Förslag till avveckling eller uppluckring av normer kan lämnas fram till februari

28.11.2023 14.54
FM
Nu kan kommuner och kommuninvånare komma med idéer och förslag och tycka till om de uppgifter och tjänster där kommunerna kunde ges större frihet och egen prövningsrätt genom lättnader i detaljregleringen. Det går också att tycka till om hur de kommunala bestämmelserna borde ses över.

Regeringen föreslår kompletteringar i budgetpropositionen för 2024

23.11.2023 14.01
FM SRK
Bilden visar texten
Torsdagen den 23 november lämnade regeringen en proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2024. I propositionen ingår bland annat förslag som gäller stöd till Ukraina, överföringskalkyler för social- och hälsovården och kommunernas statsandelar. Inkomstposterna höjs med 76 miljoner euro i den kompletterande budgetpropositionen. Behovet av anslag minskar med 48 miljoner euro.

Finansminister Riikka Purra:
Finlands offentliga finanser står vid ett vägskäl – nu måste vi dämpa utgifterna

22.11.2023 15.31
FM
Riikka Purra.
Det svåra läget inom de offentliga finanserna kräver ytterligare åtgärder i framtiden. För att reagera på situationen tillsatte finansministeriet en expertgrupp för att bereda ytterligare anpassningsåtgärder med tanke på vårens ramförhandlingar. Den svaga tillväxten under de kommande åren och höjningen av den allmänna räntenivån kan dock också kräva snabbare åtgärder. Finansminister Riikka purra bedömer att regeringen sannolikt måste fatta beslut om ytterligare besparingar redan före halvtidsöverläggningen.

En arbetsgrupp har tillsatts för att utforska fler åtgärder som stärker den offentliga ekonomin

21.11.2023 11.52
FM
Finansministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som har i uppdrag att utarbeta förslag till nya åtgärder för att stärka den offentliga ekonomin. Förslagen kan omfatta direkta sparåtgärder, ändringar i beskattningen och strukturella åtgärder för att främja sysselsättningen. Arbetsgruppen ska därtill ta fram ett förslag till en regelbunden process för kartläggning av utgifter och strukturer samt en plan för införande av processen, i syfte att stärka de offentliga finanserna.

Utredning
Offentliga tillsynsmyndigheter föreslås utveckla effektivare praxis för att upptäcka och förebygga korruption

21.11.2023 14.02
FM
Roller, verksamhetssätt och förfaranden som säkerställer oberoendet vid statliga ämbetsverk och kommuner som utövar tillsyn varierar. I en utredning som beställts av finansministeriet finns rekommendationer om hur ämbetsverken och kommunerna kan öka medvetenheten om korruption och kompetensen i korruptionsbekämpning samt införa strukturer och praxis som säkerställer oberoende.

Publikationer

Kartläggning av utgifter och strukturer

Syftet med denna kartläggning är att ge en uppfattning om för vilka ändamål offentliga medel används för närvarande.

Kartläggning av utgifter och strukturer

Ekonomisk översikt, hösten 2023

Den finländska ekonomin stannar av men återhämtar sig i år 2023. År 2024 förväntas Finlands ekonomi växa med 1,2 procent och år 2025 med 1,8 procent.

Ekonomisk översikt, sommaren 2023

Budget-propositionen 2024

I statsbudgeten inkluderas uppskattningar om de årliga inkomsterna och anslag för de årliga utgifterna samt anslagens användningsändamål och andra budgetmotiveringar.

Statens budgetpropositionen 2024

Valtiolle.fi

Finansministeriet

Finansministeriet

Finansministeriet leds av två ministrar. Vi reviderar, styr och skapar verksamhetsförutsättningar för ekonomin och den offentliga förvaltningen.Vår vision är att bygga en stabil grund för kommande generationers ekonomi och välfärd.

Mer infomation om finansministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Finansministeriets förvaltningsområde sysselsätter drygt 12 000 personer, av vilka största delen arbetar inom skatte- och tullförvaltningen.

Finansministeriets förvaltningsområde

Ministrarna

Riikka Purra
Riikka Purra
Finansminister
Anna-Kaisa Ikonen
Anna-Kaisa Ikonen
Kommun- och regionminister
Wille Rydman
Wille Rydman
Näringsminister