FI SV

Kiinteistöverouudistus

Hankkeen tunnuskuva.

Kiinteistöverotusta on tarkoitus uudistaa niin, että verotusarvot vastaisivat paremmin alueen hintatasoa ja rakentamiskustannuksia. 

Uudistuksen tavoitteena ei ole nostaa tai laskea kiinteistöveroa, mutta verorasitus jakautuisi osin uudella tavalla eri kiinteistöjen kesken. Koska kiinteistöjen verotusarvot keskimäärin valtaosin nousisivat etenkin maapohjan osalta, kuntien kiinteistöveroprosenttien ala-ja ylärajojaaa on vastaavasti tarkoitus alentaa.

Taustaa

Kiinteistöverotuksen kehittämishankkeessa (VM036:00/2012) on selvitetty kiinteistöverotuksen nykyjärjestelmän kehittämis- ja uudistamistarvetta. Valtiovarainministeriö on tilannut rakennusten ja maapohjien arvostamisen nykyjärjestelmästä selvitykset (Haahtela 2013; Peltola 2014), joissa on tuotu esille nykyjärjestelmän ongelmakohtia ja esitetään, kuinka arvostamisjärjestelmää tulisi uudistaa.

Selvitysten mukaan rakennusten ja maapohjien arvostamisjärjestelmät on uudistettava, koska verotusarvot ovat yleisesti jääneet jälkeen kustannus- ja hintakehityksestä. Maapohjien osalta kauppahintojen kehityksessä on tapahtunut myös alueellista eriytymistä, joka tulee ottaa nykyistä paremmin huomioon verotuksessa. Rakennusten osalta verotusarvojen määräytymisperusteet on päivitettävä nykytasoon ja otettava huomioon alueelliset kustannuserot sekä luotava uusille rakennustyypeille vastaava arvostamisjärjestelmä.

Peltolan (2014) esiselvityksen sekä kiinteistöverojärjestelmälle asetettujen tavoitteiden pohjalta Maanmittauslaitoksen (MML) tutkimuskonsortio kehitti uuden menetelmän maapohjien arvostamiseksi valtioneuvoston rahoittamana tutkimushankkeena.

Ehdotetun arvostamismenetelmän soveltaminen verotuksessa edellyttää, että hintavyöhykealueet määritellään uudelleen koko maan alueelle. Kehitetyn menetelmän avulla se voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti hyödyntäen MML:n kiinteistörekisteriä sekä kiinteistöjen ja asuntojen kauppahintatietoja, joiden perusteella maapohja jaetaan yhtenäistä arvoa rajaaviin hinta-alueisiin. Uuden arvostamismenetelmän käyttöönotto päivittäisi maapohjien verotusarvot lähemmäs vallitsevaa hintatasoa ja korjaisi eri alueiden välisiä suhteellisia eroja arvostuksessa vastaamaan vallitsevia hintatasoeroja.

Rakennusten arvostamisjärjestelmän uudistamiseksi on kehitettävä uusi järjestelmä, joka päivittää arvostuksen yhtenäisellä ja objektiivisella metodologialla kaikille rakennustyypeille sekä huomioi eri alueiden välisiä suhteellisia eroja rakentamiskustannuksissa. 

Taustaselvitykset

Kiinteistöjen käyvän hinnan määrittäminen kiinteistöverotusta varten, Yrjänä Haahtela, toukokuu 2013
Kiinteistöjen arvostamisperusteiden kehittämistarve kiinteistöverotuksessa, Risto Peltola, helmikuu 2014
Maapohjien aluehintojen arviointimenetelmän kehittäminen kiinteistöverotuksessa, Risto Peltola, joulukuu 2015

Maapohjien arvostamisjärjestelmän uudistamishanke

Valtiovarainministeriö asetti joulukuussa 2016 hankkeen uusien hintavyöhykkeiden luomiseksi kiinteistöverotusta varten (VM142:00/2016). Maanmittauslaitos vastaa hankkeen toteutuksesta. Hankkeessa ovat VM:n ja MML:n lisäksi mukana Kuntaliitto, Verohallinto sekä maa- ja metsätalousministeriö.

Hankkeen tavoitteena on luoda uusi hinta-aluekartta maapohjien verotusarvojen määrittämistä varten koko maan kattavasti. Yhtenäisen hinnan alueet perustuvat markkinahintoihin eli toteutuneisiin kiinteistöjen ja osin myös asuntojen kauppahintatietoihin.

Tavoitteena on, että kiinteistöille voidaan laskea maapohjan verotusarvo uutta hinta-aluekarttaa hyödyntämällä siten, että jokaiselle kiinteistölle saadaan yksilöivällä kiinteistötunnuksella sijaintia vastaava arvo. Maapohjien hinta-aluekarttaa päivitetään uudistuksen jälkeisinä vuosina alueellista hintakehitystä mittaavia indeksejä soveltaen. Hinnat lasketaan kokonaan uudestaan joka kolmas vuosi.

