Kommuner som befinner sig i en särskilt svårt ekonomisk ställning

Kommunen och staten ska tillsammans reda ut kommunens möjligheter att garantera sina invånare den service som lagstiftningen förutsätter samt vidta åtgärder för att trygga förutsättningarna för servicen.

Utvärderingsförfarandet i fråga om kommuner som har en speciellt svår ekonomisk ställning kan inledas om de nyckeltal för kommunkoncernens ekonomi som beskriver finansieringens tillräcklighet eller soliditeten är väsentligt och upprepade gånger sämre än motsvarande nyckeltal för hela landet och två år efter varandra har underskridit de gränsvärden som anges genom kommunallag.

Ekonomiska nyckeltal per kommunkoncern enligt boksluten för åren 2015 och 2016 (13.6.2017)

Kommunallag 410/2015 (särskilt 110 §, 118 § och 119 §)

Kontaktuppgifter:

Konsultativ tjänsteman
Vesa Lappalainen
tfn 02955 30389

Konsultativ tjänsteman
Markku Mölläri
tfn 02955 30281

Regeringsråd
Minna-Marja Jokinen
tfn 02955 30820