Arbetsgrupp utreder åtgärder för att stärka förutsättningarna för ekonomisk tillväxt

26.1.2023 14.47
FM
Den svaga ekonomiska tillväxten har försvagat förutsättningarna för en bättre ekonomisk välfärd och de offentliga finanserna i Finland. En av finansministeriet tillsatt arbetsgrupp ska före regeringsförhandlingarna våren 2023 utreda möjliga åtgärder för att sätta fart på den ekonomiska tillväxten på ett sätt som stärker hållbarheten och de offentliga finanserna.

Ministerarbetsgrupp: Funktionssäkerheten hos statens lokaler i olika undantagssituationer utvecklas

24.1.2023 13.37
FM KM
Text i bilden: Utveckling av digitaliseringen, dataekonomin och den offentliga förvaltningen
Lokaler som statliga myndigheter har till sitt förfogande utvecklas ytterligare. Syftet är att stärka säkerheten och funktionssäkerheten hos myndigheternas fastigheter.

Utredning:
Stora spårtrafikprojekt betydande investeringar med mångsidiga konsekvenser

24.1.2023 11.03
FM KM
Bild: Elisa Putti, Shutterstock
Finansministeriet och kommunikationsministeriet utredde möjligheterna att finansiera stora spårtrafikprojekt och deras klimatkonsekvenser. Genomförandet av projekten skulle kräva betydande ekonomiska satsningar från den offentliga sektorn, men man identifierade också andra inkomstkällor. Utredningsgruppen publicerade sin rapport den 24 januari.

Enkät: Majoriteten av finländarna litar på statsförvaltningen

24.1.2023 9.17
FM
Enkäten utredde människors åsikter om hur viktiga statsförvaltningens värderingar är och hur de förverkligas i tjänstemännens arbete. Enkäten besvarades av 1 018 personer som representerar finländare i åldern 15–79 år.

IMF rekommenderar att Finland tryggar hållbara offentliga finanser

23.1.2023 10.15
FM
Internationella valutafonden (IMF) har publicerat sin årliga bedömning av läget med och utsikterna för Finlands ekonomi. Rapporten behandlar de ekonomiska utmaningarna och den innehåller rekommendationer om Finlands finans-, struktur-, klimat- samt makrostabilitets- och finansieringspolitik. Fonden har dessutom publicerat en bedömning av stabiliteten hos Finlands finansiella system. IMF:s styrelse diskuterade bedömningarna den 18 januari 2023.

Finansministeriet

Finansministeriet

Finansministeriet leds av två ministrar. Vi reviderar, styr och skapar verksamhetsförutsättningar för ekonomin och den offentliga förvaltningen.Vår vision är att bygga en stabil grund för kommande generationers ekonomi och välfärd.

Mer infomation om finansministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Finansministeriets förvaltningsområde sysselsätter drygt 12 000 personer, av vilka största delen arbetar inom skatte- och tullförvaltningen.

Finansministeriets förvaltningsområde

Ministrarna

Annika Saarikko
Annika Saarikko
Finansminister
Sirpa Paatero
Sirpa Paatero
Kommunminister