Lagen om digitala tjänster

Lagen om digitala tjänster innehåller bestämmelser om minimikraven för tillgängligheten hos offentliga organs webbplatser och mobilapplikationer, tillsynen över att tillgängligheten förverkligas och myndigheternas förpliktelser när det gäller tillhandahållandet av digitala tjänster åt allmänheten. Lagen trädde i kraft den 1 april 2019 och den genomför tillgänglighetsdirektivet i Finland.

Enheten för tillgänglighetstillsyn vid regionförvaltningsverket i Södra Finland svarar för rådgivningen och tillgänglighetstillsynen. Uppdaterad information om tillgängligheten finns på www.tillganglighetskrav.fi.

Lagen innehåller dessutom bestämmelser om myndigheters digitala tjänster. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata producerar anvisningar och annat stödmaterial som har ett samband med ordnandet av digitala tjänster.

Vid årsskiftet 2020–2021 genomförde finansministeriet en enkät om verkställigheten av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enkäten riktades till organisationer som omfattas av lagens tillämpningsområde och genom enkäten samlades aktuell information om hur verkställigheten av lagen framskrider. Enkäten besvarades av sammanlagt 218 personer eller organisationer. 

Sammanfattning av resultaten: Verkställigheten av lagen om digitala tjänster PDF 310kB