Finland övergår från recession till tillväxt mot slutet av året

10.3.2023 15.16

Den finländska ekonomin kommer efter en lätt recession in på ett tillväxtspår mot slutet av året, förutsatt att man undviker nya överraskningar. Underskottet i de offentliga finanserna ökar dock då prisstegringen börjar påverka även de offentliga uppgifterna, bedömer finansministeriet i sin ekonomiska översikt som publicerades den 23 mars.

Finland övergår från recession till tillväxt mot slutet av året (Pressmeddelande 23.3.)
Ekonomisk översikt, våren 2023
Presentationsmaterial från presskonferensen (på finska)
Inspelning från pressmötet


En teknisk plan för de offentliga finanserna för 2024–2027 har publicerats

23.3.2023 15.37
FM SRK
Julkisen talouden suunnitelman kuvituskuva
Statsrådet fattade beslut om en teknisk plan för de offentliga finanserna för 2024–2027 torsdagen den 23 mars. Planen för de offentliga finanserna täcker hela den offentliga ekonomin och innehåller delar som gäller statsfinanserna, välfärdsområdenas ekonomi, den kommunala ekonomin, lagstadgade arbetspensionsanstalter och andra socialskyddsfonder.

Kommunekonomiprogrammet för 2024–2027
Stora reformer förändrar kommunernas verksamhetsmiljö och finansiering

23.3.2023 15.44
FM
Social- och hälsovårdsreformen och reformen av arbets- och näringstjänsterna försvårar prognostiseringen av kommunernas ekonomi i och med att kommunernas uppgiftsområden, kostnader och inkomststruktur förändras kraftigt. Även om den kommunala ekonomin för de närmaste åren ser relativt bra ut, medför befolkningens åldrande en svagare skatteinkomstutveckling och sämre tillgång på arbetskraft i kommuner med en åldrande befolkningsstruktur. Samtidigt är investeringstrycket i växande kommuner fortsatt stort, och den höjda räntenivån ökar också kommunernas kostnader för skuldhantering.

350 miljoner euro för etablering av välfärdsområdena och utveckling av verksamheten

23.3.2023 14.20
FM
Finansministeriet anvisar 350 miljoner euro i statsunderstöd till välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen. Syftet med den extraordinarie finansiering som ingår i tilläggsbudgeten är att etablera välfärdsområdenas verksamhet och påskynda reformen av servicen.

Två arbetsgrupper tillsattes för genomförandet av förordningen om värdefulla dataset

14.3.2023 14.50
FM
Person på biblioteket
Arbetsgruppernas arbete hänför sig till Europeiska kommissionens genomförandeförordning från december 2022 som gäller värdefulla dataset. Förordningen har antagits med stöd av direktivet om öppna data i syfte att främja vidareutnyttjande av den offentliga förvaltningens dataset.

Finansministeriet

Finansministeriet

Finansministeriet leds av två ministrar. Vi reviderar, styr och skapar verksamhetsförutsättningar för ekonomin och den offentliga förvaltningen.Vår vision är att bygga en stabil grund för kommande generationers ekonomi och välfärd.

Mer infomation om finansministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Finansministeriets förvaltningsområde sysselsätter drygt 12 000 personer, av vilka största delen arbetar inom skatte- och tullförvaltningen.

Finansministeriets förvaltningsområde

Ministrarna

Annika Saarikko
Annika Saarikko
Finansminister
Sirpa Paatero
Sirpa Paatero
Kommunminister