Koko maan kattavasta hinta-aluekarttasta valmistui ensimmäinen versio keväällä 2020, ja sen hinnat on laskettu uudestaan viimeisimmillä tiedoilla keväällä 2021.

Rakennusten arvostamisjärjestelmän uudistamishanke

Valtiovarainministeriö asetti joulukuussa 2017 hankkeen rakennusten arvostamisjärjestelmän uudistamiseksi kiinteistöverotusta varten (VM152:00/2017). Tilastokeskus vastaa hankkeen toteutuksesta. Hankkeessa ovat VM:n ja Tilastokeskuksen lisäksi mukana Kuntaliitto ja Verohallinto.

Hankkeen tavoitteena on rakentaa järjestelmä, joka tuottaa vuosittain kaikille määritellyille rakennustyypeille keskimääräisen rakentamiskustannuksen yksikköarvon. Tilastokeskuksen tehtävänä on kehittää rakennusluokitusjärjestelmä, jonka avulla rakennusten verotusarvo voidaan laskea maantieteellisen alueen, rakennustyypin sekä rakennuksen iän ja koon perusteella.

Tilastokeskus on lisäksi laatinut valtiovarainministeriön tilauksesta erillisselvitykset rakennusluokka-kohtaisten ikäalennusten määrittämiseksi sekä omakotitalojen uudisrakentamiskustannusten ja alu-eellisten markkinahintaerojen suhteesta.

Arvostamisjärjestelmien uudistaminen lisää veron oikeudenmukaisuutta ja läpinäkyvyyttä

Verotusarvot päivitetään vastaamaan verojärjestelmän mukaisia arvostamisperiaatteita, jolloin uudistus lisää veron oikeudenmukaisuutta.

Uudistus tuottaa läpinäkyvän veron, koska verotusarvojen määräytymisperusteet tulevat olemaan avoimesti kaikkien nähtävillä. Uusilta järjestelmiltä edellytetään myös kustannustehokkuutta siten, että verotusarvojen päivittämisessä voidaan tehokkaasti hyödyntää kerättyjä tietoja toteutuneista kiinteistö- ja asuntokaupoista.

Uudistuksen tavoitteena ei ole nostaa eikä laskea kiinteistöveroa, mutta yksittäisen kiinteistön vero voisi nousta tai laskea. Kun kiinteistöjen verotusarvot valtaosin nousisivat, veroprosenttien ala- ja ylärajaa on vastaavasti tarkoitus alentaa. Kunnat päättäisivät kiinteistöveroprosenteistaan lain salliman vaihteluvälin rajoissa. Uudistuksen vaikutusarvioinnissa oletuksena on, että kunnat pitävät pitämään kiinteistöveron tuoton ennallaan. Näin voidaan arvioida arvostamisuudistuksen vaikutuksia erillään kuntien veropro-sentteja koskevien päätösten vaikutuksista.

Hallituksen esitys syksyllä 2021

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa syksyllä 2021.

Ajankohtaista

Luottamusta ja kestävää kasvua koko Suomeen (tiedote 12.8.2020)

Kiinteistöverouudistus lykkääntyy – verotusarvoista ja veroprosenteista päätetään samanaikaisesti (tiedote 26.10.2018)

Kysymyksiä ja vastauksia kiinteistöverotuksen uudistamisesta (26.10.2018)

Tutustu lausuntoihin kiinteistöverotuksen uudistamisesta (uutinen 1.10.)

Kiinteistöjen verotusarvoihin ehdotetaan uudistusta (tiedote 17.8.2018)

Maapohjan arvostamisjärjestelmän uudistus etenee (tiedote 11.12.2017)

Maapohjan arvostus tarkentuu kiinteistöverotuksessa (tiedote 19.6.2017)

Kiinteistöverotuksen arvostamismenetelmät uudistuvat vuonna 2020 (tiedote 8.5.2017)

Lisätietoja

Hankkeiden asiakirjoihin voi tutustua hankesivuilla:

Hallituksen esityksen valmistelu

Hanke uusien hintavyöhykkeiden luomiseksi kiinteistöverotusta varten

Hanke rakennusten arvostamisperusteiden luomiseksi kiinteistöverotusta varten

Kiinteistöverotuksen kehittämishanke (2011–2012)

Tietoa nykyisestä kiinteistöverojärjestelmästä

Lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen, puh. 02955 30239, jukka.vanhanen(at)gov.fi
Apulaisjohtaja Päivi Jäske, Verohallinto, puh. 029 512 7563, paivi.jaske(at)vero.fi