Orpos regering: Syftet med de beslut som fattats är att förhindra okontrollerad nedgång i ekonomin

16.4.2024 16.50

Statsminister Petteri Orpos regering har enats om en plan för de offentliga finanserna 2025–2028. Regeringen har fattat beslut som ska förbättra hållbarheten i de offentliga finanserna och skapa förutsättningar för att stoppa skuldsättningen.

Regeringen höll en presskonferens om resultatet av sina ramförhandlingar den 16 april. I presskonferensen om förhandlingsresultatet deltog statsminister Petteri Orpo, finansminister Riikka Purra, undervisningsminister Anna-Maja Henriksson och jord- och skogsbruksminister Sari Essayah.

Presskonferensen | Statsrådets videotjänst


Finland visar Ukraina starkt stöd vid de internationella mötena i Washington

16.4.2024 7.51
FM
Finansminister Riikka Purra deltar i Världsbankens och Internationella valutafondens (IMF) vårmöten i Washington den 18–19 april. Det geopolitiska läget, framför allt Ukraina och Gaza, kommer att vara den svåraste frågan vid mötena.

Regeringens proposition
Ny lagstiftning förbättrar skyddet för dem som placerar i kryptotillgångar

18.4.2024 14.04
FM
Placerarna får i fortsättningen bättre information om kryptotillgångar och riskerna med dem. Regeringen lämnade torsdagen den 18 april ett förslag till lag om leverantörer av kryptotillgångstjänster och om marknader för kryptotillgångar.

Myndighetspost till medborgare sänds i framtiden i regel elektroniskt

8.4.2024 14.00
FM
En service desk vid en servicepunkt
Finansministeriet har tillsatt ett nytt program för att främja prioriteringen av digital myndighetskommunikation. Avsikten är att medborgare som uträttar ärenden digitalt i fortsättningen i regel får sin myndighetspost elektroniskt i stället för papperspost. Ändringen främjar myndighetskommunikation oberoende av tid och plats, medför besparingar och effektiviserar digitaliseringen av den offentliga förvaltningen.

Skötseln av en avliden anhörigs angelägenheter görs smidigare

8.4.2024 9.03
FM
Mies ja poika katsovat tietokonetta yhdessä
Finansministeriet har tillsatt ett utvecklingsprogram för att digitalisera tjänster i anslutning till en närståendes död. Som exempel kan nämnas skötsel av dödsbon och upprättande av bouppteckningsinstrument. Målet är att göra det smidigare för anhöriga att sköta ärenden i en svår livssituation.

Publikationer

Kartläggning av utgifter och strukturer

Syftet med denna kartläggning är att ge en uppfattning om för vilka ändamål offentliga medel används för närvarande.

Kartläggning av utgifter och strukturer

Ekonomisk översikt, vintern 2023

Den finländska ekonomin minskar med 0,5 procent i år 2023. År 2024 förväntas Finlands ekonomi växa med 0,7 procent, år 2025 med 2,0 procent och 1,6 procent i år 2026.

Ekonomisk översikt, vintern 2023 (på finska)

Budget-propositionen 2024

I statsbudgeten inkluderas uppskattningar om de årliga inkomsterna och anslag för de årliga utgifterna samt anslagens användningsändamål och andra budgetmotiveringar.

Statens budgetpropositionen 2024

Valtiolle.fi

Finansministeriet

Finansministeriet

Finansministeriet leds av två ministrar. Vi reviderar, styr och skapar verksamhetsförutsättningar för ekonomin och den offentliga förvaltningen.Vår vision är att bygga en stabil grund för kommande generationers ekonomi och välfärd.

Mer infomation om finansministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Finansministeriets förvaltningsområde sysselsätter drygt 12 000 personer, av vilka största delen arbetar inom skatte- och tullförvaltningen.

Finansministeriets förvaltningsområde

Ministrarna

Riikka Purra
Riikka Purra
Finansminister
Anna-Kaisa Ikonen
Anna-Kaisa Ikonen
Kommun- och regionminister
Wille Rydman
Wille Rydman
Näringsminister