Finlands plan för återhämtning och resiliens

Fördelningen av finansiering i Finlands återhämtningsplan: grön omställning 822 miljoner euro, digitalisering 217 miljoner euro, sysselsättning och kompetens 636 euro och social- och hälsovårdstjänster 400 miljoner euro.

Finland offentliggjorde sin plan för återhämtning och resiliens den 26  maj 2021. Planen är en del av Finlands program för hållbar tillväxt.

Samtliga EU-länder måste lägga fram en nationell plan för återhämtning och resiliens (RRP) så att de kan få finansiering från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF).

Regeringen har tagit in i programmet för hållbar tillväxt sådana investeringar och reformer som kan ge positiva effekter på lång sikt. Avsikten är att helheterna främjar strukturomvandlingen inom ekonomin.

Beredningen koncentreras till stora och verkningsfulla helheter, så att resurserna inte sprids till alltför för små objekt med liten genomslagskraft. Genom reformerna strävar man efter att få igång privata investeringar och stödja systemiska lösningar.

Finlands plan för återhämtning och resiliens består av fyra helheter:

  1. grön övergång
  2. digitalisering
  3. sysselsättning och kompetens
  4. social- och hälsovårdstjänster.

Europeiska kommissionen offentliggjorde en positiv bedömning av Finlands plan för återhämtning och resiliens den 4 oktober 2021. EU-ländernas finansministrar diskuterar Finlands plan vid en videokonferens den 28 oktober. Därefter kommer EU-rådet att anta planen formellt genom skriftligt förfarande.

Reformerna och investeringarna i Finlands program för hållbar tillväxt inleds (pressmeddelande 26.5.2021)

Finlands programm för hållbar tillväxt – plan för återhämtning och resiliens (på finska)

Kommissionen offentliggjorde en positiv bedömning av Finlands återhämtnings- och resiliensplan (pressmeddelande 4.10.2021)

EU-flaggan med en text Finansieras av Europeiska unionen – Next Generation EU.