Fastighetsskattereformen

Fastighetsbeskattningen genomgår en reform. Målet är att i enlighet med statsminister Sanna Marins regeringsprogram genomföra en reform som bättre än för närvarande beaktar markens och byggnadernas marknadsvärde. 

Utredningar visar att taxeringsvärdena för byggnader och tomtmark släpar efter den allmänna kostnads- och prisutvecklingen. Markpriserna har utvecklats ojämnt i olika regioner och nya slags byggnadstyper har tagits i bruk efter att det nuvarande systemet införts. Det primära målet med reformen är att korrigera den ojämlikhet som följer av eftersläpningen i fråga om beskattningsvärdena. 

Begäran om utlåtande

Finansministeriet sände förslaget till reform av fastighetsbeskattningen på remiss den 25 mars. Remisstiden gick ut den 20 maj. Ministeriet publicerar de inkomna remissvaren på projektets webbsida.

Ministeriet gör nödvändiga ändringar i lagutkasten efter remissbehandlingen. Målet är att regeringens proposition ska överlämnas till riksdagen under vårsessionen 2022. 

Obs! Bilaga I hade felaktigheter i fråga om sex byggnadsklasser. I dessa fall hade man felaktigt tillämpat ett volymbaserat pris i stället för ett arealbaserat pris eller tvärtom. De felaktiga punkterna gällde byggnadsklasserna 0311 Handelscentra samt affärs- och varuhus, 0319 Övriga butiksbyggnader, 0511 Garagebyggnader för fordon i yrkestrafik, 0630 Fängelsebyggnader, 0740 Ishallar och 0742 Allaktivitetshallar i 3 § i utkastet till förordning. 

Bilaga I har korrigerats och uppdaterats den 21 april.

Läs mera

Ytterligare information

Jukka Vanhanen, lagstiftningsråd, tfn 02955 30239, jukka.vanhanen(at)gov.fi
Päivi Jäske, biträdande direktör, Skatteförvaltningen, tfn 029 512 7563, paivi.jaske(at)vero.fi