Fastighetsskattereformen

Hankkeen tunnuskuvaTaxeringsvärdena i fastighetbeskattningen bestäms separat för tomtmark och byggnader. Tomtmarkens taxeringsvärde härleds ur marknadspriser och byggnaders taxeringsvärde härleds ur byggnadstypiska genomsnittliga byggkostnader. Värderingssystemet baserar sig på massförfarande samt genom tillämpandet av försiktighetsprinciper och förenklingar. På detta vis blir systemet kostnadseffektivt. 

Studier som finansministeriet har beställt av experter på området visar att värderingssystemet i fastighetsbeskattningen bör förnyas eftersom taxeringsvärden för byggnader och tomtmark släpar efter utvecklingstakten för byggkostnader och marknadspriser. Vilka används som referenser för värderingen i fastighetbeskattningen. Marknadspriserna har utvecklats ojämnt över regionerna, detta måste beaktas i värderingen så att taxeringsvärdena reflekterar de värdeskillnaderna som råder i verkligheten. Dessutom varierar byggkostnader mellan olika delar i landet, vilket måste tas i hänsyn vid värderingen. Nya byggnadstyper bör också få ett motsvarande värderingssystem. 

Finansministeriet gav Lantmäteriverket i uppdrag att bygga upp ett nytt värderingssystem för tomtmarkens värdering i fastighetbeskattningen. Projektet startade i början av 2017 och fortsätter tillsvidare. Statistikcentralen fick i uppdrag att bygga upp ett nytt värderingssystem för byggnader i fastighetbeskattningen. Projektet sätter i gång januari 2018.

Reformen ökar fastighetbeskattningens likvärdighet och transparens

Syftet med projekten som finansministeriet startat är att producera ett överskådligt och tidsenligt värderingssystem som enkelt kan tillämpas i beskattningen. De nya värderingssystemen främjar rättvisa och genomskådlighet i fastighetsbeskattningen.

Lantmäteriverket producerar kartverk över priszoner som täcker hela landet. Dessa priszoner bildar underlaget för taxeringsvärdena. Priszoner för tomtmark genereras med hjälp av en ny och sofistikerad metod där man utnyttjar data över köpskillingar, fastighets- och terrängregister samt register över byggnader och lägenheter.

Lantmäteriverket bygger upp en tjänst öppen för allmänheten där man kan observera samt få en detaljerad beskrivning av värderingsgrunderna för fastställande av priszonerna. Lantmäterivärket kommer att upprätthålla värderingssystemet samt dokument och data över priszoner för markbotten.     

Statistikcentralen har ansvaret för förnyandet av värderingssystemet för byggnader. Statistikcentralen kommer att bygga upp ett nytt klassificeringssystem som används för att definiera byggnadens taxeringsvärde enligt region, byggnadstyp samt byggnadens ålder och area.

På Statistikcentralens webbplats presenteras värderingsgrunderna för olika typer av byggnader. Statistikcentralen ansvarar för upprätthållandet av det nya värderingssystemet och för kontinuerlig uppdatering av de genomsnittliga byggkostnaderna för fastställandet av taxeringsvärden.

Uppbyggandet av de nya värderingssystemen har nu satts i gång. Lantmäteriverket började projektet i början av 2017 och Statistikcentralen i början av 2018.

De nya värderingssystemen ska bli klara i slutet av 2019. De nya systemen utvecklas parallellt med Skatteförvaltningens datasystemreform Valmis-projektet.

Målet med reformen är varken att höja eller att sänka på fastighetsskatten, men skatten på enskilda fastigheter kan dock förändras. Eftersom fastigheternas taxeringsvärden i regel skulle stiga, ska de nedre och övre gränserna för fastighetsskattesatserna sänkas i motsvarande mån. Kommunerna fastställer sedan sina fastighetsskattesatser inom de lagstadgade intervallerna. Utgångsläget för reformen är att kommunerna försöker hålla fastighetsskatteintäkterna på den nuvarande nivån.

Reformen kan träda i kraft 2022

Det reformerade systemet kan tillämpas på fastighetsbeskattningen för år 2022.

Aktuellt

Inspelning av seminariet (14.12.2018, på finska)

Presentationsmaterialet från seminariet (14.12.2018, på finska)

Fastighetsskattereformen skjuts upp – beskattningsvärdena och skattesatserna fastställs samtidigt (pressmeddelande 26.10.2018)

Frågor och svar om förnyandet av fastighetsbeskattningen (17.8.2018, uppdaterat 26.10.2018)

Bekanta dig med utlåtandena om förnyandet av fastighetsbeskattningen (nyhet 1.10.)

Taxeringsvärdena på fastigheter föreslås bli förnyade (pressmeddelande 17.8.2018)

Frågor och svar om förnyandet av fastighetsbeskattningen (17.8.2018)

Presentationsmaterialet från seminariet (14.6.2018, på finska)

Inspelning av seminariet (14.6.2018, på finska)

Reformeringen av värderingssystemet för tomtmark framskrider (pressmeddelande 11.12.2017)

Presentationsmaterialet från seminariet (11.12.2017, på finska)

Inspelning av seminariet (11.12.2017, på finska)

Noggrannare värdering av mark vid fastighetsbeskattningen (pressmeddelande 19.6.2017)

Faktablad: Fastighetsbeskattningen förnyas (19.6.2017, uppdaterat 1.11.2018, på finska)

Presentationsmaterialet från infotillställningen (19.6.2017, på finska)

Presentationsmaterialet från seminariet (19.6.2017, på finska)

Värderingsmetoderna i fastighetsbeskattningen ändras 2020 (pressmeddelande 8.5.2017)

Ytterligare information

Du kan bekanta dig med projektets dokument på projeksidorna:

Beredningen av regeringens proposition

Projektet för skapandet av nya priszoner för fastighetsbeskattningen (på finska)

Projektet för skapandet av ett nytt värderingssystem för byggnader i fastighetbeskattningen (på finska)

Information om det nuvarande fastighetsskattesystemet

Jukka Vanhanen, lagstiftningsråd, tfn 02955 30239, jukka.vanhanen(at)vm.fi
Päivi Jäske, biträdande direktör, Skatteförvaltningen, tfn 029 512 7563, paivi.jaske(at)vero.fi