg, finanssiasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja alueosasto, Rahoitus ja Rahoitusjärjestelmät Puhelin:0295530280   Sähköpostiosoite:


Lauri Piirainen, finanssiasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja alueosasto, Rahoitus ja Rahoitusjärjestelmät Puhelin:0295530521   Sähköpostiosoite: