Utredning
Möjligt att omstrukturera socialskyddsfondernas och statens finansieringsansvar

1.3.2024 13.02
FM
En av finansministeriet tillsatt arbetsgrupp har undersökt möjligheterna att förnya fördelningen av socialskyddsfondernas och statens finansieringsansvar. Arbetsgruppen utredde flera metoder med hjälp av vilka man kunde ändra på fördelningen av finansieringen av skatte- och avgiftsinkomster samt förmåner mellan sektorerna inom den offentliga ekonomin med hänsyn till regeringens sparåtgärder i fråga om fonderna.

Bedömningspromemoria
Kunder möter problem med banktjänsterna – lagstiftningsändringar kunde hjälpa

1.3.2024 8.30
FM
Privatpersoner har i genomsnitt rimliga möjligheter och förmåga att använda grundläggande banktjänster, men problem uppstår i synnerhet hos grupper med särskilda behov. Företag och föreningar har i viss mån rentav betydande svårigheter att få banktjänster, framgår av finansministeriets bedömningspromemoria.

Planen för de offentliga finanserna
Finansministeriets förslag till ramar för statsfinanserna 2025–2028 har publicerats

29.2.2024 11.12
FM
Finansministeriets förslag till ramar för statsfinanserna presenterar en plan för statsfinanserna för de följande fyra åren. I ramförslaget beräknas underskottet i statsfinanserna uppgå till 12,9 miljarder euro 2025 och minska till 10 miljarder euro före 2028. Underskottet är 2025–2027 i genomsnitt cirka 0,1 miljarder större än i rambeslutet för hösten 2023.

Resandeinförseln av cigaretter ökade, införseln av snus minskade

28.2.2024 10.10
FM
Resandeinförseln av cigaretter ökade med 10 procent 2023. Införseln av snus minskade däremot, visar en intervjuundersökning som myndigheterna genomfört.

Sammanfattning av de nationella dialogerna under hösten: Sammanhållning kräver aktiva satsningar

27.2.2024 9.01
FM
Kansalliset dialogit.
Vid de nationella dialogerna hösten 2023 sammanställde man en bild av sammanhållning och möten i dagens Finland. De som deltog i dialogerna oroade sig för att sammanhållningen försvagas på grund av det ökade antalet olika kriser och motsättningar och utanförskapet efter covid-19-pandemin. Vanliga möten i vardagen ansågs vara viktiga för stärkandet av sammanhållningen. Den offentliga förvaltningen förväntades spela en starkare roll när det gäller att stödja sammanhållningen.

Publikationer

Kartläggning av utgifter och strukturer

Syftet med denna kartläggning är att ge en uppfattning om för vilka ändamål offentliga medel används för närvarande.

Kartläggning av utgifter och strukturer

Ekonomisk översikt, vintern 2023

Den finländska ekonomin minskar med 0,5 procent i år 2023. År 2024 förväntas Finlands ekonomi växa med 0,7 procent, år 2025 med 2,0 procent och 1,6 procent i år 2026.

Ekonomisk översikt, vintern 2023 (på finska)

Budget-propositionen 2024

I statsbudgeten inkluderas uppskattningar om de årliga inkomsterna och anslag för de årliga utgifterna samt anslagens användningsändamål och andra budgetmotiveringar.

Statens budgetpropositionen 2024

Valtiolle.fi

Finansministeriet

Finansministeriet

Finansministeriet leds av två ministrar. Vi reviderar, styr och skapar verksamhetsförutsättningar för ekonomin och den offentliga förvaltningen.Vår vision är att bygga en stabil grund för kommande generationers ekonomi och välfärd.

Mer infomation om finansministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Finansministeriets förvaltningsområde sysselsätter drygt 12 000 personer, av vilka största delen arbetar inom skatte- och tullförvaltningen.

Finansministeriets förvaltningsområde

Ministrarna

Riikka Purra
Riikka Purra
Finansminister
Anna-Kaisa Ikonen
Anna-Kaisa Ikonen
Kommun- och regionminister
Wille Rydman
Wille Rydman
Näringsminister