Grön övergång – planen för återhämtning och resiliens

Gröna övergången stöder strukturomvandlingen i ekonomin och skapandet av ett koldioxidneutralt välfärdssamhälle. Programmet för hållbar tillväxt påskyndar lösningar som minskar utsläppen både i Finland och annanstans i världen. Finland strävar efter att uppnå kolneutralitet före 2035 och stoppa utarmningen av biologisk mångfald före 2030.

Mål

Målet är att göra Finland till ett ledande land i världen inom väteekonomi och cirkulär ekonomi, utsläppsfria energisystem samt andra klimat- och miljölösningar. Dessutom strävar man efter att förbättra energieffektiviteten och påskynda övergången till fossilfri trafik och uppvärmning. Målen främjas bland annat genom åtgärder som mobiliserar så många investeringar som möjligt i grön övergång.

Finansiering

695 miljoner euro i löpande priser

Plock

Projekten för grön övergång omfattar till exempel 

  • ren energiproduktion, såsom solkraft i stor skala, havsbaserad vindkraft, biogas och återvinning av spillvärme
  • industriella lösningar inom cirkulär ekonomi och innovationer med låga utsläpp, t.ex. investeringar i väteteknik och demonstrationsanläggningar för cirkulär ekonomi
  • ibruktagning av ny teknik, nya tjänster och nya handlingsmodeller inom byggbranschen
  • stödjande av den offentliga laddningsinfrastrukturen för eltrafik
  • naturbaserade lösningar, t.ex. gipsbehandling av åkrar i syfte att minska belastningen av Östersjön.

Vad är den  praktiska nyttan?

Den gröna övergången skapar ny teknik som påskyndar övergången från fossil energi. Åtgärderna sparar energi, förbättrar luftkvaliteten och tryggar energiförsörjningen. Det uppstår tillväxt och nya arbetsplatser i hela landet som ersätter arbeten som försvinner på grund av strukturomvandlingen. 

Samtidigt utvecklar vi ny kompetens som har efterfrågan också på andra håll i världen. Denna kompetens förbättrar konkurrenskraften hos Finlands exportindustri. Finlands program för hållbar tillväxt stärker kompetensen genom att stödja utbildning och forskning, vilket öppnar för nya studiemöjligheter.

Företag och kommuner kan få stöd för ibruktagande av ny teknik.

Finansieras av Europeiska Unionen – Next Generation EU.