Fördjupandet av kapitalmarknadsunionen ska förbättra EU:s konkurrenskraft

13.6.2024 11.27
FM

EU vill fördjupa kapitalmarknadsunionen för att bevara EU:s konkurrenskraft på världsmarknaden och för att underlätta företags tillgång till privat finansiering för sina investeringar. Allmänheten får samtidigt bättre möjligheter att placera sina besparingar på ett mångsidigare sätt än för närvarande.

Bakgrund om kapitalmarknadsunionen


Regeringens proposition
Regeringen föreslår att tillsynen över hinderslöshets- och tillgänglighetskraven koncentreras till Transport- och kommunikationsverket Traficom

13.6.2024 11.59
FM KM
Kuvituskuva.
I propositionen föreslås det att lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och lagen om tillgänglighetskrav för vissa produkter ändras. Koncentreringen förbättrar enhetlig tillsyn över hinderslösheten och tillgängligheten, rådgivningen och styrningen i anslutning till dem samt jämlikheten i användningen av digitala tjänster.

Regeringens proposition
Allmänna mervärdesskattesatsen höjs till 25,5 procent i början av september

30.5.2024 13.17
FM
Regeringen föreslår höjningar i den allmänna mervärdesskattesatsen och försäkringspremieskattesatsen. Ändringarna avses träda i kraft den 1 september 2024.

Stödgruppen för förändringsledning utredde omkostnadsbesparingar inom finansministeriets förvaltningsområde

23.5.2024 15.16
FM
Finansministeriets arbetsgrupp har utrett metoder för att genomföra omkostnadsbesparingar inom ministeriets förvaltningsområde. Regeringen lättar, i enlighet med beslutet från vårens ramförhandlingar, de statliga ämbetsverkens och inrättningarnas uppgifter och skyldigheter och fortsätter med genomförandet av statsförvaltningens produktivitetsprogram. Målet är att förbättra hållbarheten hos de offentliga finanserna och att skapa förutsättningar för att stoppa ökningen av skuldsättningen.

Regeringen enades om den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2024

21.5.2024 16.03
FM SRK
Kuvassa teksti lisätalousarvio
Regeringen enades vid sin överläggning tisdagen den 21 maj om årets andra tilläggsbudgetproposition. Propositionen stöder regeringens mål om att hålla underskottet i de offentliga finanserna under 3,5 procent i förhållande till BNP 2024.

Publikationer

Kartläggning av utgifter och strukturer

Syftet med denna kartläggning är att ge en uppfattning om för vilka ändamål offentliga medel används för närvarande.

Kartläggning av utgifter och strukturer

Ekonomisk översikt, våren 2024

Finlands bruttonationalprodukt beräknas öka med cirka 1,6 procent 2025 och 1,5 procent 2026.

Ekonomisk översikt, våren 2024 (på finska)

Budget-propositionen 2024

I statsbudgeten inkluderas uppskattningar om de årliga inkomsterna och anslag för de årliga utgifterna samt anslagens användningsändamål och andra budgetmotiveringar.

Statens budgetpropositionen 2024

Valtiolle.fi

Finansministeriet

Finansministeriet

Finansministeriet leds av två ministrar. Vi reviderar, styr och skapar verksamhetsförutsättningar för ekonomin och den offentliga förvaltningen.Vår vision är att bygga en stabil grund för kommande generationers ekonomi och välfärd.

Mer infomation om finansministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Finansministeriets förvaltningsområde sysselsätter drygt 12 000 personer, av vilka största delen arbetar inom skatte- och tullförvaltningen.

Finansministeriets förvaltningsområde

Ministrarna

Riikka Purra
Riikka Purra
Finansminister
Anna-Kaisa Ikonen
Anna-Kaisa Ikonen
Kommun- och regionminister
Wille Rydman
Wille Rydman
Näringsminister