Understöd för främjande av digitaliseringen i kommunerna 2022


I statsbudgeten finns ett anslag ur vilket kommuner och samkommuner kan beviljas understöd för projekt som främjar digitalisering. Anslaget i detta moment uppgår 2022 till 10 miljoner euro.

Ansökan om understöd avslutades den 25 april 2022. Det kom in sammanlagt 49 ansökningar.

År 2022 var syftet med understödet att digitalisera och förnya verksamheten, uppgifterna eller de interna processerna så att man i genomförandet av projektet särskilt betonar någondera av följande synvinklar:

a) Beskrivning, utvärdering och utveckling av informationsmaterialets kvalitet som en del av kommunernas informationshantering 

Understöd kunde sökas för kommunala projekt som främjar digitaliseringen i kommunerna och sådan omvandling av verksamheten till bättre praxis som digitaliseringen förutsätter, och där det centrala perspektivet är att beskriva, utvärdera och utveckla informationsmaterialens kvalitet samt att utveckla kompetensen i anslutning till dem som en del av kommunernas informationshantering.

b) Utveckling och säkerställande av kompetens

Understöd kunde sökas för kommunala projekt som främjar digitaliseringen i kommunerna och sådan omvandling av verksamheten till bättre praxis som digitaliseringen förutsätter, och där det centrala perspektivet är att utveckla och säkerställa kompetens. Kompetensutvecklingen kan gälla till exempel kommunens personal, ledning eller dem som använder tjänsterna. Det viktiga är att utvecklingen anknyter till den förnyelse av processerna som är föremål för utveckling av projektet.

Understödet kunde sökas för kommunernas gemensamma projekt som främjar digitaliseringen och de ändringar i verksamheten som krävs på grund av den i syfte att förankra förfaranden som är permanenta och bättre än tidigare.

Statsunderstöd beviljas endast för projekt som flera kommuner genomför tillsammans.

Objekten för utvecklingsprojekt och understöd ska i första hand vara förändringar i kommunernas verksamhetssätt och processer. Projektet ska planera hur verksamhetsförändringen genomförs och hur projektets resultat kommer att utnyttjas och spridas efter avslutat projekt. Detta skulle också beskrivas i ansökan.

Understöd kunde inte sökas för utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården eller för projekt som enbart omfattar digitalisering av material.