Finlands plan för återhämtning och resiliens

Fördelningen av finansiering i Finlands återhämtningsplan: grön omställning 695 miljoner euro, digitalisering 190 miljoner euro, sysselsättning och kompetens 575 euro och social- och hälsovårdstjänster 353 miljoner euro.

Samtliga EU-länder måste lägga fram en nationell plan för återhämtning och resiliens (RRP) så att de kan få finansiering från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). Finlands plan är en del av Finlands program för hållbar tillväxt.

Regeringen har tagit in i programmet för hållbar tillväxt sådana investeringar och reformer som kan ge positiva effekter på lång sikt. Avsikten är att helheterna främjar strukturomvandlingen inom ekonomin.

Beredningen koncentreras till stora och verkningsfulla helheter, så att resurserna inte sprids till alltför för små objekt med liten genomslagskraft. Genom reformerna strävar man efter att få igång privata investeringar och stödja systemiska lösningar.

Finlands plan för återhämtning och resiliens består av fyra helheter:

  1. grön övergång
  2. digitalisering
  3. sysselsättning och kompetens
  4. social- och hälsovårdstjänster.

Finland offentliggjorde sin plan för återhämtning och resiliens den 26  maj 2021. Europeiska kommissionen offentliggjorde en positiv bedömning av Finlands plan för återhämtning och resiliens den 4 oktober 2021. EU-ländernas finansministrar diskuterade Finlands plan vid en videokonferens den 28 oktober. EU-rådet antog planen formellt genom skriftligt förfarande den 29 oktober 2021.

Finlands andel av understöden från faciliteten för återhämtning och resiliens krymper till cirka 1,8 miljarder euro i löpande priser, eftersom Finlands ekonomi har utvecklats bättre än väntat. I juni 2022 drog Finlands ministerarbetsgrupp för hållbar tillväxt upp riktlinjerna för hur Finlands återhämtnings- och resiliensplan ska uppdateras till följd av ändringen. EU:s råd för ekonomiska och finansiella frågor godkände tisdagen den 14 mars 2023 Finlands uppdaterade plan.

Finlands programm för hållbar tillväxt – plan för återhämtning och resiliens (Statsrådets gemensamma publikationsarkiv Valto, på finska)

EU godkände uppdateringen av Finlands återhämtningsplan (pressmeddelande 14.3.2023)

Finlands förslag till uppdatering av planen för återhämtning och resiliens (på finska)

Genomförande och uppföljning av Finlands plan för återhämtning och resiliens (Statskontoret)

De faktiska kostnaderna med Finlands plan för återhämtning och resiliens (på finska, Tutkihallintoa.fi)

Förslag till genomförandebeslut och andra EU-handlingar (Europeiska kommissionens webbplats)

EU-flaggan med en text Finansieras av Europeiska unionen – Next Generation EU.