Stödgruppen för förändringsledning utredde omkostnadsbesparingar inom finansministeriets förvaltningsområde

23.5.2024 15.16
FM
Finansministeriets arbetsgrupp har utrett metoder för att genomföra omkostnadsbesparingar inom ministeriets förvaltningsområde. Regeringen lättar, i enlighet med beslutet från vårens ramförhandlingar, de statliga ämbetsverkens och inrättningarnas uppgifter och skyldigheter och fortsätter med genomförandet av statsförvaltningens produktivitetsprogram. Målet är att förbättra hållbarheten hos de offentliga finanserna och att skapa förutsättningar för att stoppa ökningen av skuldsättningen.

Regeringen enades om den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2024

21.5.2024 16.03
FM SRK
Kuvassa teksti lisätalousarvio
Regeringen enades vid sin överläggning tisdagen den 21 maj om årets andra tilläggsbudgetproposition. Propositionen stöder regeringens mål om att hålla underskottet i de offentliga finanserna under 3,5 procent i förhållande till BNP 2024.

Regeringens proposition
Skattekorten träder i kraft vid ingången av året

16.5.2024 11.41
FM
Skattekorten träder i kraft genast vid ingången av januari från och med nästa år. Målet är att förtydliga förskottsinnehållningsförfarandet och minska behovet av ändringar i skattekorten. Regeringen lämnade en proposition om lagändringarna torsdagen den 16 maj.

Finland uppdaterar sin återhämtningsplan – ändringarna säkerställer EU-finansieringen

16.5.2024 11.51
FM
Finlands programm för hållbar tillväxt.
Ändringarna i planen för återhämtning och resiliens hänför sig till energiinvesteringar, sysselsättningsåtgärder och tidsfrister. Statsrådet antog Finlands uppdaterade plan för återhämtning och resiliens torsdagen den 16 maj.

Regeringens proposition
Ändringar i mervärdesbeskattningen av små företag

16.5.2024 11.53
FM
Genom regeringspropositionen sätts den särskilda ordning för små företag som avses i direktivet om EU:s mervärdesskattesystem i kraft. Målet är att minska den administrativa bördan genom att förenkla och harmonisera skattesystemet, att skapa lika villkor för små företag inom EU och att främja utvecklingen av den internationella handeln.

Publikationer

Kartläggning av utgifter och strukturer

Syftet med denna kartläggning är att ge en uppfattning om för vilka ändamål offentliga medel används för närvarande.

Kartläggning av utgifter och strukturer

Ekonomisk översikt, våren 2024

Finlands bruttonationalprodukt beräknas öka med cirka 1,6 procent 2025 och 1,5 procent 2026.

Ekonomisk översikt, våren 2024 (på finska)

Budget-propositionen 2024

I statsbudgeten inkluderas uppskattningar om de årliga inkomsterna och anslag för de årliga utgifterna samt anslagens användningsändamål och andra budgetmotiveringar.

Statens budgetpropositionen 2024

Valtiolle.fi

Finansministeriet

Finansministeriet

Finansministeriet leds av två ministrar. Vi reviderar, styr och skapar verksamhetsförutsättningar för ekonomin och den offentliga förvaltningen.Vår vision är att bygga en stabil grund för kommande generationers ekonomi och välfärd.

Mer infomation om finansministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Finansministeriets förvaltningsområde sysselsätter drygt 12 000 personer, av vilka största delen arbetar inom skatte- och tullförvaltningen.

Finansministeriets förvaltningsområde

Ministrarna

Riikka Purra
Riikka Purra
Finansminister
Anna-Kaisa Ikonen
Anna-Kaisa Ikonen
Kommun- och regionminister
Wille Rydman
Wille Rydman
Näringsminister