Lagen om digitala tjänster

I lagen om tillhandahållande av digitala tjänster föreskrivs det om myndigheternas skyldighet att ordna e-tjänster och om tillgänglighetskraven för dem. Lagen tryggar kundernas rätt till goda e-tjänster.

Myndigheterna är enligt lagen skyldiga att ordna e-tjänster för allmänheten, dvs. var och en ska ha möjlighet att med hjälp av digitala tjänster eller andra elektroniska dataöverföringsmetoder sända elektroniska meddelanden och handlingar som hänför sig till deras behov att uträtta ärenden. Kraven på tillhandahållande av tjänster har preciserats i fråga om planering och underhåll av tjänsterna samt elektronisk identifiering av serviceanvändaren.

Att förbättra tillgängligheten är ett väsentligt led i digitaliseringen av den offentliga förvaltningens tjänster. Med tillgänglighet avses att webbplatser, mobilapplikationer och deras innehåll är sådana att vem som helst kan använda dem och förstå vad som sägs i dem. Regionförvaltningsverket i Södra Finland svarar för rådgivningen och tillgänglighetstillsynen. Mer information hittar du på webbplatsen www.tillganglighetskrav.fi.

Webbplatsen suomidigi.fi/lagstiftning har publicerat en lägesbild av lagstiftningen om digitalisering och en utbildningsserie som stöder verkställigheten av lagen om digitala tjänster. På webbplatsen finns dessutom en handbok om tillämpningen av lagstiftningen om digitalisering. 

Enkäter om genomförandet av lagen

Finansministeriet har följt genomförandet av lagen sedan 2020. Resultaten av enkäterna har både visat att genomförandet framskrider och lyft fram behovet av utbildning och handledning. 

Enkät om genomförandet 2022-2023

Enkät om genomförandet 2021-2022

Enkät om genomförandet 2020-2021

Enkät om genomförandet 2019-2020 (på finska)

Utbildningsserie 2022: inspelningar och presentationsmaterial (på finska)

Särskilda frågor som gäller tillämpningen av lagen om digitala tjänster

Kraven i lagen om digitala tjänster. Fortsatt kurs i ordnandet av e-tjänster

Mera ingående om tillgänglighetskraven: Standarden EN 301 549, bedömning av oskälig börda och feedbackmekanism

Tjänsteleverantörens ansvar och tillsynen över lagen om digitala tjänster